Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje Enota Laško

  • Kidričeva ulica 2 a,
    3270 Laško
  • T: 03 734 31 00
  • F: 03 734 31 20
  • E: gpcsd.lasko@gov.si

Pomoč na domu

je socialna oskrba na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Center za socialno delo Celje - Enota Laško izvaja storitev pomoč družini na domu v občini Laško in Radeče, ki pomoč na domu tudi financirata.

KDO JE UPRAVIČEN

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega še lahko bivajo v domačem okolju, pod pogoji, da:

STORITVE

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednja opravila:

A. pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo naslednja opravila:

B. gospodinjska pomoč kamor sodijo naslednja opravila:

C. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov kamor sodijo naslednja opravila:

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ 20 ur tedensko. Pomoč prilagodimo in uskladimo s potrebami upravičenca ter našimi možnostmi.

CENIK

OBČINA LAŠKO

Občinski svet je na svoji 10. redni seji dne 01.07.2020 sprejel sklep , ki velja od 01.08.2020 , cena je bila objavljena v Ur.l.RS,št.107/2020 in znaša:

OBČINA RADEČE

Občinski svet je na svoji 10.redni seji dne 30.06.2020 sprejel sklep, ki velja od 01.07.2020, cena je bila objavljena v Ur.l.RS,št.97/2020 in znaša:

Plačila je upravičenec lahko oproščen delno ali v celoti, odvisno od višine prejetih dohodkov. Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev se vloži na CSD Celje-Enota Laško.

KAKO DO SOCIALNE OSKRBE

KONTAKT

Center starejših Hiša generacij
Savinjsko nabrežje 6
3270 Laško
Tel. št.: 03/734-18-80
GSM: 041-415-021
e-mail: csd.lasko@siol.net
Darja Trupi, univ. dipl. soc. del.

Uradne ure:

Zakonodaja