Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • T: 03 777 98 11
  • F: 03 777 98 12
  • E: gp-csd.celje@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Center za socialno delo Celje

Naslov:

Center za socialno delo Celje ima sedež v Celju, na naslovu Opekarniška 15b, 3000 Celje  v isti stavbi kot enota lokalnega centra, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Celje. Enota Centra za socialno delo Celje so:

Enota Celje, Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje (5. in 6. nadstropje)
T: 03 425 63 00
F: 03 425 63 70
E-pošta: gpcsd.celje@gov.si

Enota Laško, Kidričeva ulica 1, 3270 Laško
T: (03) 734 31 00
F: (03) 734 31 20
E- pošta:  gpcsd.lasko@gov.si

Enota Šentjur pri Celju, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur
T: 03 746-25-20,
F: 03 746 25 25,
E-pošta: gpcsd.sentj@gov.si

Enota Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 81 81 650
F: 03 81 81 664
E-pošta: gpcsd.smarj@gov.si

Enota Slovenske Konjice, Mestni trg 11, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 7580880
F: 03 7580890
E-pošta: gpcsd.slovk@gov.si

Odgovorna uradna oseba:

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ, direktorica

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gov.si/csd/celje

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Celje.

2. Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:

Kratek opis delovnega področja

CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

Druge naloge:

Seznam notranjih organizacijskih enot

Vodja enote: Mojca Premelč Pečenko, univ. dipl. soc. del.
Tel.: 03 493 05 30, 031 576 150
Elektronski naslov: kcm.csdcelje@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ
Tel.: 03 7779810
Elektronski naslov: gp-csd.celje@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na  Centru za socialno delo Celje. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja  Centra za socialno delo Celje je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo Celje.

Po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Celje, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.csd-celje.si

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Celje ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Celje, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je Centra za socialno delo Celje dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Celje in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Celje in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Celje pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

Osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Celje in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Celje. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Celje. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

Zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Celje. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Celje.

Pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Celje ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo Celje mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Celje zavezana o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Celje ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).

Center za socialno delo Celje vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov.

Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

Po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Celje drugačne obveznosti. Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Celje. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Celje obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Celje v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo Celje ali preko telefona.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).

Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

Delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Celje vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja