Center za socialno delo Ljubljana Enota Ljubljana Vič Rudnik

  • Dalmatinova ulica 2,
    1000 Ljubljana
  • T: 01 475 08 50
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Pomoč na domu – za občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Velike Lašče

Pomoč na domu je namenjena predvsem starejšim, ki zaradi različnih zdravstvenih težav, invalidnosti ali kronične bolezni ne zmorejo skrbeti zase, njihovi svojci pa take oskrbe in nege niso zmožni ali zanju nimajo možnosti.

V Enoti Ljubljana Vič Rudnik storitev pomoči na domu izvajamo za občanke in občane občin Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Škofljica in Velike Lašče.

Upravičenci/ke do pomoči na domu so:

  1. osebe, starejše od 65 let;
  2. osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
  3. druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
  4. kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
  5. hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Storitev se izvaja na domu uporabnika/ce, obsega pa različne oblike pomoči:

Dogovor glede oblik pomoči, ki jih bo deležen posameznik/ca, je odvisen od njenih/njegovih potreb in naših zmožnosti, saj vam naše prijazne socialne oskrbovalke lahko na različne načine pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Storitev pomoči na domu je plačljiva. Večji delež cene, oziroma najmanj 50 %, krijejo občine, zaradi česar je cena za uporabnike/ce odvisna od tega, v kateri občini imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Cena ure storitve pomoči družini na domu v občini Dobrova - Polhov Gradec znaša  5,57 EUR, v občini Brezovica 4,58 EUR, v občini Velike Lašče 4,55 EUR, v občini Škofljica 6,16 EUR, v občini Ig pa 6,13 EUR.

Koordinator pomoči na domu je Katarina Krušič, soba 43/III. nadstropje, tel.: 041 782 600, e-pošta: katarina.krusic@gov.si.