Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) direktorica CSD Ljubljana izdajam naslednji KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Kazalo

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
 3. KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
 4. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 6. STROŠKOVNIK
 7. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Center za socialno delo Ljubljana
Naslov: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 475 0850
Telefax: /
Elektronski naslov: gp-csd.ljubl@gov.si
Odgovorna uradna oseba: direktorica: mag. Anja Osojnik, univ. dipl. prav.
Datum prve objave kataloga: 21. 1. 2019
Datum zadnje spremembe: 19. 10. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.csd-slovenije.si/csd-ljubljana/
Druge oblike kataloga: Katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Ljubljana.

2. Splošni podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu:

2.1 Podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu:

Center za socialno delo Ljubljana je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda. Ustanovljen je za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Center za socialno delo Ljubljana je krajevno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih občinah:

2.2 Kratek opis delovnega področja:

Center opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

Center za socialno delo Ljubljana opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s socialno varstveno dejavnostjo, ki obsega:

Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po veljavni zakonodaji za področja:

Izvajanje socialno varstvenih storitev, socialna preventiva:

Druge naloge:

2.3 Seznam notranjih organizacijskih enot:

I. Center ima na svojem sedežu organizirano:

 1. Skupno splošno službo,

 2. Skupno strokovno službo in

 3. Službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (vodi jo mag. Sonja Šincek, univ. dipl. soc. del., vodja IV)

 4. Center ima v svoji sestavi tudi Centralno enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke, ki deluje na Enoti Ljubljana Bežigrad (vodi jo Ester Mislej, univ. dipl. prav., strokovni delavec za področje (eno ali več) – samostojni svetovalec)

II. Enote centra so:

 1. Enota Grosuplje, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje (v skladu s pooblastilom direktorice enoto vodi Manuela Ham, org. in men. soc. del.),
 2. Enota Ljubljana Bežigrad, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (enoto vodi pomočnica direktorice Marija Sajovic, univ. dipl. prav.),
 3. Enota Ljubljana Center, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana (v skladu s pooblastilom direktorice enoto vodi Nataša Škrjanc, dipl. soc. del.),
 4. Enota Ljubljana Moste - Polje, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana (enoto vodi pomočnica direktorice Gordana Čižman, univ. dipl. soc. del.),
 5. Enota Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana (enoto vodi pomočnik direktorice Matej Babšek, univ. dipl. prav.),
 6. Enota Ljubljana Vič - Rudnik, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana (enoto vodi pomočnica direktorice Darja Kovačič, univ. dipl. soc. del.),
 7. Enota Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec (enoto vodi pomočnica direktorice Tatjana Milavec, univ. dipl. soc. del.) in
 8. Enota Vrhnika, Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika (enoto vodi pomočnica direktorice Manuela Ham, org. in men. soc. del.).

Organigram CSD Ljubljana:

3. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

3.1. direktorica: mag. Anja Osojnik, univ. dipl. prav.

Tel: 01 475 0802
e-naslov: gp-csd.ljubl@gov.si

3.2 Pooblaščene osebe za dostop do informacij javnega značaja:

Pooblaščene uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, so za posamezne enote CSD Ljubljana, v katere delovno področje sodi informacija javnega značaja:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam veljavnih predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov je:

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: http://www.scsd.si/seznam-upravnih-postopkov-ki-jih-vodijo-csd.html

Seznam zbirk podatkov

Seznam zbirk podatkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: http://www.scsd.si/zbirke-podatkov-ki-jih-vodijo-csd.html

4. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih:
Aktualna javna naročila malih vrednosti so objavljena na portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/

5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

- osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo Ljubljana ali na sedežu enot. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo Ljubljana je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo Ljubljana.

- po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Ljubljana, kjer se na portalu nahajajo še druge informacije.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo posebno zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed enajstih zakonsko določenih razlogov.

Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev davčnega postopka, podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Ljubljana in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Ljubljana. V teh primerih lahko Center za socialno delo pod določenimi pogoji omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

- osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana, in sicer ustno ali ustno na zapisnik. Postopek v zvezi z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

- ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Ljubljana, po predhodnem dogovoru. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Ljubljana. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

- preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste podali zahtevo telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Ljubljana ni mogoča pritožba.

- zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na Centru za socialno delo Ljubljana. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glejte spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Ljubljana, po predhodnem dogovoru.

- pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Ljubljana ali oddate osebno v poslovnem času.

Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca (ter priloženo pooblastilo).

V zahtevi je potrebno navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, imate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo Ljubljana mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni od prejema popolne zahteve. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Ljubljana zavezan o vaši zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Ljubljana ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 3.2 točki kataloga). Center za socialno delo Ljubljana vam je dolžan posredovati le informacije, ki jih dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije se lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed enajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki z davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

- pisna zahteva po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti. Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Ljubljana.

Zahteva v elektronski obliki (npr. poslana po elektronski pošti), šteje kot pisna zahteva, tudi brez varnega elektronskega podpisa, če vsebuje vse sestavine, da jo Center za socialno delo Ljubljana lahko vsebinsko obravnava. Uredba o upravnem poslovanju v 107. členu namreč določa, da se lahko vse vloge (razen naštetih) vložijo v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa. Med vlogami, ki morajo biti varno elektronsko podpisane, ni zahtev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, kar pomeni, da se slednje lahko vložijo tudi v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa.

Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

- delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Ljubljana vseeno poskusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled.

Pripravljena vam bo kopija dokumenta, pri čemer bodo tisti deli, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami dostop ni dovoljen, izločeni iz dokumenta tako, da bodo prečrtani, fizično odstranjeni, trajno prekriti ali drugače narejeni nedostopni, če gre za dokument v fizični obliki.

Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisane, kodirane, blokirane, omejene ali drugače narejene nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

6. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

Cena materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja je določena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

7. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Do zdaj zahtevane informacije so se nanašale na podatke o javnih naročilih in o uporabi proračunskih sredstev.

mag. Anja Osojnik, direktorica