Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Pomurje

 • Slovenska ulica 41
  9000 Murska Sobota
 • T: 02 58 58 540
 • F: 02 58 58 550
 • E: gp-csd.pomur@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu:

Naziv: CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE

Naslov: Slovenska ulica 41 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 585 85 40 Telefax: 02 585 85 50

Elektronski naslov: gp.csd-pomur@gov.si

Odgovorna uradna oseba: Sandra Fekonja

Datum prva objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:

Splošni podatki o organu:

Center za socialno delo Pomurje je javni socialnovarstveni zavod, krajevno pristojen za območje upravnih enot:

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Pomurje je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil in naloge po zakonu:

 1. VARSTVO OTOK IN DRUŽINE
  • Statusna razmerja
  • Razmerje med starši in otroki
  • Posebno varstvo otrok in mladostnikov
  • Mnenje o socialnih razmerah družine za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
  • Mnenje sodišču v postopku deložacije
 2. VARSTVO ODRASLIH
  • Naloga za preprečevanje nasilja v družini
  • Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj
  • Priznanje statusa odrasle invalidne osebe
  • Skrbništvo
  • Uporabniki s težavami v duševnem zdravju
  • Druge neopredeljene naloge »krizne intervencije«
  • Obvestila o novih dejstvih glede prebivanja posameznika
 3. MATERIALNA POMOČ
  • Enotna vstopna točka
   • Oprostitve plačil pri plačilu socialnovarstvenih storitev
   • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   • Uveljavljanje denarne socialne pomoči
  • Starševsko varstvo in družinski prejemki

Center za socialno delo Pomurje je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje socialnovarstvene storitve:

 1. PRVA SOCIALNA POMOČ
 2. OSEBNA POMOČ
 3. POMOČ DRUŽINI
  • Pomoč družini za dom
  • Pomoč družini na domu
 4. SOCIALNA PREVENTIVA

Center za socialno delo Pomurje je pristojen za naloge v vlogi koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva:

 1. KOORDINACIJA V PLURALNI MREŽI NA RAVNI STORITVE
 2. KOORDINACIJA V PLURALNI MREŽI NA RAVNI RAZVIJANJA SKUPNOSTI
 3. POVEZOVANJA SISTEMA NA LOKALNI RAVNI
 4. SPODBUJANJE NOVIH PROGRAMOV
 5. ORGANIZACIJA STROKOVNE PODPORE IZVAJALCEM IZ NEVLADNEGA IN ZUASEBNEGA SEKTORJA
 6. REGIJSKA KOORDINACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM IN OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI
 7. NALOGE KRIZNEGA CENTRA

Center za socialno delo Pomurje je pristojen tudi za: 15. IZVAJANJE JAVNIH DEL

Seznam notranjih organizacijskih enot

Center za socialno delo Pomurje ima na sedežu naslednje organizacijske enote:

Enote Centra za socialno delo Pomurje so:

Enota Gornja Radgona
Naslov: Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 564 93 10
Fax: 02 564 93 29
Elektronski naslov: gpcsd.gornj@gov.si
Odgovorna oseba: mag. Carmen Šeruga, pomočnica direktorja

Enota Lendava/Lendva
Naslov: Glavna ulica 73
Telefon: 02 578 98 40
Fax: 02 578 98 41
Elektronski naslov: gpcsd.lenda@gov.si
Odgovorna oseba: Mateja Pamič, pomočnica direktorja

Enota Ljutomer
Naslov: Rajh Nade ulica 2a, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 585 86 60
Fax: 02 585 86 70
Elektronski naslov: gpcsd.ljuto@gov.si
Odgovorna oseba: Nina Cigut, pomočnica direktorja

Enota Murska Sobota
Naslov: Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 535 11 40v Fax: 02 353 11 70
Elektronski naslov: gpcsd.mursk@gov.si
Odgovorna oseba: mag. Danijela Cug, pomočnica direktorja

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Direktorica CSD Pomurje: Sandra Fekonja
Telefon: 02 585 85 41
Telefax: 02 585 85 50
E-mail: sandra.fekonja@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposredni dostop

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Pomurja ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Pomurje, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo Pomurje dolžen posredovati informacijo, ki jo dejansko posreduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta , ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Pomurje in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Pomurje in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Pomurje pod določenimi pogoji prosilcu onemogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali v vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve)

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno. Na podlagi 19 čl. Uredbe o poslovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št. 76/05, 119/07 in 95/11) in 2. odstavka 34. čl. Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ – UPB2 Ur. I. RS, št 51/06, 117/06 – Zdav P-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US) lahko CSD za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije prosilcu zaračuna materialne stroške.