Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • T: 02 58 58 540
  • F: 02 58 58 550
  • E: gp-csd.pomur@gov.si

Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD POMURJE za leto 2020

Objavljeno: 25. 01. 2021

Spoštovani,

Center za socialno delo Pomurje je kot proračunski uporabnik v skladu S Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72- 3448/2002) za vsako koledarsko leto, z namenom preverjanja poslovanja, svetovanja ter izboljšanja poslovanja, zavezan k izvedbi notranje revizije.

1. Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

2. Vsebina notranje revizije bo obsegala naslednja področja za leto 2020:

3. Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo zahtevane pogoje, se izbere po merilu stroškovno najugodnejšega.

3. Izvedba revizije:

Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh načrtovanih nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se prične takoj po sklenitvi pogodbe in traja do dneva priprave končnega revizijskega poročila.

4. Oddaja in obravnavanje ponudb

Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je potrebno oddati do 15.10.2020. Ponudba, oddana priporočeno na pošto dne 15.10.2020, se šteje za pravočasno.

Način oddaje ponudbe: priporočeno po pošti, na naslov CSD Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti, s pripisom »Vabilo k oddaji ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja CSD Pomurje – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom ponudnika.

Obravnavanje ponudb: vloge bo pregledala in obravnavala komisija.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

5. Dodatne informacije

Ponudnik, ki potrebuje morebitna pojasnila tega povabila, lahko od naročnika po elektronski pošti (kaja.jausovec@gov.si) ali telefonu (02 585 85 51) do 15.10.2020 zahteva dodatna pojasnila.

6. Pravno obvestilo

Center za socialno delo Pomurje si pridružuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

Sandra Fekonja
Direktorica Centra za socialno delo Pomurje