Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • Telefon: 07 499 20 00
  • Fax: 07 499 20 15
  • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

Večnamenski romski center Drom (VNRCD) - Romano center bogo lače nameni ˝Drom˝

VNRCD je štiriletni interdisciplinarni projekt namenjen pripadnikom romske skupnosti na območju UE Krško. Nosilec projekta je Center za socialno delo Posavje, projekt pa je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v obdobju od 9.11.2017 do 8.11.2021 v večnamenskem prostoru v Kerinovem Grmu, po potrebi pa tudi v drugih romskih naseljih ter v prostorih Centra za socialno delo Posavje, enota Krško.

Ciljne skupine, ki jih projekt zajema, so: romski predšolski in šoloobvezni otroci, romski najstniki in najstnice, odrasli, polnoletni pripadniki romske skupnosti, ranljive skupine posameznikov (invalidi, brezposelni, ostareli v romski skupnosti), pripadniki skupnosti z nedokončano osnovno šolo, romske ženske in družine, širša strokovna in obča javnost, v projekt vključeni strokovni delavci ter mediji.

Delovni sklopi projekta so: informiranje in obveščanje ciljnih skupin, povezovanje organizacij, vzpostavitev mreže strokovnih delavcev v regiji, izobraževalne aktivnosti za vse ciljne skupine, ulično delo ter oblikovanje izhodišč za večjo socialno vključenost in zmanjšanje tveganja revščine pripadnikov romske skupnosti. S projektom vzpostavljamo in izvajamo aktivnosti z namenom opolnomočenja pripadnikov romske skupnosti za učinkovitejše približevanje trgu dela. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi spodbujamo krepitev medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom. Osredotočamo se predvsem na problematiko socialno ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti.

Aktivnosti potekajo v obliki delavnic, predavanj, informativnih in svetovalnih pogovorov z namenom učenja in dviga socialnih kompetenc za svoje življenje in ravnanja; razvijanja samopomoči, večje socialne vključenosti ter zmanjšanja materialne ogroženosti in tveganja revščine, namenske porabe socialnih transferjev, izboljšanja vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja, približevanja koncepta delovne in družbene aktivnosti romski populaciji, preprečevanja in zmanjšanja tveganja za kazniva dejanja, opolnomočenja staršev za prevzemanje odgovornosti za vzgojo otrok in preživetja družine. Prav tako so aktivnosti namenjene za vzpostavitev večjega zaupanja in sodelovanja med romskimi družinami in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, boljše vključevanje v formalno in neformalno izobraževanje Romov, razvijanje zdravih življenjskih navad, premagovanje jezikovnih barier in ohranjanje ter promocije njihove kulturne dediščine.

V času projekta skrbimo za obveščanje javnosti o ciljih in aktivnostih projekta, v ta namen pripravljamo več tiskovnih konferenc, spletno stran, FB profil, različne tiskovine. Redno pa nas širša javnost lahko spremlja tudi v različnih medijih.

Vse aktivnosti projekta so za vse ciljne skupine brezplačne.

e-mail: vnrcdrom@gmail.com,
tel.: 041 304 038