Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška Enota Mozirje

  • Šmihelska cesta 2,
    3330 Mozirje
  • T: 03 839 14 60
  • F: 03 839 14 78
  • E: gpcsd.mozir@gov.si

Programi na Enoti Mozirje

Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu

Pomoč izvajamo na območju UE Mozirje, za občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Storitev vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Z izvajanjem pomoči na domu upravičencem omogočamo ustrezno obliko pomoči v njihovem bivalnem okolju in tako posredno vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih.

Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:

Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju:

Cena za uporabnika

Občina Cena v eur
Gornji Grad 6,04
Ljubno 6,75
Luče 6,04
Mozirje 6,04
Nazarje 6,04
Rečica ob Savinji 5,45
Solčava 6,04

V skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko uporabniki storitev vložijo zahtevke za oprostitev plačila pomoči na domu.

Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da naj star človek živi čim dlje v svojem domačem okolju, saj se mu tako omogoči, da ohranja samostojnost in zasebnost, navade, dnevno rutino in vse tisto, kar mu pomeni dom in mu zagotavlja varnost v vsakdanjem življenju.

Pomoč na domu je doživela zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz javnih del prerasla v temeljno socialno varstveno storitev za stare ljudi v njihovem domačem okolju. Glede na visok delež starih ljudi in povprečno starost nad 80 let naših uporabnikov pomoči na domu, pa bo v prihodnje potrebna organizacijska povezava naše storitve in drugih programov, ki pomagajo starim ljudem v domačem okolju, pa naj živijo sami ali v družini.