Center za socialno delo Spodnje Podravje

  • Trstenjakova ulica 5a
    2250 Ptuj
  • T: 02 787 56 00
  • F: 02 778 77 71
  • E: gp-csd.sppod@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18) direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje, izdajam naslednji KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa: Center za socialno delo Spodnje Podravje

Naslov: Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Telefon: (02) 787 56 00

Telefax: (02) 778 77 71

Elektronski naslov: gp-csd.sppod@gov.si

Odgovorna uradna oseba: Direktor: mag. Miran Kerin

Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 1. 5. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.csd-slovenije.si/csd-spodnje-podravje/

Druge oblike kataloga: Katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Spodnje Podravje.

Splošni podatki o javnem socialnovarstvenem zavodu: Center za socialno delo Spodnje Podravje je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Ptuj za 16 občin (Mestna občina Ptuj, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Kidričevo, Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Sl. goricah, Juršinci, Videm, Zavrč, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Cirkulane) in Upravne enote Ormož za 3 občine (Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sv. Tomaž). Ustanovitelj Centra za socialno delo Spodnje Podravje je Republika Slovenija.

2. Kratek opis delovnega področja:

Center za socialno delo Spodnje Podravje opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s socialno varstveno dejavnostjo, ki obsega:

Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po veljavni zakonodaji za področja:

Izvajanje socialno varstvenih storitev, socialna preventiva:

Druge naloge:

3. Seznam notranjih organizacijskih enot:

3.1. Matična enota

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Direktor: mag. Miran Kerin

Telefon: (02) 787 56 00
Telefax: (02) 778 77 71
e-naslov: miran.kerin@gov.si

3.2. Enota Ptuj

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Namestnica direktorja: mag. Valerija Ilešič Toš, dipl. soc. del.

Telefon: (02) 787 56 00
Telefax: (02) 778 77 71
e-naslov: valerija.ilesic@gov.si

3.3. Enota Ormož

Ptujska cesta 12 2270 Ormož

Pomočnica direktorja: Brigita Tetičkovič, dipl. soc. del.

Telefon: (02) 741 05 60
Telefax: (02) 741 05 72
e-naslov: brigita.tetickovic@gov.si

4. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Direktor: mag. Miran Kerin

Tel: (02) 787 56 12
e-naslov: miran.kerin@gov.si

5. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam veljavnih predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo se nahaja na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

6. Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: http://www.scsd.si/seznam-upravnih-postopkov-ki-jih-vodijo-csd.html

7. Seznam zbirk podatkov

Seznam zbirk podatkov, ki jih vodijo centri za socialno delo, se nahaja na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: http://www.scsd.si/zbirke-podatkov-ki-jih-vodijo-csd.html

8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih: - trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

9. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Spodnje Podravje ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Spodnje Podravje, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo Spodnje Podravje dolžen posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Spodnje Podravje in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Spodnje Podravje in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Spodnje Podravje pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.