Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Primorsko-Notranjska Enota Cerknica

  • Cesta 4. maja 24,
    1380 Cerknica
  • T: 01/7050400
  • F: 01/7050410
  • E: gpcsd.cerkn@gov.si

SEZNAM SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO-NOTRANJSKA, ENOTA CERKNICA

SKUPINA REJNIKI

Program se izvaja v obliki skupine za samopomoč, v katero so vključeni rejnice in rejniki otrok, ki so nameščeni v rejništvu in prihajajo iz območja Centra za socialno delo Primorsko Notranjska, enota Cerknica. V skupini imajo rejnice in rejniki možnost izmenjave medsebojnih izkušenj, iskanja čim boljših poti pri celostnem pristopu k otroku v rejništvu. Skupina je zasnovana kot podporna skupina, kjer si rejnice in rejniki med seboj nudijo podporo in imajo možnost osebnostne rasti. Skupina omogoča tudi izmenjavo informacij med strokovno delavko in rejniško družino ter izdelovanje strategij za obravnavo otrok v rejništvu.

Glavni namen srečanj je, da rejniki pridobijo in razvijajo praktične sposobnosti in znanja, ki jih potrebujejo za vzgojo otrok v rejništvu. Z medsebojno povezanostjo in sodelovanjem pozitivno vplivajo na rast pozitivne osebne identitete in večje avtonomnosti otrok v rejništvu. Otrokom tako pomagajo, da se soočijo s podobo o sebi in jim približajo možnosti za zavestno oblikovanje in spreminjanje samega sebe. S pomočjo druženja si nudijo pomoč in podporo na različnih življenjskih področjih. Srečanje je priložnost, da izmenjajo svoja izkustva, da dolgoročno navežejo stike iz katerih se razvije pristno prijateljstvo.

Poleg tega pa še:

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ “KAMILICA”

Delovanje skupine je namenjeno odraslim osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in so bile zaradi težav v duševnem zdravju invalidsko upokojene ali pa imajo zaradi težav v duševnem zdravju težave pri vključenju v okolje. Skupina je namenjena tudi osebam, ki niso še bile hospitalizirane, a imajo težave v duševnem zdravjem.

Skupino smo ustanovili, na osnovi spoznanja, da osebe, ki so uporabniki psihiatričnih institucij in centra za socialno delo zaznavajo vrzel pri vključevanju v socialno okolje in pri navezovanju stikov. Ravno pri tej ciljni skupini se kaže velika osamljenost in izoliranost. V dosedanjem trinajst letnem delu z skupino ugotavljamo, da je takšen način druženja zanje dobrodošel in sprejemljiv. Poglavitni motiv je socializacija.

Skupino vodita dva strokovna delavca Centra za socialno delo Cerknica. Večina članov skupine je zaradi zdravstvenih težav v duševnem zdravju že invalidsko upokojenih. Najstarejši član skupine je star 65 let, medtem ko ima najmlajši član skupine 35 let.

Skupina se srečuje dopoldan, v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber v Starem trgu pri Ložu. Za nemoteno delo v skupini vedno pripravimo temo pogovora. Vsako srečanje je razdeljeno v dva dela. Prvi del je pogovor na določeno temo, v drugem delu pa je sproščen pogovor ob kavi ali čaju.

POČITNIŠKI PROGRAM/AKTIVNOSTI ZA MLADE

Program “Pomoč mladim z dodatnimi aktivnostmi” spada v preventivno dejavnost Centra za socialno delo Primorsko Notranjska, Enota Cerknica, znotraj katerega je izveden osemdnevni Počitniški program, ter celoletno izvajanje prostovoljnega dela v obliki druženja in nudenja učne pomoči mladostnikom.

V okviru aktivnosti za mlade, Center za socialno delo že od leta 1993 vsako leto izvede t. i. osemdnevni počitniški program. Zadnjih enajst let poteka strnjeno in v vseh treh občinah naenkrat. V občini Cerknica poteka v Cerknici, v občini Bloke v Novi vasi in v občini Loška dolina v Starem trgu. Cilj in naš namen je ponuditi otrokom in mladostnikom pester nabor aktivnosti, ki so zabaven zaključek šolskega leta, hkrati pa sproščujoč uvod v šolske počitnice. Poleg tega so te aktivnosti priložnost za konstruktivno preživljanje prostega časa v dopoldanskem času namesto brezciljnega tavanja pred bloki ali na igriščih, posedanja pred računalniki in virtualnimi socialnimi omrežji. Program ponuja osem dni aktivnih počitnic, medvrstniško druženje in odmaknjenost od vsakodnevne rutine. Aktivnosti oblikujemo tako, da le te v udeležencih spodbudijo čim več kreativnosti, poguma za soočanje z novimi izzivi, oblikovanje lastne identitete in krepijo njihovo samopodobo. Na drugi strani so aktivnosti tudi priložnost za aktivno udejstvovanje prostovoljcev, ki si nabirajo pomembne življenjske izkušnje tako na osebni kot na bodoči poklicni ravni. V okviru prostovoljnega dela prostovoljci nudijo učno pomoč ter druženje osnovnošolcem in tudi dijakom srednjih šol, ki se srečujejo s težavami pri učenju pri posameznih predmetih, s slabšim razumevanjem snovi in težjim vključevanjem v okolje (šola, vrstniki, odnosi s pomembnimi drugimi) zaradi npr. preselitve iz drugih držav. Cilj je izboljšanje učnega uspeha, popravljanje popravnih izpitov, lažje navezovanje stikov in vzpostavljanje konstruktivnih medvrstniških odnosov ter odnosov s pomembnimi drugimi, kvalitetno načrtovanje in preživljanje prostega časa ter podpora pri komunikaciji med starši, otroki in učitelji. Cilj, ki ga zasledujemo, je tudi krepitev in razvoj družbenih vrednot, spoznavanje kulture, ki je za tujce pogosto zelo drugačne od domače, v kateri so vzgojeni ter spodbuda k strpnosti, potrpežljivosti in sprejemanju drugačnosti. Pomembno sporočilo, ki ga mora dobiti vsak otrok, mladostnik in navsezadnje tudi odrasel človek, je da smo kot ljudje “v redu”.