Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska

 • Koroška cesta 21
  4000 Kranj
 • Telefon: 04 620 48 00
 • E-pošta: gp-csd.goren@gov.si

Dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna oskrba združuje sistem ukrepov, storitev in aktivnosti namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, ki so prisotne v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesec ali so trajne, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS 84/2023, v nadaljevanju: ZDOsk-1) predvideva postopno uveljavljanje pravic in sicer:

 • 01.01.2024 - Oskrbovalec družinskega člana,
 • 01.07.2025 - Dolgotrajna oskrba na domu, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, storitve e-oskrbe, uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo,
 • 01.12.2025 - Dolgotrajna oskrba v instituciji, denarni prejemek, nadomestna oskrba v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana.

V skladu z 132. členom ZDOsk-1 v prehodnem obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024 naloge vstopne točke izvaja strokovni delavec za dolgotrajno oskrbo na pristojnem centru za socialno delo, od 1.1.2025 pa se bo na centru za socialno delo vzpostavilo delovanje vstopne točke v celoti.

Pogoji za upravičenost do dolgotrajne oskrbe so:

 • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,
 • stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji,
 • uvrstitev v eno izmed kategorij dolgotrajne oskrbe na podlagi ocenjevalne lestvice ali zdravniškega izvida,
 • ne prejemanje primerljivih pravic (dodatek za pomoč in postrežbo, institucionalno varstvo, osebna asistenca; razen v primerih, ko zakon, ki ureja osebno asistenco določa izjeme).

OSKRBOVALEC DRUŽINSKEGA ČLANA

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana

UPRAVIČENCI DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

Do oskrbovalca družinskega člana so upravičene osebe, ki:

Na podlagi ZDOsk-1 je oseba lahko upravičena do oskrbovalca družinskega člana, če gre za:

Oseba, ki ima oskrbovalca družinskega člana, je lahko vključena tudi v socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, koristi pa lahko tudi plačljivo storitev socialnega servisa. Od 1.7.2025 bo oseba, ki ima oskrbovalca družinskega člana, upravičena tudi do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter do storitev e-oskrbe.

OSKRBOVALEC DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana je lahko polnoletna oseba, ki izpolnjuje naslednje lastnosti oz. pogoje:

Oskrbovalec družinskega člana je v skladu z ZDOsk-1 upravičen do:

Oskrbovalca družinskega člana mora, preden začne opravljati naloge (pred sklenitvijo začasnega osebnega načrta), zapustiti trg dela. Od dneva sklenitve začasnega osebnega načrta pa oskrbovalcu začne veljati pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek, prav tako pa se ga s tem dnem zavaruje v obvezna socialna zavarovanja.

Če ima upravičenec dva oskrbovalca družinskega člana, pa morata oba nastopiti delovno razmerje s polovičnim delovnim časom. Oskrbovalec družinskega člana lahko sočasno zagotavlja dolgotrajno oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima prebiva na istem naslovu. Oskrbovalec družinskega člana zagotavlja dolgotrajno oskrbo upravičencu skladno z začasnim osebnim načrtom in mesečno poroča o opravljanju teh nalog koordinatorju dolgotrajne oskrbe (v prehodnem obdobju od 1.1.2024 do 30.6.2025 strokovnemu delavcu na vstopni točki centra za socialno delo).

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2024

Pravico do oskrbovalca družinskega člana se lahko uveljavlja od 1. januarja 2024 dalje.

Vlogo za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana (vsebuje tudi vlogo za kandidata za oskrbovalca družinskega člana) se vloži na pristojni Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 21, 4000 Kranj.

K vlogi se priloži:

Center za socialno delo ob prejemu vloge preveri popolnost vloge in izpolnjevanje pogojev. Po uradni dolžnosti zaprosi invalidsko komisijo ZPIZ za mnenje o upravičenosti vlagatelja do oskrbovalca družinskega člana in za mnenje o psihofizični sposobnosti kandidata za oskrbovalca družinskega člana.

Na podlagi pozitivnega mnenja invalidske komisije ZPIZ center za socialno delo izda odločbo, s katero se upravičenca uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe. Z upravičencem se nato sklene začasni osebni načrt, v katerem se opredeli tudi 1-kratni obisk strokovnega delavca za dolgotrajno oskrbo iz centra za socialno delo na domu upravičenca.

ZDOsk-1 predvideva ponovno ocenjevanje upravičenosti do oskrbovalca družinskega člana na vsakih 5 let.

V primeru, da je vlagatelj invalidna oseba, ki je dopolnila 18 let in je pred tem zanjo skrbel eden od staršev in ji je nudil nego in varstvo po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, lahko center za socialno delo odloči, da se invalidna oseba, ki ji je ta pravica priznana, na podlagi pravnomočne odločbe uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe, brez mnenja invalidske komisije.

INFORMACIJE O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Na Ministrstvu za solidarno prihodnost je vzpostavljen kontaktni center za dolgotrajno oskrbo - tel. št. 080 9810, kjer so na voljo ažurne, verodostojne in celovite informacije o dolgotrajni oskrbi. Vse potrebne informacije lahko dobite tudi na spletni strani

Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe | GOV.SI

Kontaktni podatki:

Strokovna delavka za področje dolgotrajne oskrbe na CSD Gorenjska

Branka Brenkuš
Koroška cesta 21, 4000 Kranj

Uradne ure

 • PONEDELJEK: 08.00-12.00 in 13.00-15.00
 • SREDA: 08.00-12.00 in 13.00-17.00
 • PETEK: 08.00-12.00