Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

 • Prisoje 1
  6000 Koper-Capodistria
 • T: 05 66 34 534
 • E: gp-csd.jprim@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) odgovorna oseba, Tjaša Rodman, direktorica Centra za socialno delo Južna Primorska, izdajam katalog informacij javnega značaja s katerimi organ razpolaga, po vsebinskih sklopih v nadaljevanju.

Kazalo

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
 4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 5. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Polni naziv organa: Center za socialno delo Južna Primorska
Skrajšani naziv organa: CSD Južna Primorska
Sedež organa: Prisoje 1, 6000 Koper - Capodistria
Matična številka: 8285632000
Davčna številka: 52315819
Splošni kontaktni podatki organa: 05 663 4534 ali gp-csd.jprim@gov.si
Odgovorna uradna oseba: Tjaša Rodman, univ. dipl. doc. del., direktorica
Dostopnost vsebine kataloga: csd-slovenije.si/csd-juzna-primorska/
Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu in organizacijskih enotah organa.
Datum prve objave kataloga: 03. 02. 2021
Datum zadnje spremembe kataloga: 03. 02. 2021

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Center za socialno delo Južna Primorska je na podlagi 57.a člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ustanovljen s statusom javnega socialno varstvenega zavoda za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Center za socialno delo Južna Primorska opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

Center za socialno delo Južna Primorska izvaja svojo dejavnost na sedežu, na lokacijah posameznih organizacijskih enot in v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah. Center za socialno delo Južna Primorska je teritorialno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih upravnih enotah:

Center za socialno delo Južna Primorska ima na svojem sedežu organizirano:

Enote Centra za socialno delo Južna Primorska so:

Organigram Centra za socialno delo Južna Primorska vam je na voljo tukaj:

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba Centra za socialno delo Južna Primorska in uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Tjaša Rodman, univ. dipl. doc. del., direktorica

Pooblaščene osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, so določene za posamezne notranje organizacijske enote Centra za socialno delo Južna Primorska, glede na to v delovno področje katere sodi informacija javnega značaja:

2.c Glavni predpisi z delovnega področja organa

Povezava na državni register predpisov:

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Centra za socialno delo Južna Primorska s povezavami na vsebino posameznega predpisa v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije:

Predpisi so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2.č Seznam predlogov predpisov

Center za socialno delo Južna Primorska ni predlagatelj predpisov.

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Center za socialno delo Južna Primorska bo na tem mestu, ob njihovem nastanku, sprejemu ali potrditvi, objavljal strateške in programske dokumente po vsebinskih sklopih.

Aktualni dokumenti:

Trenutno ni drugih aktualnih dokumentov za objavo.

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Center za socialno delo Južna Primorska vodi postopke, izvaja javna pooblastila in naloge na podlagi zakona v nadaljevanju:

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

VARSTVO ODRASLIH

MATERIALNA POMOČ

SOCIALNOVARSTVENE STORITVE

DRUGE NEOPREDELJENE NALOGE – KRIZNE INTERVENCIJE

NALOGE V VLOGI KOORDINATORJA V LOKALNI MREŽI PLURALNIH PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja

Center za socialno delo Južna Primorska ne upravlja javnih evidenc. Nekateri podatki in informacije so na voljo v javnih evidencah, ki jih upravljajo drugi organi:

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.h Seznam ostalih zbirk

Center za socialno delo Južna Primorska vodi tudi zbirke v nadaljevanju:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

Center za socialno delo Južna Primorska je dolžan prosilcu omogočiti dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo, razen če gre za varovane podatke iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja je lahko:

Neformalna zahteva se ne šteje za vlogo v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja upravni postopek. V skladu z veljavno zakonodajo prosilec ne more vložiti pritožbe na negativno odločitev, ki je odgovor na njegovo neformalno zahtevo, saj je pravno varstvo mogoče samo na podlagi formalne zahteve.

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja ni potrebno pravno utemeljiti, mora pa vsebovati:

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora vsebovati:

Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Južna Primorska zaradi tega ne more obravnavati, mora pozvati prosilca, da jo v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh (3) delovnih dni, dopolni. Če prosilec zahteve ne dopolni v roku, ali če zahteva ne izpolnjuje obvezne vsebine, se zavrže s sklepom.

Center za socialno delo Južna Primorska mora o zahtevi odločiti nemudoma, vendar najkasneje v roku dvajsetih (20) delovnih dni od prejema popolne zahteve. V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do informacije javnega značaja ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko rok izjemoma podaljša za največ trideset (30) delovnih dni. O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po prejemu zahteve.

Če Center za socialno delo Južna Primorska zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi uradni zaznamek in prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled, ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis, oziroma mu omogoči ponovno uporabo.

Če organ zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo. Zavrnilna odločba mora poleg ostalih sestavin vsebovati tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu.

Zoper odločbo, s katero je organ odločil o zahtevi za dostop ali ponovno uporabo, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico do pritožbe o kateri odloča Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja

Za brskanje po spletni strani potrebujete brskalnik (za optimalno izkušnjo katerikoli zimzelen brskalnik Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč v času uradnih ur osebno na sedežu Centra za socialno delo Južna Primorska, na lokacijah organizacijskih enot oziroma preko splošnih kontaktnih podatkov (telefonska številka, elektronski naslov).

Uradne ure organa za dostop do informacij javnega značaja:

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Južna Primorska ali na svetovnem spletu, bomo posredovali na vašo posebno zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Južna Primorska, jo pošljete na sedež, organizacijsko enoto ali jo naslovite na organ preko splošnih kontaktnih podatkov oziroma na organizacijske enote preko objavljenih kontaktnih podatkov.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Možen je dostop z invalidskimi vozički na sedežu Centra za socialno delo Južna Primorska in organizacijskih enotah za vpogled v dokumente. Slepi, slabovidni ali gluhoslepi ima pravico, da se mu na način, ki ga izbere, zagotovi dostop do vseh pisanj v postopku v njemu razumljivi obliki, zlasti s prilagojenimi tehnikami pisanja in branja. V fizični obliki je možen ogled z lupo, na spletnih straneh pa je možen ogled dokumentov s povečavo črk.

Opis delnega dostopa

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, se šteje, da jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, če jih je mogoče:

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Center za socialno delo Južna Primorska zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

Ne zaračunavajo se stroški:

Center za socialno delo Južna Primorska posreduje informacije glede na tehnične pripomočke s katerimi razpolaga.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

Materialni stroški za posredovanje informacij javnega značaja, ki so nižji od 20,00 eurov (z vključenim DDV) se ne zaračunavajo. V primeru, da bi bili materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja višji od 20,00 eurov (z vključenim DDV), Center za socialno delo Južna Primorska prosilcu te stroške zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), pri čemer lahko organ, če ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih (15) dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec plača razliko.

Za naknadno plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih (15) dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Center za socialno delo Južna Primorska opozori prosilca, ki zahteva informacijo javnega značaja, na plačilo stroškov in, v kolikor prosilec to zahteva, tudi višino stroškov, ki mu bodo zaračunani za posredovanje informacij.

Vsi zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost. Ta se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

5. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Center za socialno delo Južna Primorska nima sprejetega posebnega stroškovnika, cenika ali drugih pogojev za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj oziroma zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov, ki se ponavljajo v sodelovanju z mediji: