Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška

 • Ozka ulica 1
  2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: 08 181 03 01
 • Fax: 02 885 01 02
 • E-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Center za socialno delo Koroška

Zajema področje 4 upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem ter Slovenj Gradec.

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

13. 12. 2023

Sprejeta novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C)

Državni zbor RS je dne 24. 11. 2023 sprejel novelo Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C), ki je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 5. 12. 2023 (Ur. l. št. 122/23). Zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, torej dne 21. 12. 2023, uporabljati pa se ga začne s 1. 1. 2024 (določila glede višin državnih štipendij) oz. s šolskim letom 2024/2025 (določila glede združljivosti državnih in Zoisovih...

20. 11. 2023

UČENJE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

V januarju 2024 bomo pričeli z novim sklopom delavnic za starše po programu Neverjetna leta. Srečanja bodo potekala enkrat na teden, po dve uri in pol, v popoldanskem času, v prostorih CSD Koroška, enota Ravne na Koroškem. V SKUPINO VABIMO STARŠE, KI IMAJO OTROKE V STAROSTI OD TRETJEGA DO OSMEGA LETA.

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

Seznam enot

Center za socialno delo Koroška svojo dejavnost izvaja na sedežu v Slovenj Gradcu ter na enotah Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem ter Slovenj Gradec.

CSD Koroška izvaja tudi naloge regijskega značaja, in sicer delujejo:

SLUŽBA ZA KOORDINACIJO IN POMOČ ŽRTVAM

Deli se na krizni center in regijsko interventno službo. Krizni center za otroke in mladostnike predstavlja 24 urno službo, ki omogoča umik otrokom, ki iz kakršnegakoli razloga v nekem trenutku ne morejo več živeti v svojem domačem okolju. KCM razpolaga s šestimi ležišči in omogoča otrokom bivanje načeloma do 21 dni. V tem času službe celostno poskrbijo za rešitev akutne situacije na daljši rok. Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja (v nadaljevanju: regijska služba) zajema izvajanje regijske interventne službe (RIS), zagotavljanje pomoči žrtvam nasilja, povezovanje dejavnosti organov in organizacij ter spremljanje in analiziranje pojavov nasilja v družini. Regijska interventna služba izvaja naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih primerih izven poslovnega časa centra za socialno delo na podlagi obvestila policije, in sicer v primerih ogroženosti otroka, zaznanega nasilja v družini, kadar oseba pod skrbništvom ostane brez varstva in oskrbe ali gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi stiski.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJO OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

Koordinator obravnave v skupnosti, na podlagi izdelanega načrta obravnave v skupnosti, pomaga osebam s težavami v duševnem zdravju, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali v nadzorovani obravnavi pri vključevanju v vsakdanje življenje, organiziranju dnevnih aktivnosti in psihosocialni rehabilitaciji.

SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTVEV

predstavlja notranjo organizacijsko enoto, v kateri zaposleni odločajo o tako imenovanih letnih pravicah (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija plačila vrtca).

SLUŽBA ZA KOORDINACIJO INVALIDSKEGA VARSTVA

Koordinator invalidskega varstva je strokovni delavec na CSD, na katerega se lahko obrnete z vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja invalidskega in socialnega varstva ter se povezuje z drugimi deležniki, predvsem pa z vprašanji glede uveljavljanja pravica do osebne asistence ali komunikacijskega dodatka. Koordinatorji invalidskega varstva vodijo postopke za uveljavljanje pravice do osebna asistence, do komunikacijskega dodatka, spremljajo izvajanje osebne asistence ter preverjajo izvajanje le-te pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistence.

Socialnovarstvene storitve

Izvajanje socialnovarstvenih storitev nam predpisuje Zakon o socialnem varstvu, podrobneje pa izvajanje le-teh predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Socialnovarstvene storitve ki jih izvaja CSD Koroška so:

PRVA SOCIALNA POMOČ

Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.

Upravičenec do prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev odloči prostovoljno in jo išče pri pooblaščenem izvajalcu, če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na pobudo upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne pooblaščeni izvajalec po uradni dolžnosti, ali na osnovi obvestil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca.

OSEBNA POMOČ

Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti in identificiranje virov v okolju, ki ga lahko podprejo. Je organizirana oblika pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne more odpraviti, je pa pripravljen skupaj s strokovnim delavcem soustvariti ustrezne rešitve. Ob tem se upoštevajo posameznikove potrebe, želje, sposobnosti in življenjske situacije. Glede na strokovno oceno, pripravljenost in zmožnost sodelovanja posameznika, se lahko v storitev po potrebi in dogovoru vključijo tudi ključne osebe iz posameznikovega okolja, ki so za posameznika pomemben vir moči oziroma se za posameznika oblikujejo stalne oblike pomoči.

Upravičenci so posamezniki, ki soglašajo z uporabo storitve, aktivno sodelujejo z deležniki v okolju oziroma ustrezno mrežo stalnih oblik pomoči ter so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski in lahko ob strokovni pomoči in podpori izboljšajo socialno vključenost ter lahko v svojem okolju samostojno in neodvisno živijo.

PODPORA ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

Podpora žrtvam kaznivih dejanj obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda.

Storitev zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje v ustrezne obstoječe oblike pomoči, ki bi pripomogle k izboljšanju njegovega psihološkega, socialnega in finančnega položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.

Upravičenci so vse osebe, ki jim je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, so upravičenci do podpore tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.

Upravičenec do storitve podpore žrtvam kaznivih dejanj je lahko vsakdo, ki se je znašel v stiski in zatrjuje, da je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče.

Posebna pozornost se namenja najranljivejšim skupinam upravičencev (tj. zlasti otrokom, invalidom, starejšim, žrtvam spolnega nasilja in žrtvam, za katere obstaja možnost ponovitve kaznivega dejanja nad njimi).

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Pomoč družini za dom obsega: strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.

Ostale socialnovarstvene storitve so:

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč.

 1. Socialna oskrba na domu
  Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
 1. Mobilna pomoč
  Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.

Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.

SOCIALNI SERVIS

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Socialni servis ne sodi v javno službo.

Storitev obsega zlasti naslednja opravila:

 • prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
 • nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin, priprava drv ali druge kurjave,
 • nabava ozimnice,
 • manjša hišna popravila,
 • pranje in likanje perila,
 • vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
 • čiščenje v stanovanju, opremljanje, spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
 • organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
 • pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza,
 • pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk - po pooblastilu upravičenca,
 • varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči,
 • celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma.

Izvajalec storitve socialnega servisa mora nuditi vsaj tri opravila iz prejšnjega odstavka, od katerih mora vedno biti na voljo opravilo iz prve alinee prejšnjega odstavka, razen v primeru izvajanja opravila iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, ki se lahko opravlja kot samostojna storitev socialnega servisa.

Upravičenec je vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

INSTITUCIONALNO VARSTVO

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s tem pravilnikom in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na življenje.

Za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti, z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.

Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Bivanje se organizira v opremljenih in vzdrževanih sobah, z ustrezno uravnavano temperaturo. Sobe so eno- ali dvoposteljne za odrasle osebe in starejše od 65 let, ter eno-, dvo- ali triposteljne za otroke in mladostnike. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo (tudi razrezane, sesekljane in pasirane) celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za vse upravičence, za otroke in mladostnike v dnevnem varstvu pa tudi v zvezi s prihodom in odhodom upravičencev k izvajalcu storitve

Za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami do 21. leta starosti, ki so vključeni v dnevno obravnavo ter obiskujejo Posebni program vzgoje in izobraževanja, krije stroške za dnevne prihode in odhode k izvajalcu storitve lokalna skupnost skladno s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Stroške za dnevne prihode in odhode k izvajalcu za odrasle osebe s posebnimi potrebami, vključene v Posebni program vzgoje in izobraževanja - raven usposabljanja za življenje in delo po 21. letu starosti, krije ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije, varstva in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.

Varstvo obsega nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene, pri prehranjevanju in pitju, oblačenju, slačenju, odvajanju, gibanju, komunikaciji, pri orientaciji in pri pripravi na počitek.

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo za življenje, ki vključuje navajanje na osnovne funkcije oziroma skrb za samega sebe, razvijanje samostojnosti in ustvarjalnosti, mišljenja, učnih navad, moralnih norm in socialnih vzorcev, usposabljanje za vključitev v življenje, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, razvijanje interesnih dejavnosti ter odpravljanje razvojnih težav in motenj.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasovnih dejavnosti.

Za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje, ki se izvaja po predpisih za področje šolstva. Vključuje organiziranje in izvajanje posebnega vzgojno izobraževalnega programa, nalog knjižnice, informacijske in druge naloge.

Upravičenci do storitve so:

 • Otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja:
  1. otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  2. otroci, mladostniki in odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  3. otroci, mladostniki in odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
  4. otroci, mladostniki in odrasle osebe z več motnjami (otroci, mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ter s hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave).
 • Otroci in mladostniki do 18. leta starosti, prikrajšani za normalno družinsko življenje:
  1. otroci in mladostniki, ki potrebujejo nadomestilo za družinsko vzgojo in oskrbo,
  2. otroci in mladostniki, ki potrebujejo še dodatno strokovno obravnavo.
 • Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja:
  1. odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
  2. odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  3. odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  4. odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
  5. odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, težavami v duševnem zdravju, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
  6. osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja in ki so bile v preteklosti sprejete v poseben socialnovarstveni zavod na podlagi oskrbe iz 1. do 5. točke pod C),
  7. odrasle osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja,
  8. osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z več motnjami (težave v duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju), ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.
 • Osebe, starejše od 65 let:
  1. osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem domačem okolju, čeprav lahko še samostojno izvajajo temeljne življenjske aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne pomoči druge osebe,
  2. osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih opravilih večinoma samostojne in potrebujejo občasno pomoč druge osebe,
  3.  
   • osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas delno odvisne od pomoči druge osebe,
   • osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas popolnoma odvisne od pomoči druge osebe,
  4. osebe, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj, potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor.
VODENJE IN VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam (v nadaljevanju: uporabnikom) v skladu z njihovimi sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirano in se izvaja tako, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, vzpodbuja samostojnost, občutek samopotrditve in ohranjanje dobre kakovosti življenja uporabnika. Storitev zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam omogočajo delovno in socialno udejstvovanje.

Upravičenci do storitve so:

 • Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju

  Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo ali osebe, pri katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe.

  Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikujejo:
  1. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so končale prilagojeni program izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom in se niso sposobne vključiti v programe nižjega poklicnega izobraževanja oziroma so bile neuspešne v programih, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
  2. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki imajo posamezne sposobnosti različno razvite (pri učenju osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, pri drugih dejavnostih kot so gibalne, likovne in glasbene pa lahko dosežejo več). Sposobne so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Uporabljajo lahko tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in želje znajo izražati. Pri skrbi zase zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različne stopnje pomoči skozi celo življenje. Sposobne so se usposobiti za enostavna praktična dela, vendar se praviloma ne morejo usposobiti za povsem neodvisno socialno življenje.
  3. Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju, ki se lahko usposobijo za najosnovnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Razumejo osnovna sporočila in se nanje odzivajo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo. Osebe imajo lahko težave v gibanju in druge motnje.
  4. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju, ki so sposobne le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejene v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno.
 • Odrasle osebe z več motnjami

  Odrasle osebe z več motnjami so osebe, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj. To so osebe:
  • z motnjami iz točke A), pri katerih so prisotne se osebnostne motnje ali težje senzorne motnje (motnje vida, sluha),
  • ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave). Te osebe se vključijo v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njegove prevladujoče, primarne motnje.

Javna pooblastila so naloge, katere izvaja Center za socialno delo na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov, zlasti:

Postopki javnih pooblastil se vodijo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.