Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Zahod

 • Ljubljanska cesta 9
  1330 Kočevje
 • T: 05 969 44 19
 • F: 05 893 83 90
 • E: gp-csd.oszah@gov.si

Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) odgovorna oseba, Katarina Hiti, direktorica Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod, izdajam katalog informacij javnega značaja s katerimi organ razpolaga, po vsebinskih sklopih v nadaljevanju.

Kazalo

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
 4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 5. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Polni naziv organa: Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod
Skrajšani naziv organa: CSD Osrednja Slovenija – zahod
Sedež organa: Ljubljanska cesta 9, 1330 Kočevje
Matična številka: 8286728000
Davčna številka: 27448657
Splošni kontaktni podatki organa: 01 893 8380 ali gp-csd.oszah@gov.si
Odgovorna uradna oseba: Katarina Hiti, univ. dipl. soc. del., direktorica
Dostopnost vsebine kataloga: csd-slovenije.si/csd-osrednja-slovenija-zahod/
Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu in organizacijskih enotah organa.
Datum prve objave kataloga: 31. 12. 2020
Datum zadnje spremembe kataloga: 31. 12. 2020

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod je na podlagi 57.a člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ustanovljen s statusom javnega socialno varstvenega zavoda za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod izvaja svojo dejavnost na sedežu, na lokacijah posameznih organizacijskih enot in v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah. Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod je teritorialno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih upravnih enotah:

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod ima na svojem sedežu organizirano:

Enoti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod sta:

Organigram Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod vam je na voljo tukaj.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod in uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Katarina Hiti, univ. dipl. soc. del., direktorica

Pooblaščene osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, so določene za posamezne notranje organizacijske enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, glede na to v delovno področje katere sodi informacija javnega značaja:

2.c Glavni predpisi z delovnega področja organa

Povezava na državni register predpisov:

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod s povezavami na vsebino posameznega predpisa v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije:

Predpisi so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2.č Seznam predlogov predpisov

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod ni predlagatelj predpisov.

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod bo na tem mestu, ob njihovem nastanku, sprejemu ali potrditvi, objavljal strateške in programske dokumente po vsebinskih sklopih.

Trenutno ni aktualnih dokumentov za objavo.

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod vodi upravne postopke v nadaljevanju:

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih organ upravlja

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod ne upravlja javnih evidenc. Nekateri podatki in informacije so na voljo v javnih evidencah, ki jih upravljajo drugi organi:

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

-Evidenca dokumentarnega gradiva -Evidenca podatkov o otroških dodatkih -Evidenca podatkov o denarnih socialnih pomočeh in varstvenem dodatku -Evidenca podatkov o državnih štipendijah -Evidenca podatkov o znižanih plačilih vrtca -Evidenca podatkov o subvencijah malice za učence in dijake -Evidenca podatkov o subvencijah kosila za učence -Evidenca podatkov o subvencijah najemnine -Evidenca podatkov o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkih k plačilom družinskega pomočnika -Evidenca podatkov o pravicah do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev -Evidenca podatkov o pravicah do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje -Evidenca podatkov o storitvah -Evidenca podatkov o drugih pomočeh posamezniku -Evidenca podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti -Evidenca podatkov o financiranju socialno varstvenih dejavnosti -Evidenca podatkov o materinskem dopustu in materinskem nadomestilu -Evidenca podatkov o očetovskem dopustu in očetovskem nadomestilu -Evidenca podatkov o starševskem dopustu in starševskem nadomestilu ter prenesenem dopustu -Evidenca podatkov o dobroimetju -Evidenca podatkov o posvojiteljskem dopustu in posvojiteljskem nadomestilu -Evidenca podatkov o nadomestilu v času odmora za dojenje -Evidenca podatkov o delu s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva -Evidenca podatkov o plačilu prispevkov v primeru štirih ali več otrok -Evidenca podatkov o starševskem dodatku -Evidenca podatkov o pomoči ob rojstvu otroka -Evidenca podatkov o dodatku za veliko družino -Evidenca podatkov o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo -Evidenca podatkov o delnem plačilu za izgubljeni dohodek -Evidenca podatkov o zavarovancih za starševsko varstvo -Evidenca podatkov o rejnikih -Evidenca podatkov o rejniških družinah -Evidenca podatkov o sklenjenih rejniških pogodbah -Evidenca podatkov o otrocih, nameščenih v rejniške družine -Evidenca podatkov o bioloških družinah otrok, nameščenih v rejniške družine -Evidenca podatkov o rejninah -Evidenca podatkov o rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic -Evidenca podatkov o izdanih dovoljenjih -Evidenca podatkov o prenehanju veljavnosti dovoljenj -Evidenca podatkov o kandidatih za posvojitelje -Evidenca podatkov o otrocih, ki potrebujejo posvojitev -Evidenca podatkov o bioloških starših otroka, ki potrebuje posvojitev -Evidenca podatkov o izvedenih posvojitvah -Evidenca podatkov o upravičencih do preživnine -Evidenca podatkov o zakonitih zastopnikih upravičencev do preživnine -Evidenca podatkov o zavezancih za preživnine -Evidenca podatkov o določenih preživninah -Evidenca podatkov o uporabnikih osebne asistence -Evidenca podatkov o predhodnem družinskem in partnerskem svetovanju -Evidenca podatkov o otrocih in mladoletnikih s težavami v vedenju in odraščanju -Evidenca podatkov o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine -Evidenca podatkov o skrbništvih za poseben primeri in skrbništvih za otroke in odrasle osebe -Evidenca podatkov o upravičencih in izplačanih sredstvih za pravico do pomoči pri nakupu vinjete -Evidenca podatkov o gluhih osebah, katerim so bile izdane odločbe o pravici do tolmača -Evidenca podatkov o obravnavah koordinatorja obravnave v skupnosti -Evidenca podatkov, ki so pridobljeni v okviru interventne službe Evidenca podatkov o uporabnikih socialnovarstvenih programov

2.h Seznam ostalih zbirk

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod vodi tudi zbirke v nadaljevanju: -Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih -Evidenca dodatnih podatkov o zaposlenih delavcih -Evidenca podatkov o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja -Evidenca podatkov o stroških dela -Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih -Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa -Evidenca podatkov o oblikah razreševanja kolektivnih sporov pri delodajalcu -Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih -Evidenca podatkov o potnih nalogih z obračunom -Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih v zvezi z delom in njihovimi vzroki -Evidenca podatkov o opravljenem preizkusu usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom -Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih, usposabljanjih -Evidenca podatkov o izvajalcih podjemnih pogodb -Evidenca podatkov o izvajalcih avtorskih pogodb -Evidenca podatkov o prostovoljcih in prostovoljskem delu -Evidenca podatkov o študentskem in dijaškem delu -Evidenca podatkov o obveznih praksah študentov in dijakov -Evidenca podatkov o rehabilitantih, ki opravljajo delo v okviru zaposlitvene rehabilitacije -Evidenca podatkov o uporabnikih službenih vozil -Evidenca podatkov o uporabnikih službenih telefonov -Evidenca podatkov o osebah, ki imajo kodo za alarmni sistem -Evidenca podatkov o razporeditvi zaposlenih med delovnim časom -Evidenca podatkov o zaznanih kršitvah varnosti osebnih podatkov -Evidenca podatkov o pravicah vstopa in gibanja po poslovnih prostorih -Evidenca podatkov o vhodnih in izhodnih poštnih pošiljkah ter dokumentaciji -Evidenca podatkov o kontaktnih osebah (potencialnih) poslovnih partnerjev -Evidenca podatkov zaposlenega delavca, ki sodi v rizično skupino delavcev v času COVID-19 -Evidenca podatkov uporabnikov ob vstopu v prostore centra za socialno delo v času COVID-19 Evidenca podatkov staršev (zakonitih zastopnikov) ob stikih pod nadzorom v času COVID-19

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod je dolžan prosilcu omogočiti dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo, razen če gre za varovane podatke iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja je lahko:

Neformalna zahteva se ne šteje za vlogo v upravnem postopku v smislu zakona, ki ureja upravni postopek. V skladu z veljavno zakonodajo prosilec ne more vložiti pritožbe na negativno odločitev, ki je odgovor na njegovo neformalno zahtevo, saj je pravno varstvo mogoče samo na podlagi formalne zahteve.

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja ni potrebno pravno utemeljiti, mora pa vsebovati:

Zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora vsebovati:

Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod zaradi tega ne more obravnavati, mora pozvati prosilca, da jo v določenem roku, ki ne sme biti krajši od treh (3) delovnih dni, dopolni. Če prosilec zahteve ne dopolni v roku, ali če zahteva ne izpolnjuje obvezne vsebine, se zavrže s sklepom.

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod mora o zahtevi odločiti nemudoma, vendar najkasneje v roku dvajsetih (20) delovnih dni od prejema popolne zahteve. V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do informacije javnega značaja ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko rok izjemoma podaljša za največ trideset (30) delovnih dni. O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po prejemu zahteve.

Če Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi uradni zaznamek in prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled, ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis, oziroma mu omogoči ponovno uporabo.

Če organ zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo. Zavrnilna odločba mora poleg ostalih sestavin vsebovati tudi obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena, ter pouk o pravnem sredstvu.

Zoper odločbo, s katero je organ odločil o zahtevi za dostop ali ponovno uporabo, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec pravico do pritožbe o kateri odloča Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja

Za brskanje po spletni strani potrebujete brskalnik (za optimalno izkušnjo katerikoli zimzelen brskalnik Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč v času uradnih ur osebno na sedežu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, na lokacijah organizacijskih enot oziroma preko splošnih kontaktnih podatkov (telefonska številka, elektronski naslov).

Uradne ure organa za dostop do informacij javnega značaja:

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod ali na svetovnem spletu, bomo posredovali na vašo posebno zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, jo pošljete na sedež, organizacijsko enoto ali jo naslovite na organ preko splošnih kontaktnih podatkov oziroma na organizacijske enote preko objavljenih kontaktnih podatkov.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Možen je dostop z invalidskimi vozički na sedežu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod in organizacijskih enotah za vpogled v dokumente. Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

Opis delnega dostopa

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, se šteje, da jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, če jih je mogoče:

4. STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

Ne zaračunavajo se stroški:

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod posreduje informacije glede na tehnične pripomočke s katerimi razpolaga.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

V primeru, da bi bili materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja višji od 20,00 eurov (z vključenim DDV), Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod prosilcu te stroške zaračuna skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/16), pri čemer lahko organ, če ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih (15) dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec plača razliko.

Za naknadno plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih (15) dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod opozori prosilca, ki zahteva informacijo javnega značaja, na plačilo stroškov in, v kolikor prosilec to zahteva, tudi višino stroškov, ki mu bodo zaračunani za posredovanje informacij.

Vsi zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost. Ta se zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

5. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod nima sprejetega posebnega stroškovnika, cenika ali drugih pogojev za ponovno uporabo informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov: