Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

 • Ljubljanska cesta 9
  1330 Kočevje
 • T: 05 969 44 19
 • F: 05 893 83 90
 • E: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

Vloga VD

Objavljeno: 25. 10. 2022

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil.

Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR.

Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji.

Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.

Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

Objavljeno: 06. 01. 2022

Izvorni članek je objavljen na gov.si.

Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

Z zakonom se popravlja neenotna praksa centrov za socialno delo, ki po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom. Zakon je bil v Državnem zboru sprejet 15. 12. 2021 in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je 8. 1. 2022.

Do nadomestila za invalidnost so upravičene osebe:

 • ki so vložile vlogo za nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih v času, ko so se redno šolale, v starosti med dopolnjenim 18. in 26. letom, vendar jim je bila izdana zavrnilna odločba z razlogom, da take osebe še ne morejo izpolnjevati pogojev za priznanje statusa invalida in posledično biti upravičene do nadomestila za invalidnost, saj pri njih še ni mogoče ugotoviti, da se z rednim šolanjem ne bodo usposobile za samostojno življenje in delo, ali
 • ki vloge za nadomestilo za invalidnost v času rednega šolanja v starosti od 18 do 26 let niso vložile, pravico do nadomestila za invalidnost pa so pridobile takoj po zaključku rednega šolanja na podlagi odločbe centra za socialno delo, s čimer so dokazale, da se z rednim šolanjem niso usposobile za samostojno življenje in delo in se niso vključile na trg dela oziroma jim pridobljena izobrazba ni omogočila zaposlitve.

Upravičenci bodo lahko vložili vlogo za uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost v šestih mesecih od uveljavitve zakona na centru za socialno delo. Po tem roku pravice do izplačila  neizplačanega nadomestila za invalidnost ne bo več mogoče uveljaviti.

Upravičencem bo za vsak mesec priznane pravice pripadal znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 evrov. Izplačila nadomestil za invalidnost se po zakonu ne bodo štela v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo ne bo obdavčljiv dohodek, saj nadomestilo za invalidnost ne bo predmet dohodnine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pri odločbah o letnih pravicah upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS

Objavljeno: 06. 10. 2021

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj s FURS ugotavlja upravičence iz 59. člena ZIUPOPDVE:

 • katerim je bila izdana odločba o otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca v obdobju od 1. 4. 2021 do 13. 9. 2021 in
 • so jim bili pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS – dohodninske odločbe za leto 2020.

Skladno s 59. členom ZIUPOPDVE, se COVID dodatke ne upošteva v davčno osnovo in posledično tudi ne pri izračunu letnih pravic (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca) zaposlenim v:

 • javni mreži socialnega varstva: domovi za starejše, varstveno delovni centrih, zavodi za usposabljanje, krizni centrih pri centrih za socialno delu, izvajalci socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev ter izvajalci pomoči na domu
 • mreži javne zdravstvene službe,
 • pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Ker s seznamom zaposlenih oseb, ki sodi v 59. člen ZIUPOPDVE razpolaga FURS, MDDSZ v sodelovanju s FURS preverja, katerim zaposlenim osebam iz 59. člena ZIUPOPDVE, so bili pri ugotavljanju materialnega položaja na podlagi podatkov FURS (podatkov iz dohodninske odločbe za leto 2020) upoštevani tudi COVID dodatki.

Pri tem pojasnjujemo, da je FURS COVID dodatke izvzel pri letni odmeri dohodnine, spregled je bil zgolj pri posredovanju podatkov prek e pladnja. MDDSZ je ob ugotovitvi napake s strani CSD-jev o tem takoj obvestili FURS, ki je pristopil k rešitvi zadeve in nadgradil svoj informacijski sistem. CSD-ji tako od 13.9. 2021 dalje že pridobivajo pravilne podatke od FURS-a, torej brez COVID dodatkov za osebe iz 59. člena ZIUPOPDVE.

Po izvedeni analizi bo ministrstvo seznam upravičencev posredovalo na CSD z navodilom postopanja:

 • strankam, ki že imajo pravnomočne odločbe in je bil pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevan COVID dodatek, bodo CSD-ji izdali nove odločbe (obnova po uradni dolžnosti).
 • stranke, pri katerih rok za ugovor/pritožbo še ni potekel, pa bodo CSD-ji kontaktirali in jih pozvali k vložitvi ugovora/pritožbe.

S tem pristopom bomo zagotovili, da noben upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev (OD, DŠ, VR) ne bo prikrajšan.

Predstavitev projekta »Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti in nalog koordinatorja invalidskega varstva«

Objavljeno: 02. 09. 2021

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 15.07.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja za invalidsko varstvo. Vrednost projekta znaša 12.121,21 EUR (80% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% iz sredstev slovenske udeležbe).

Projekt sofinanciranta RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju od 2014-2020, 9. prednostne osi; »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, ter znotraj nje 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni ravni, zmanjšuje neenakost glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom, do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1. »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju delovanja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod.

Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Omogočen bo lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid – 19.

Osebno vozilo Fiat Panda 1.0 Hybrid Easy je bilo prevzeto in predano v uporabo koordinatorici za obravnavo v skupnosti in koordinatorici za invalidsko varstvo.