Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

 • Ljubljanska cesta 9
  1330 Kočevje
 • Telefon: 05 969 44 19
 • Fax: 05 893 83 90
 • E-pošta: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 07. 06. 2021

V mesecu juniju 2021 bodo Centri za socialno pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju t.i. letnih pravic.

Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.

Prvi informativni izračuni bodo torej izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena.

Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun bo imel enako vsebino kot odločba in stranki bo vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se stranka ne bo strinjala z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložila UGOVOR, o katerem odloča CSD. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve.

Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora (DOCX), ki ga upravičenci lahko uporabijo, in je objavljen na spletnih straneh ministrstva in centrov za socialno delo.

Zoper ugovor, CSD izda odločbo, zoper katero stranka vloži pritožbo.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna.

Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nova vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka

Objavljeno: 17. 02. 2021

V uporabi je nova vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka.

Vlagatelj lahko s to vlogo uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in hkrati tudi pravico do denarne socialne pomoči in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlogo najdete tukaj (PDF). Če želi vlagatelj uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev, (npr. otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencijo najemnine, državno štipendijo), mora izpolniti Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (najdete jo tukaj).

KAKO vložite vlogo? Vlogo vložite na svoj center za socialno delo po navadni ali priporočeni pošti, v nabiralnik pred centrom za socialno delo ali v času epidemije po elektronski pošti. Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge, se lahko obrnete na svoj center za socialno delo. Kontaktne podatke najdete tukaj.

KOMU JE NAMENJEN? Namenjen je tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Z varstvenim dodatkom se upravičencu za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali nezaposlene ženske starejše od 63 let oz. moški starejši od 65 let, če njihov dohodek oz. lastni dohodek družine ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Uskladitve preživnin

Objavljeno: 01. 02. 2021

Objavljen je količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021. Na podlagi objavljenega količnika ostajajo vse preživnine na isti višini in se ne uskladijo, razen preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020, ki se povečajo za 0,8%.

Letos obvestila o uskladitvi preživnin tako ne bodo izdana. Preživnine ostajajo nespremenjene. Izjema so preživnine določene v maju 2020.

Izplačilo solidarnostnih dodatkov in višjih dodatkov v t.i. PKP7

Objavljeno: 28. 01. 2021

29. 1. 2021 bo izplačilo:

 • enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za prejemnike otroškega dodatka),
 • višjega dodatka za velike družine
 • višjega dodatka za nego otroka

31. 3. 2021 bo izplačilo:

 • enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za upravičence, ki so oddali vlogo, ker niso prejemniki otroškega dodatka)
 • enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence.

Solidarnostni dodatki in višji dodatki v t.i. PKP7

Objavljeno: 13. 01. 2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 t.i. PKP7, ureja enkratne solidarnostne dodatke.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA OTROKE

Vsi starši otrok do 18 leta starosti so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka v višini 50 EUR.

 • Upravičenci do otroškega dodatka bodo izplačilo prejeli avtomatično in jim ni potrebno vložiti nobene vloge. Izplačilo bo do 31. januarja 2021.
 • Straši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, morajo vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti do 31. januarja 2021. Vloga se odda elektronsko in za oddajo ni potrebna e-identiteta. Dostopna je tukaj (e-uprava.gov.si)

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bodo prejeli tudi rejniki, za otroka do 18 leta starosti, ki so imeli v novembru 2020 sklenjeno rejniško pogodbo.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NOVOROJENCE

Starši novorojencev rojenih, od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 EUR.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi posvojitelji in druge osebe po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so upravičene do pomoči ob rojstvu otroka.

Za otroke rojene do sprejetja zakona (29.12.2020) bo dodatek izplačan najpozneje 31. marca 2021. Za otroke rojene po tem datumu in do enega leta po koncu epidemije bo dodatek izplačan v treh mesecih po rojstvu otroka.

Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti zato ni potrebno vlagati posebne vloge.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne izključuje s pomočjo ob rojstvu otroka.

POVEČAN ZNESEK DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

V času epidemije je povečan znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice.

 • Družini s tremi otroki se dodatek za veliko družino poveča za 100 EUR.
 • Družini s štirimi ali več otroki se dodatek za veliko družino poveča za 200 EUR. Za upravičence do dodatka za veliko družino bo znesek izplačan do 31. januarja 2021. Za tiste, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, bo dodatek izplačan po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Izplačilo rednega dodatka za veliko družino bo v aprilu 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke in povečan znesek dodatka za veliko družino se ne izključujeta.

VIŠJI DODATEK ZA NEGO OTROKA

V času epidemije (tudi v mesecih, ko epidemija traja manj kot celoten mesec) je povečan znesek dodatka za nego otroka za 100 EUR.

Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 bo izplačan do 31. januarja 2021.