Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • Telefon: 02 58 58 540
  • Fax: 02 58 58 550
  • E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev in avtomatizacija informativnih izračunov

Objavljeno: 19. 08. 2022

1. Avtomatično podaljševanje pravic

V mesecu avgustu 2022 bomo centri za socialno delo odločali o podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice, subvencija kosila) avtomatično po uradni dolžnosti, enako kot to poteka že od leta 2019.

Večina letnih pravic poteče v mesecu avgustu in septembru, zato je pred nami obdobje s povečanim obsegom dela.

Upravičencem za podaljšanje prejemanja navedenih pravic ni potrebno oddati vlogo.

V primeru, da center za socialno delo ne bo razpolagal z vsemi dokazili, ki so potrebna za izdajo odločbe/informativnega izračuna, bomo vlagatelje obvestili s pozivom za predložitev dokazil. S takojšnjim odzivom na poziv, bodo upravičenci prispevali k hitrejši rešitvi zadeve.

Nova vloga se odda v primerih, ko vlagatelji:

2. Avtomatizacija izdajanja informativnih izračunov

V mesecu juniju lansko leto smo centri za socialno delo začeli z izdajo informativnih izračunov. Informativni izračuni se izdajajo za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila.

V mesecu juniju letos je bila izvedena dodatna nadgradnja informacijskega sistema z namenom avtomatizirane izdaje informativnih izračunov za letne pravice.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in bo stranki vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se upravičenec ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložil ugovor, o katerem odloča center za socialno delo. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora (DOCX).

Zoper ugovor na informativni izračun, center za socialno delo izda odločbo, na katero se stranka lahko pritoži.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

3. Trajanje postopkov

Centri za socialno delo vsako leto v obdobju od avgusta do septembra odločamo o povečanem številu pravic, ki se iztečejo v tem obdobju.

Zakonsko določen rok za izdajo odločbe je 60 dni od prejema popolne vloge. Center za socialno delo Pomurje bo tudi to leto organizacijo dela prilagodil potrebam in se bomo potrudili, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno.

Pripravila:
Cvetka Bogdan, Vodja Službe ZUPJS