Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • T: 02 58 58 540
  • F: 02 58 58 550
  • E: gp-csd.pomur@gov.si

NAKUP MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE NALOG KOORDINACIJE INVALIDSKEGA VARSTVA IN OBRAVNAVE V SKUPNOSTI NA CSD POMURJE

Objavljeno: 09. 09. 2021

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

CSD Pomurje je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 16.7.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta »Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva«. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Vrednost projekta znaša 24.242,42 EUR (80% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% iz sredstev slovenske udeležbe).

Namen operacije je nakup mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorja invalidskega varstva na območju Pomurja. Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, pomoč pri njihovi psihosocialni rehabilitaciji in socialni reintegraciji v skupnost ter spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu, s čimer bo omogočen lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid-19. Hkrati bodo zagotovljene tudi enake možnosti vsem uporabnikom pri dostopanju do storitev koordinatorjev. Ciljna skupina so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka.

Osebni vozili sta bili dne 29.7.2021 prevzeti pri ponudniku in predani v uporabo koordinatoricama za obravnavo v skupnosti na CSD Pomurje, Erni Fišinger in Petri Gyurica, ter koordinatorju invalidskega varstva, Branku Petovarju.

Slika vozila z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj Slika vozila z logotipom Evropskega sklada za regionalni razvoj