Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška

  • Stari trg 35
    3320 Velenje
  • Telefon: 03 777 30 60
  • E-pošta: gp-csd.sasal@gov.si

Dolgotrajna oskrba

Strokovna delavka za področje dolgotrajne oskrbe na CSD Savinjsko-Šaleška:

Estera Štante
Tel.št.: 03 713 12 57
E. naslov: estera.stante@gov.si

Uradne ure

  • PONEDELJEK: 08.00-12.00 in 13.00-15.00
  • SREDA: 08.00-12.00 in 13.00-17.00
  • PETEK: 08.00-12.00

Vloga ODČ (DOCX) Vloga ODČ (PDF)

UPRAVIČENCI DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

V skladu z 11. členom ZDOsk-1 so do dolgotrajne oskrbe upravičene osebe, ki:

Osebe, ki koristijo pravice iz dolgotrajne oskrbe, hkrati ne morejo koristiti primerljivih pravic, kot so dodatek za pomoč in postrežbo, institucionalno varstvo in osebna asistenca (razen v primerih ko Zakon o osebni asistenci določa, da storitve osebne asistence niso primerljive s storitvami dolgotrajne oskrbe). Upravičenec do oskrbovalca družinskega člana, ki je koristnik primerljivih pravic se mora pred sklenitvijo začasnega osebnega načrta odpovedati primerljivim pravicam.

Upravičenci do oskrbovalca družinskega člana po ZDOsk-1 so osebe s težko ali najtežjo omejitvijo samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe oz. osebo s hudim kognitivnim upadom oz. osebo, ki ne more uporabljati obeh rok in nog ali za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi oskrbovalec družinskega člana.

KANDIDAT ZA OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana je oseba, ki jo izbere uporabnik (4. ali 5. kategorije dolgotrajne oskrbe) za nudenje storitev dolgotrajne oskrbe na domu uporabnika.

V skladu z 20. členom ZDOsk-1 mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana izpolnjevati naslednje pogoje:

Oskrbovalec družinskega člana je v skladu z 22. členom ZDOsk-1upravičen:

Pred sklenitvijo začasnega osebnega načrta mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana zapustiti trg dela. Od dneva sklenitve začasnega osebnega načrta začne veljati pravica do delnega izplačila za izgubljen dohodek za oskrbovalca družinskega člana, prav tako se ga s tem dnem prijavi v obvezna socialna zavarovanja.

Oskrbovalec družinskega člana zagotavlja dolgotrajno oskrbo upravičencu skladno z osebnim načrtom in mesečno poroča o opravljanju teh nalog.

Kadar ima upravičenec do oskrbovalca družinskega člana dva oskrbovalca družinskega člana, ostaneta oba na trgu dela za polovični delovni čas, v preostalem času pa skrbita za upravičenca.

Oskrbovalec družinskega čana lahko sočasno zagotavlja dolgotrajno oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima biva na istem naslovu.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA (v prehodnem obdobju 01.01.2024 - 31.12.2024)

Vloga za oskrbovalca družinskega člana za nove uporabnike se lahko vlaga od 01.12.2023 dalje na pristojnem CSD.

Obstoječi upravičenci do družinskega pomočnika so pred koncem leta 2023 prejeli obvestilo o spremembi zakonodaje in obrazec soglasja za prevedbo iz družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvo v oskrbovalca družinskega člana po ZDOsk-1. Vsi, ki so podali soglasje bodo s strani CSD prejeli prevedbeno odločbo. Na podlagi te odločbe bo strokovni delavec za dolgotrajno oskrbo pristojnega CSD z uporabnikom sklenil osebni načrt.

Osebe, ki uveljavljajo pravico do oskrbovalca družinskega člana vložijo vlogo na pristojni CSD. K vlogi priložijo kopijo zdravstvene dokumentacije s katero razpolagajo (odpustno pismo, ambulantni izvid, izvid specialista,….) in iz katere je razvidno zadnje zdravstveno stanje vlagatelja.

Strokovni delavec za dolgotrajno oskrbo na CSD ob prejemu vloge preveri da je slednja pravilno in popolno izpolnjena in da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz 11. člena ZDOsk-1.

CSD po uradni dolžnosti zaprosi za mnenje invalidsko komisijo ZPIZ o upravičenosti vlagatelja do oskrbovalca družinskega člana. Invalidska komisija ZPIZ na podlagi določil ZDOsk-1 poda mnenje ali gre za osebo s težko ali najtežjo omejitvijo samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe oz. osebo s hudim kognitivnim upadom oz. osebo, ki ne more uporabljati obeh rok in nog ali za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi oskrbovalec družinskega člana.

V primerih, ko vlagatelj invalidna oseba, ki je dopolnila 18 let in je pred tem imela družinskega pomočnika starša, ki ji je nudil nego in varstvo po predpisih o starševskem varstvu (vlagatelj priloži navedeno odločbo k vlogi), mnenje Invalidske komisije ZPIZ ni potrebno.

Na podlagi pozitivnega mnenja invalidske komisije ZPIZ, CSD izda odločbo s katero se upravičenca uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe.

Nato se z upravičencem sklene začasni osebni načt v katerem se dogovori tudi 1x obisk strokovnega delavca CSD na domu upravičenca.