Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Črnomelj

  • Ulica 21. oktobra 9,
    8340 Črnomelj
  • T: 07 306 23 60
  • F: 07 306 23 72
  • E: gpcsd.crnom@gov.si

CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Črnomelj

Izvaja naloge na območju Upravne enote Črnomelj, ki vključuje Občino Črnomelj in Občino Semič.

Uradne ure:

pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet.: 08.00 - 12.00

Poslovni čas:

pon., tor., čet.: 07.00 - 15.00
sre.: 07.00 - 17.00
pet.: 07.00 - 13.00

Pisarna v Semiču: 1x na teden deluje na naslovu Štefanov trg 9, 8333 Semič
Kontakt: 07 35 68 320

Programi

POMOČ DRUŽINI NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA

Enota Črnomelj izvaja storitev »pomoč družini na domu« za Občino Črnomelj in Občino Semič.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo; ZSV) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov.

Kontakt: Martina Horvat; 07 30 62 374; gpcsd.crnom@gov.si

PROGRAM VEČNAMENSKI ROMSKI CENTER

Večnamenski romski center je prostor, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti in vsebine, ki so pomembne za krepitev socialno ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti (krepitev funkcionalne pismenosti, pridobivanje novih znanj in kompetenc, dvig kvalitete življenja, razvijanje zdravega življenjskega sloga), za spodbujanje in krepitev njihove integracije v širšo skupnost ter vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom v lokalni skupnosti. Namen aktivnosti je zmanjševanje tveganja revščine, socialna vključenost s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter opolnomočenje pripadnikov in pripadnic romske skupnosti za približevanje trgu dela. Zaposlena je ena strokovna delavka kot romska aktivatorka.

Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad in Občina Črnomelj.

Kontakt: Slađana Adamov, 041 208 275, vnrc112017@gmail.com

PROGRAM RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA

Enota Črnomelj aktivno spodbuja prostovoljstvo in vodi njegovo koordinacijo ter strokovno usmerjanje. Namen programa je izvajanje določenih storitev s področja socialnega varstva na prostovoljni bazi in na ta način obojestransko - tako za uporabnike storitev kot prostovoljce - izboljšati kakovost življenja ter krepiti solidarnost. Prostovoljci se srečujejo z uporabniki, ki potrebujejo različne oblike pomoči. Osredotočili smo se na posebej ranljive skupine v lokalnem okolju, na pripadnike romske skupnosti, skupino otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših družin, na skupino starejših ljudi in oseb s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz okolja in imajo običajno iz različnih razlogov porušene vezi s sorodniki ali širšo socialno mrežo.

Kontakt: Marjetka Papež, 07/30 62 360; gpcsd.crnom@gov.si