Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Metlika

 • Naselje Borisa Kidriča 5a,
  8330 Metlika
 • T: 07 369 14 80
 • F: 07 369 14 85
 • E: gpcsd.metli@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Dolenjska in Bela Krajina, Enota Metlika

Zaposleni s področji dela

Družinski pomočnikDružinski prejemkiKadrovske zadeveObravnava otrok in mladoletnikovOdgovorna oseba po pooblastiluOprostitve plačila socialno varstvenih storitevOsebna pomočPomoč družini za domPosvojitvePreživninePrva socialna pomočRejništvoRomiSkrbništvoSprejemna pisarnaStarševsko varstvoUrejanje očetovstva in materinstvaUveljavljanje pravic iz javnih sredstevVarstvo odraslihVarstvo otrok in družine

Pomočnik direktorjaMaja Brinc
Tel: 07 369 14 83
 • Odgovorna oseba po pooblastilu
 • Prva socialna pomoč
 • Urejanje očetovstva in materinstva
 • Osebna pomoč
 • Pomoč družini za dom
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Kranjc
Tel: 07 369 14 80
 • Sprejemna pisarna
Marija Petje
Tel: 07 369 14 81
 • Starševsko varstvo
 • Družinski prejemki
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Matija Banovec
Tel: 07 369 14 82
 • Prva socialna pomoč
 • Varstvo otrok in družine
 • Varstvo odraslih
 • Preživnine
 • Rejništvo
 • Posvojitve
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nataša Štrucelj
Tel: 07 369 14 84
 • Romi
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Oprostitve plačila socialno varstvenih storitev
 • Družinski pomočnik
Gordana Šobar
Tel: 07 369 14 86
 • Kadrovske zadeve
Ines Ružić Vardjan
Tel: 07 369 14 87
 • Skrbništvo
 • Obravnava otrok in mladoletnikov

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Maja Brinc
 • Pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v Enoti Metlika
Matija Banovec
 • Pooblastilo za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah s področja dejavnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina v Enoti Metlika
Marija Petje
 • Pooblastilo za vodenje postopka (pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in pravic iz starševskega varstva in družinskih prejemkov)
Nataša Štrucelj
 • Pooblastilo za vodenje postopka (pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev)
Gordana Šobar
 • Pooblastilo za vodenje postopka (pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe na področju skrbništva)

Obrazložitev

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) v 9. členu določa dolžnost organa, da na primeren način (na oglasni deski organa in na svoji spletni strani) objavi seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje dejanj v postopku pred odločbo oziroma za vodenje upravnega postopka in za odločanje o upravni zadevi. Skladno z drugim odstavkom citiranega 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju, mora seznam vsebovati osebno ime in naziv uradne osebe, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo ter pooblastila, ki jih ima ta uradna oseba (npr. pooblastila za vodenje, pooblastila za odločanje, pooblastila za vodenje in odločanje).

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) lahko predstojnik organa (direktor CSD) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe. V tem primeru ima pooblaščena uradna oseba pravico opravljati vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take sklepe, s katerimi se konča postopek (3. odst. 30. člena ZUP).

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZUP lahko predstojnik (direktor) pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem organu, za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev.

31. člen ZUP pa med drugim določa, da upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka.