Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Trebnje

  • Goliev trg 11,
    8210 Trebnje
  • Telefon: 07 348 15 70
  • Fax: 07 348 15 80
  • E-pošta: gpcsd.treb@gov.si

Programi

Dnevni center Kher šu beši

Dnevni center Kher šu beši za otroke in mladostnike od leta 2009 deluje v romskem naselju Vejar. Dnevni center je odprt vsak dan 5 h in je namenjen romskim otrokom v starosti od 5 do 15 let. Glavni cilji programa so osredotočeni na osvajanje novih veščin in znanj ter opogumljanje in podpiranje otrok na tistih področjih, na katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav in primanjkljajev. Stremimo tudi k povečanju pozitivne samopodobe otrok. V ta namen je otrokom na voljo psihosocialna pomoč, učenje socialnih veščin in pomoč pri odpravljanju socialnih stisk otrok – vse to preko pogovorov, ustvarjalnih delavnic, družabnih iger, skupinskega dela, učne pomoči, individualnega dela, predavanj strokovnjakov, sodelovanja z ne Romi, premagovanja strahu pred zunanjim svetom… Sredstva za delovanje programa se pridobivajo na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program sofinancira tudi Občina Trebnje ter nudi brezplačne prostore za naše delovanje.

Kontakt: dc.khersubesi@gmail.com; tel.št. 07/34 81 584

Programi javnih del – Socialno vključevanje ranljivih skupin

Programa javnih del Socialno vključevanje ranljivih skupin se izvaja kot dopolnilni program pri delu z družinami, v okviru socialno varstvene storitve pomoč družini za dom. V programu sta zaposlena dva udeleženca. Program je namenjen družinam, ki se srečujejo z kompleksnimi socialnimi težavami ter predstavlja pomoč staršem, da zmorejo družinsko življenje organizirati tako, da otroci ostajajo v domačem okolju. Udeleženca javnih del svoje delo opravlja na terenu po družinah in deluje pod mentorstvom strokovnih delavcev, ki za družine izvajajo storitev pomoč družini za dom. Program tega javnega dela poleg Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirajo tudi občine: Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert.

Kontakt: gpcsd.treb@gov.si, tel.št.: 07/34 81 570

Programi javnih del – Pomoč Romom pri socializaciji

V programu Pomoč Romom pri socializaciji so zaposleni 3 udeleženci, od katerih sta 2 predstavnika romske skupnosti. Program je namenjen delu z romsko populacijo in predstavlja dopolnitev naše redne dejavnosti. Na območju naše krajevne pristojnosti živi cca. 350 predstavnikov romske narodnosti, ki se soočajo s številnimi težavami (brezposelnost, materialna ogroženost, izključenost, težave s sobivanjem z večinskim prebivalstvom, nepismenost, razne oblike odvisnosti, nasiljem in med družinski spori) ter zaradi tega potrebujejo več pomoči in pozornosti. Program sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Občina Trebnje.

Kontakt: gpcsd.treb@gov.si, tel.št.: 07/34 81 570

Prispevek k boljšemu rejništvu

Program je namenjen odraslim in otrokom, ki so tudi sicer obravnavani na Centru, enota Trebnje in so vključeni v celotni rejniški sistem, ki ga poleg otrok, ki živijo v rejniških družinah, sestavljajo še izvajalci rejniške dejavnosti in biološki starši otrok. Program je voden s strani strokovne delavke Centra s področja rejništva, ob pomoči ostalih strokovnih delavk Centra in predstavlja dopolnitev redne dejavnosti. Program temelji na skupinskem in individualnem pristopu k posamezniku, ter zagotavlja prepotrebno povezovanje celotnega rejniškega sistema. Njegove glavne vsebine so redna srečanja z izvajalci rejniške dejavnosti, dodatna izobraževanja, srečanja in povezovanje rejniškega sistema ter neformalna druženja. Udeleženim želimo ponuditi pozitivno izkušnjo rejništva.

Program predstavlja pomemben prispevek k sprejemanju življenjskega poteka posameznika, razvijanju rejniške dejavnosti in povezanosti sistema. Dobra povezanost in medsebojno sodelovanje celotnega rejniškega sistema otroku v rejništvu zagotavlja dovolj varnosti in možnosti, da preživi med dvema družinama. Neformalna druženja prispevajo k večji povezanosti, sodelovanju in vzpostavljanju mreže pomoči.

Sredstva, ki jih pridobivamo na razpisih so namenjena uporabnikom, za materialne stroške (plačilo avtorskih pogodb za dodatna izobraževanja izvedena s strani zunanjih strokovnjakov, stroški prevoza, novoletno obdaritev otrok in za didaktični material). Program se izvaja tudi izven delovnega časa Centra, ves čas je strokovno voden. V preteklem letu so program sofinancirale naslednje občine: Trebnje in Mokronog – Trebelno.

Program sofinancirajo naslednje občine: Trebnje, Mokronog – Trebelno in Šentrupert.

Kontakt: mateja.zupancic@gov.si; tel.št. 07/34 81 582

Skupina za pomoč na novi poti

Skupina za pomoč na novi poti je preventivni program, ki se na našem Centru, enota Trebnje izvaja od 1994 dalje. V skupino je trenutno vključenih 15 uporabnic iz občin Mokronog- Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Skupina je odprta za nove članice in člane, tudi iz Občine Mirna. Članice skupine se srečujejo na rednih mesečnih srečanjih. Na dodatnih dejavnostih kot so pohodi, predavanja, izleti in kulturne prireditve, se članicam lahko pridružijo tudi njihovi družinski člani. Program skupine je zastavljen tako, da spodbuja socialno vključenost v širše okolje. Udeležence se spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu komuniciranju in reševanju konfliktov. Članice so bile iz socialne mreže izključene, ali je bila le ta zelo okrnjena, zaradi nasilnega odnosa v katerem so živele oz. še živijo. Nekatere uporabnice se za izstop iz nasilnega odnosa šele pripravljajo, druge so iz njega  že izstopile. Skupno jim je, da so se odločile za spremembo iz obstoječega načina življenja v novo kvalitetnejše, nekatere so v postopku formiranja enostarševske družine, ali že bivajo v enostarševski ali reorganizirani družini.

Uporabnice se v skupini opolnomočijo. Učijo se novih odzivov, postopoma se odpovedujejo vlogi žrtve, vzpostavljajo nove, zdrave odnose, s podporo skupine razrešujejo pravno formalne zadeve. Prek razvijanja odnosa med udeleženimi, program prispeva k razvijanju socialnih veščin udeleženih. Vse uporabnice v skupini okrevajo ter iščejo sebe v novih vlogah.

Program je pomembna dopolnitev redne dejavnosti in se izvaja izven poslovnega časa Centra, vodita ga dve strokovni delavki, ki delata na področju dela z družinami. Delo je organizirano v obliki skupinskega dela in skupnostnega dela v obliki neformalnega druženja (obiski predstav, druženja v naravi). Pobudo za vključitev v program lahko poda oseba sama, ali strokovne delavke Centra. Pobudo se da vodji programa na Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Trebnje, ki pred samo vključitvijo v program s kandidatom opravi individualni razgovor.
Program sofinancirajo občine: Mokronog – Trebelno in Trebnje.

Kontakt: Irena.jakos@gov.si, tel. št. 07/348 15 77 in Karla.Ivanov-hotko@gov.si, tel-št. 07/393 2654

Poletni tabor za romske otroke

Na Centru za socialno delo Trebnje se v počitniškem obdobju organizira Poletni tabor za osnovnošolske romske otroke iz Občine Trebnje. Poletni tabor otrokom ponuja kakovostno preživetje prostega počitniškega časa, poleg tega pa predstavlja tudi aktiven in privlačen prehod iz počitniškega v šolsko obdobje. Program je pri otrocih zelo dobro sprejet in ga nestrpno pričakujejo. Najbolj ga povezujejo z enodnevnim izletom na morje, ki je večini otrok edina možnost, da vidijo morje.

Zadnji dan tabora se povabi tudi starše otrok, da si skupaj ogledajo fotografije in izmenjajo vtise, hkrati pa se skupaj pripravi na novo šolsko leto (pregled šolskih potrebščin, zavijanje zvezkov, motiviranje k rednemu obisku šole). V program se vključijo tudi prostovoljci in študenti.

Kontakt: dc.khersubesi@gmail.com; tel. št. 07/34 81 584