Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina Enota Trebnje

  • Goliev trg 11,
    8210 Trebnje
  • T: 07 348 15 70
  • F: 07 348 15 80
  • E: gpcsd.treb@gov.si

Programi

DNEVNI CENTER KHER ŠU BEŠI

Dnevni center Kher šu beši za otroke in mladostnike od leta 2009 deluje v romskem naselju Vejar. Dnevni center je odprt vsak dan 5 h in je namenjen romskim otrokom v starosti od 5 do 15 let. Glavni cilji programa so osredotočeni na osvajanje novih veščin in znanj ter opogumljanje in podpiranje otrok na tistih področjih, na katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav in primanjkljajev. Otrokom je na voljo psihosocialna pomoč, učenje socialnih veščin in pomoč pri odpravljanju socialnih stisk otrok – vse to preko pogovorov, ustvarjalnih delavnic, družabnih iger, skupinskega dela, učne pomoči, individualnega dela, predavanj strokovnjakov, sodelovanja z ne Romi, premagovanja strahu pred zunanjim svetom… Sredstva za delovanje programa se pridobivajo na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program sofinancira tudi Občina Trebnje ter nudi brezplačne prostore za naše delovanje.

Kontakt: dc.khersubesi@gmail.com; tel: 07 348 1584

PROGRAM VEČNAMENSKI ROMSKI CENTER VEJAR

EKP logotip 2014-2020

Center za socialno delo Trebnje je v letu 2017 pridobil tudi program Večnamenski romski center Vejar, kjer je zaposlena ena strokovna delavka kot romska aktivatorka. Večnamenski romski center Vejar (VNRC Vejar) je prostor, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti in vsebine, ki so pomembne za krepitev socialno ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti (krepitev funkcionalne pismenosti, pridobivanje novih znanj in kompetenc, dvig kvalitete življenja, razvijanje zdravega življenjskega sloga), za spodbujanje in krepitev njihove integracije v širšo skupnost ter vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom v lokalni skupnosti. Namen aktivnosti je zmanjševanje tveganja revščine, socialna vključenost s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter opolnomočenje pripadnikov in pripadnic romske skupnosti za približevanje trgu dela. Program financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

Kontakt: katja.strajnar@gov.si; tel. 07/348 1574

JAVNA DELA

Programa javnih del Pomoč pri izvajanju programov za družine in Socialno vključevanje ranljivih skupin se izvajata kot dopolnilni program pri delu z družinami, v okviru socialno varstvene storitve pomoč družini za dom. V vsakem programu sta zaposlena po en udeleženec. Programa sta namenjena družinam, ki se srečujejo z kompleksnimi socialnimi težavami ter predstavlja pomoč staršem, da zmorejo družinsko življenje organizirati tako, da otroci ostajajo v domačem okolju. Udeleženec javnih del svoje delo opravlja na terenu po družinah in deluje pod mentorstvom strokovne delavke, ki za družine izvaja storitev pomoč družini za dom.

Program javnega dela poleg Zavoda RS za zaposlovanje sofinancirajo tudi občine: Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna in Šentrupert.

V programu Pomoč Romom pri socializaciji sta zaposlena 2 udeleženca, od katerih je eden predstavnik romske skupnosti. Program je namenjen delu z romsko populacijo in predstavlja dopolnitev naše redne dejavnosti. Na območju naše krajevne pristojnosti živi cca. 300 predstavnikov romske narodnosti, ki se soočajo s številnimi težavami (brezposelnost, materialna ogroženost, izključenost, težave s sobivanjem z večinskim prebivalstvom, nepismenost, razne oblike odvisnosti, nasiljem in med družinski spori) ter zaradi tega potrebujejo več pomoči in pozornosti. Program sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in Občina Trebnje.

Kontakt: gpcsd.treb@gov.si, tel. 07/348 1570

PRISPEVEK K BOLJŠEMU REJNIŠTVU

Program je namenjen odraslim in otrokom, ki so tudi sicer obravnavani na Centru, enota Trebnje in so vključeni v celotni rejniški sistem, ki ga poleg otrok, ki živijo v rejniških družinah, sestavljajo še izvajalci rejniške dejavnosti in biološki starši otrok. Program je voden s strani strokovne delavke Centra s področja rejništva, ob pomoči ostalih strokovnih delavk Centra in predstavlja dopolnitev redne dejavnosti. Program temelji na skupinskem in individualnem pristopu k posamezniku, ter zagotavlja prepotrebno povezovanje celotnega rejniškega sistema. Njegove glavne vsebine so redna srečanja z izvajalci rejniške dejavnosti, dodatna izobraževanja, srečanja in povezovanje rejniškega sistema ter neformalna druženja. Udeleženim želimo ponuditi pozitivno izkušnjo rejništva.

Program sofinancirajo naslednje občine: Trebnje, Mokronog – Trebelno in Šentrupert.

Kontakt: mateja.zupancic@gov.si, tel. 07/348 1582

SKUPINA ZA POMOČ NA NOVI POTI

Skupina za pomoč na novi poti je preventivni program, ki se na Enoti Trebnje izvaja od 1994 dalje. Namenjena je ženskam, ki doživljajo nasilje v družini. Članice skupine se srečujejo na rednih mesečnih srečanjih. Na dodatnih dejavnostih kot so pohodi, predavanja, izleti in kulturne prireditve, se članicam lahko pridružijo tudi njihovi družinski člani. Program skupine je zastavljen tako, da udeleženke spodbuja k pozitivnemu samovrednotenju, nenasilnemu komuniciranju in reševanju konfliktov z namenom opolnomočenja.

Vodita ga dve strokovni delavki. Delo je organizirano v obliki skupinskega dela in skupnostnega dela v obliki neformalnega druženja (obiski predstav, druženja v naravi). Pobudo za vključitev v program lahko poda oseba sama, ali strokovne delavke Centra. Pobudo se da vodji programa na enoti CSD Trebnje, ki pred samo vključitvijo v program s kandidatom opravi individualni razgovor.

Program sofinancirajo občine: Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Trebnje.

Kontakt: Mateja.zupancic@gov.si, 07/348 1573

PROGRAM ZA DRUŽINE – RAD IMAM SVOJO DRUŽINO

Ta program je v letu 2018 razvit kot nov preventivni program za družine, kateri se izvaja le na območju Občine Trebnje. Program se izvaja v družinah, katere so vključene v socialno varstveno storitev pomoč družini za dom, ker potrebujejo podporo pri svojem funkcioniranju. V program so vključeni prostovoljci.

Izvajalci programa z družinami sodelujejo na njihovih domovih. Srečanja se izvajajo enkrat tedensko po dve do tri ure, izjemoma dvakrat na teden. Prostovoljci delujejo pod mentorstvom strokovnih delavk, izvajalk storitve pomoči družini za dom za posamezno družino. V času poletnih počitnic, se za vključene družine izvede delavnico v naravi.

Kontakt: helena.krosl@gov.si, tel. 07/348 1583

POLETNI TABOR ZA ROMSKE OTROKE

Poletni tabor za osnovnošolske romske otroke iz Občine Trebnje se organizira v počitniškem obdobju. Otrokom ponuja kakovostno preživetje prostega počitniškega časa, poleg tega pa predstavlja tudi aktiven in privlačen prehod iz počitniškega v šolsko obdobje, ki se zaključi z enodnevnim izletom na morje in je večini otrok edina možnost, da vidijo morje.

Zadnji dan tabora se povabi tudi starše otrok, da si skupaj ogledajo fotografije in izmenjajo vtise, hkrati pa se skupaj pripravi na novo šolsko leto (pregled šolskih potrebščin, zavijanje zvezkov, motiviranje k rednemu obisku šole). V program se vključijo tudi prostovoljci in študenti.

Kontakt: dc.khersubesi@gmail.com ; tel. 07/348 1584

PROGRAM ZA ROMSKE DRUŽINE – SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Program je nadaljevanje večletnega preventivnega programa za starše šoloobveznih romskih otrok, kateri so vključeni v dnevni center Kher šu beši v romskem naselju Vejar. Novost programa je da smo v program vključili tudi druge romske družine, katerih otroci so še predšolski, prav tako v program vključujemo druge prebivalce romskega naselja (od mladostnikov do starostnikov), saj program nudi različne vsebine, ki so dobrodošle za vse pripadnike romske skupnosti.

Cilji programa so: izboljšanje ravni komunikacije, povečati sodelovanje in zaupanje med prebivalci romskega naselja in večinskim prebivalstvom; vplivati na kvalitetnejši in bolj zdrav način življenja; pridobiti nova znanja in izkušnje, krepiti ročne spretnosti (vzgoja sadik, šivanje, peka); kvalitetno preživljanje prostega časa; osveščati o preventivi na različnih področjih (zdravstvo, požarna varnost); starše okrepiti pri vzgoji svojih mladoletnih otrok, o postavljanju meja, jih informirati o pravicah in dolžnostih glede obiskovanja šole in o posledicah v primeru, da otrok šole ne obiskuje redno.

Program se izvaja v obliki delavnic enkrat mesečno po 1,5 ure v romskem naselju Vejar. Vsebino programa zagotavlja in koordinira strokovna delavka Centra, ob tem sodeluje z zunanjimi sodelavci in različnimi institucijami. Program financira Občina Trebnje.

Kontakt: simona.grgovic1@gov.si; tel. 07/348 1582