Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška

  • Ozka ulica 1
    2380 Slovenj Gradec
  • T: 08 181 03 01
  • F: 02 885 01 02
  • E: gp-csd.koros@gov.si

Nakup mobilnih enot za izvajanje nalog koordinacije invalidskega varstva in obravnave v skupnosti na CSD Koroška

Objavljeno: 09. 09. 2021

MDDSZ je objavil razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. CSD je na podlagi uspešne prijave na razpis z MDDSZ 26.7.2021 podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil). Projekt sofinancirata RS in EU iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (dveh osebnih vozil), ki bosta namenjena izvajanju terenskega dela koordinatorja za obravnavo v skupnosti in koordinatorja invalidskega varstva CSD Koroška. Omogočeno bo kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju ter spremljanje in izvajanje storitev osebne asistence na terenu.

Ciljna skupina so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka.

CSD Koroška je v okviru projekta nabavil dve mobilni enoti in sicer osebno vozilo Fiat Panda 4x4 in Kia Rio. Konec avgusta 2021 sta avtomobila bila predana v uporabo koordinatorju za obravnavo v skupnosti in koordinatorju invalidskega varstva CSD Koroška. Ugotavljamo, da se je dostopnost koordinatorjev na terenu s tem izboljšala, hkrati pa so se izboljšali tudi delovni pogoji koordinatorjev.

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj https://www.eu-skladi.si/