Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

 • Masljeva ulica 3
  1230 Domžale
 • Telefon: 01 724 63 70
 • Fax: 01 721 56 80
 • E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

(angl. privacy policy)

Kazalo

 1. UVODNA DOLOČILA
 2. SPLOŠNI PODATKI O UPRAVLJAVCU PODATKOV
 3. ZBIRANJE IN NADALJNJA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 4. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV
 5. DODATNE INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE SPLETNEGA MESTA

1. UVODNA DOLOČILA

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod, upravljavec spletnega mesta https://www.csd-slovenije.si/csd-osrednja-slovenija-vzhod/, uresničuje zahtevo po transparentni obdelavi osebnih podatkov, zato obiskovalcem spletne strani, svojim zaposlenim, uporabnikom in drugim osebam, ki z njim sodelujejo na različnih pravno veljavnih podlagah (v nadaljevanju posamezniki), zagotavlja informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov pri upravljavcu.

Izjava o varovanju osebnih podatkov je namenjena seznanitvi posameznikov z informacijami o upravljavcu osebnih podatkov in predvsem o tem kateri osebni podatki se zbirajo, s kakšnimi nameni se zbirajo in dalje obdelujejo, ali in pod kakšnimi pogoji se posredujejo tretjim osebam ter o drugih pomembnejših okoliščinah zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov na obiskanem spletnem mestu in v siceršnjem poslovanju upravljavca.

Varovanje zasebnosti in osebnih podatkov sta pomembni vodili pri delu upravljavca, zato pri obdelavi podatkov ravna z največjo mero skrbnosti ter uporablja vsa razumna prizadevanja za zmanjševanje možnosti nastanka kršitev in zlorab.

2. SPLOŠNI PODATKI O UPRAVLJAVCU PODATKOV

2.1 Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

2.2 Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Upravljavec je na podlagi člena 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je Lea Stopar, mag. prav., zaposlena v podjetju Egal PB d.o.o. in vam je za vsa vaša vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov, na voljo na kontaktnih podatkih:

3. ZBIRANJE IN NADALJNJA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

3.1 Splošno o namenu, pravnih podlagah in načinu obdelave podatkov

Osebni podatek je informacija, ki osebo identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Upravljavec obdeluje osebne podatke za vnaprej opredeljene namene s katerimi posameznika seznani pred oziroma najkasneje ob pričetku obdelave osebnih podatkov. V primeru, ko bi upravljavec nameraval nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki prvotno zbrani, bo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovil informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije.

Upravljavec obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah;

Upravljavec posreduje podatke izključno pooblaščenim osebam kadar to od njega zahteva veljavna zakonodaja, kar zlasti pomeni, da je v določenih primerih zavezan posredovati posamezne osebne podatke pristojnim organom zaradi izpolnjevanja svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti, v nobenem primeru pa podatkov ne posreduje nepooblaščenim osebam.

Upravljavec največkrat pridobiva podatke neposredno od posameznika ali pa jih skladno z zakonskimi določili pridobi oziroma preveri iz drugih virov, s čimer posameznika prehodno seznani.

3.2 Podatki, ki jih upravljavec obdeluje

3.2.a Informativni obisk spletne strani

Ob informativnem obisku spletne strani, brez posredovanja podatkov v kakršni koli obliki, se na spletnem strežniku samodejno shranjujejo podatki o vas kot obiskovalcu spletne strani, ki bodo le v omejenih primerih vsebovali osebne podatke, kot so dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP naslov, verzija brskalnika, čas dostopa).

Upravljavec spletnega mesta tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Navedeni podatki se hranijo izključno v elektronski obliki.

Namen obdelave podatkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, saj upravljavec z obdelavo teh podatkov zaznava in preprečuje neavtorizirane dostope, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne preko teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je opravljanje nalog v javnem interesu, dodeljenih upravljavcu.

Vaši osebni podatki se bodo prenesli upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta, ne prenašajo pa se v tretje države ali mednarodne organizacije. Spletna stran je gostovana na strežniku, ki je v Evropski uniji.

Upravljavec vaših podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani, ne bo posredoval nepooblaščenim osebam, temveč jih bo razkril pooblaščenim osebam izključno v primeru obstoja zakonite pravne podlage za takšno posredovanje.

Vaši osebni podatki se bodo hranili šest (6) dni od posameznega obiska spletne strani.

3.2.b Ostali procesi obdelave osebnih podatkov

O vseh ostalih procesih obdelave osebnih podatkov, ki jih upravljavec izvaja in niso neposredno povezani z aktivnostmi na obiskani spletni strani, posameznike informira na drug ustrezen način, vendar vedno pred oziroma najkasneje ob pričetku obdelave osebnih podatkov.

Informacije posamezniku na podlagi člena 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

4. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

4.1 Obstoj pravic posameznika

Vsako zahtevo bo upravljavec obravnaval individualno v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), saj je uveljavljanje v nadaljevanju omenjenih pravic odvisno od pravne podlage na kateri upravljavec obdeluje osebne podatke.

Kot posameznik imate možnost, da od upravljavca pridobite informacije o tem ali, in če ja, kateri podatki, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen se v zvezi z vami obdelujejo ter uveljavljate pravice kot so dostop do vaših osebnih podatkov, popravek nepopolnih ali netočnih podatkov, izbris (”pozabo”) podatkov, kadar ni razloga za njihovo nadaljnjo obdelavo, omejitev obdelave v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi, kadar obstajajo razlogi, povezani s položajem posameznika in pravico do prenosljivosti podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugem upravljavcu. Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi privolitve imate tudi pravico, da jo kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

4.1.a Ostali procesi obdelave osebnih podatkov

V primeru, da upravljavec ne ukrepa na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma kadar posameznik meni, da upravljavec kakor koli krši določila s področja varstva osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec.

4.2 Postopek uveljavljanja pravic posameznika

4.2.a Način vložitve in vsebina zahteve

Vse pravice lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo vloži osebno pri upravljavcu, jo odpošlje preko priporočene pošte na sedež upravljavca oziroma jo pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov upravljavca, ki je naveden med splošnimi kontaktnimi podatki na začetku te izjave.

Zahteva za uveljavljanje pravic mora vsebovati čim bolj podroben opis želenih dejanj, zahtevanih osebnih podatkov, informacij oziroma dokumentov. V nasprotnem primeru bo upravljavec posameznika pozval k dopolnitvi zahteve, saj brez konkretizacije ne bo mogel ugotoviti katera dejanja, osebni podatki, informacije oziroma dokumenti v zvezi z obdelavo podatkov so predmet zahteve posameznika.

Oblika zahteve ni predpisana, vendar je upravljavec posameznikom z namenom lažjega in preglednejšega uresničevanja njihovih pravic pripravil obrazce zahtev, ki so vam brezplačno na voljo za uporabo (pregled in prenos zahtev).

4.2.b Identifikacija posameznika in zavrnitev ukrepanja v zvezi z zadevo

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, kar predstavlja varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Upravljavec lahko zavrne ukrepanje v zvezi z zadevo v primerih, ko dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati, oziroma če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v relevantnih predpisih določene posebne izjeme.

4.2.c Stroški uveljavljanja pravic

Uveljavljanje pravic posameznika in posredovanje zahtevanih podatkov se posamezniku zagotovi brezplačno. Upravljavec lahko zaračunava razumno pristojbino, če je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebi podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. Upravna taksa za zahtevo se ne plačuje.

4.2.č Rok za odločanje o zahtevi

Upravljavec bo o vaši zahtevi odločil najkasneje v enem (1) mesecu od prejema popolne zahteve. Rok se lahko ob upoštevanju števila in kompleksnosti zadev po potrebi podaljša za dva (2) meseca, pri čemer bo upravljavec posameznika, na katerega se nanašajo podatki, o vsakem takem podaljšanju obvestil v roku enega (1) meseca od prejema zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

5. DODATNE INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE SPLETNEGA MESTA

5.1 Izključitev odgovornosti

Na spletni strani lahko obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na poslovanje upravljavca, pri čemer upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Upravljavec spletne strani, niti nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršne koli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Upravljavec prav tako ne more popolnoma izključiti možnosti zlorabe podatkov, saj je internet navkljub izvedenim varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

5.2 Spremembe vsebine izjave

Upravljavec si pridružuje pravico, da izjavo o varovanju osebnih podatkov, vsakokrat ko je to potrebno, prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz navedenega razloga upravljavec poziva posameznike, da redno preverjajo zadnjo objavljeno različico, da bodo seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V primeru sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo osebnih podatkov posameznikov, se lahko upravljavec odloči tudi za objavo obvestila oziroma njegovih delov na drug primeren način.