Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

 • Masljeva ulica 3
  1230 Domžale
 • T: 01 724 63 70
 • F: 01 721 56 80
 • E: gp-csd.osvzh@gov.si

Obvestila

Urejanje smsPASS na centrih za socialno delo

Objavljeno: 16. 06. 2021

Vsak državljan, ki bo želel pridobiti zeleno digitalno potrdilo, bo moral predhodno razpolagati z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS (storitev, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev, tudi pri vstopu v portal ZVEM).

Ker večina državljanov s tovrstnimi potrdili/mobilnimi identitetami še ne razpolaga bodo tudi centri za socialno delo omogočil:

Po pridobljeni mobilni identiteti, mora vsak uporabnik opraviti registracijo v SI-PASS. Registracija se opravi na naslovu https://sicas.gov.si/IdP-RM-Front/register/start.htm kjer se registrira s svojim elektronskim naslovom v roku 30 dni od opravljene identifikacije.

Za oddajo obrazca smsPASS na centru za socialno delo se je potrebno predhodno naročiti po telefonu. Kontaktne podatke vseh centrov za socialno delo najdete tukaj - https://www.csd-slovenije.si/

Prenehanje epidemije in pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 16. 06. 2021

Dne 15. 6. 2021 se je iztekla epidemija COVID-19, hkrati je prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako od 16. junija 2021 dalje ni več mogoče oddajanje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev:

 • Za letne pravice centri za socialno delo odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe).
 • Za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju 2021, morajo upravičenci do 30. 6. 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Od 1. 7. 2021 dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova.

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih

 • v mesecu juniju 2021, se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno NE upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja,
 • od 1. julija 2021 dalje, pa se premoženje ponovno upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.

Obvestilo o pridobitvi zahtevkov smsPASS

Objavljeno: 10. 06. 2021

Vsak državljan, ki bo želel pridobiti zeleno digitalno potrdilo, bo moral predhodno razpolagati z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS (storitev, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev, tudi pri vstopu v portal ZVEM).

Ker večina državljanov s tovrstnimi potrdili/mobilnimi identitetami še ne razpolaga bo poleg Upravnih enot tudi Center za socialno delo državljanom omogočil izdajo potrdila o oddaji zahteve za pridobitev smsPASS:

Kontaktne osebe CSD Osrednja Slovenija-vzhod za oddajo zahtevkov pridobitve smsPASS so:

 • Amra Osmanagić, Območna služba Domžale
 • Melita Leva, Enota Domžale
 • Jana Petras, Enota Kamnik
 • Simona Lokar, Enota Litija.

Za oddajo zahtevka za pridobitve smsPASS se je potrebno predhodno naročiti po telefonu na tel. št: 01 724 63 70 (Domžale), 01 830 32 80 (Kamnik), 01 890 03 80 (Litija).

Na CSD bomo:

 • preverili vašo identiteto preko veljavnega osebnega dokumenta
 • vnesli podatke iz obrazca v informacijski sistem SI-TRUST
 • izdali potrdila o oddaji zahteve za pridobitev smsPASS, ki ga podpiše vi in mi
 • podpisane zahtevke bomo po pošti poslali na SI-TRUST

Iz SI-TRUST boste nato dobili nadaljnja navodila o delovanju mobilne identitete smsPASS

V Sloveniji je kvalificirano digitalno potrdilo poleg državnega, ki je brezplačno, sicer mogoče pridobiti še pri treh komercialnih ponudnikih: Pošta®CA, Halcom in AC NLB. Cene se gibljejo od 10 do 15 evrov, pri čemer je AC NLB dostopen le komitentom banke. Tako Halcom kot Pošta Slovenije potrdilo izdata najpozneje v treh dneh. Trajanje veljavnosti je načeloma pet let, pri Halcomu pa tri leta.

Andreja Rihter, direktorica

Začetek izdajanja informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 07. 06. 2021

V mesecu juniju 2021 bodo Centri za socialno pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju t.i. letnih pravic.

Informativni izračuni se bodo najprej izdali za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in subvencijo kosila. Kasneje sledi še pravica do državne štipendije.

Prvi informativni izračuni bodo torej izdani za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca s 1. julijem 2021.

Namen informativnega izračuna je, da se stranki omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena.

Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun bo imel enako vsebino kot odločba in stranki bo vročen na enak način kot velja pravilo za vročanje odločb za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik, šteje se da je vročitev opravljena 21 dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu).

Če se stranka ne bo strinjala z ugotovitvijo v informativnem izračunu, bo lahko vložila UGOVOR, o katerem odloča CSD. Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve.

Ministrstvo je tudi pripravilo predlog ugovora, ki ga upravičenci lahko uporabijo, in je objavljen na spletnih straneh ministrstva in centrov za socialno delo.

Zoper ugovor, CSD izda odločbo, zoper katero stranka vloži pritožbo.

Pri informativnem izračunu je pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna.

Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Obvestilo prejemnikom DVD

Objavljeno: 24. 03. 2021

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo redno izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2021 dne 14. 04. 2021.

Upravičence prosimo, da nam sporočijo morebitne spremembe transakcijskih računov, če so jih imeli v preteklosti in te spremembe niso sporočili na Center za socialno delo.

Vse tiste, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, obveščamo, da lahko vložijo vlogo za dodatek za veliko družino do konca leta 2021, pod pogoji, ki jih določa zakon:

 • dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti;
 • do dodatka za veliko družino je upravičen eden od staršev, in sicer tisti starš, ki ima skupaj z otroci skupno stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivajo v Republiki Sloveniji;
 • pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evrov. Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša 491,52 evrov.

Vlogo za uveljavitev dodatka za veliko družino najdete na spletnih straneh: