Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje Enota Ljutomer

 • Rajh Nade ulica 2a,
  9240 Ljutomer
 • Telefon: 02 585 86 60
 • Fax: 02 585 86 70
 • E-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Pomoč na domu

CSD Pomurje, enota Ljutomer izvaja storitev Pomoč družini na domu v naslednjih občinah:

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, kjer sodelujejo vodja storitve, uporabnik, ki je ključni, svojci in socialne oskrbovalke, ki storitev izvajajo. Prvi kontakt se vzpostavi preko podane prošnje za vključitev v storitev in iskanje prvih informacij. Temu sledi obisk na domu vodje storitve in socialne oskrbovalke ter konkretizacija predvidenih nalog socialne oskrbovalke. Po opredelitvi problema in ugotavljanju upravičenosti sledi priprava in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu izvajanja storitev ter organizacija izvajanja storitve.

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Do storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe so upravičeni:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev obsega naslednje sklope opravil:

 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • Gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

Pomoč družini na domu se izvaja

Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja največ do 20 ur tedensko.

Cena za efektivno uro od ponedeljek do sobota

Občina Cena storitve na uro Uporablja se od
Ljutomer 4,34 EUR 1. 3. 2022
Veržej 5,00 EUR 1. 2. 2022
Razkrižje 5,00 EUR 1. 1. 2022

Cena za efektivno uro v nedeljo in na dela prost dan

Občina Cena storitve na uro Uporablja se od
Ljutomer 5,36 EUR 1. 3. 2022
Veržej 6,29 EUR 1. 2. 2022
Razkrižje 6,29 EUR 1. 1. 2022

Cena storitve se usklajuje enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin s 1. marcem.

Prošnjo za uveljavljanje pravice vloži upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Izvajanje in prekinitev izvajanja storitve se uredi z Dogovorom o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Izvajalec sporazumno z upravičencem izdela osebni načrt pomoči. Prošnjo za vključitev v storitev najdete v priponki (DOCX), (PDF). Izpolnjeno jo nam posredujte osebno ali po pošti na naslov CSD Pomurje, Enota Ljutomer, Rajh Nade ulica 2a, 9240 Ljutomer ali po mailu.

PROŠNJA ZA PND LJUTOMER (DOCX) PROŠNJA ZA PND LJUTOMER (PDF)

Vodja storitve:
Andreja Kornhauser, univ.dipl.soc.del
Mobilni telefon: 041 466 633
E-poštni naslov: andreja.kornhauser@gov.si