Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Pomurje

  • Slovenska ulica 41
    9000 Murska Sobota
  • Telefon: 02 58 58 540
  • Fax: 02 58 58 550
  • E-pošta: gp-csd.pomur@gov.si

VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD POMURJE ZA LETO 2023

Objavljeno: 26. 10. 2023

Številka: 060-3/2023-31895/1
Datum: 25. 10. 2023

Spoštovani,

Center za socialno delo Pomurje je kot proračunski uporabnik v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23) za vsako koledarsko leto, z namenom preverjanja poslovanja, svetovanja ter izboljšanja poslovanja, zavezan k izvedbi notranje revizije.

1. Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

2. Vsebina notranje revizije za leto 2023 bo obsegala naslednja področja:

3. Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo izvedbo notranje revizije, se izbere stroškovno najugodnejšega.

4. Izvedba revizije:

Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh načrtovanih nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se prične takoj po sklenitvi pogodbe in traja do dneva priprave končnega revizijskega poročila.

5. Oddaja in obravnavanje ponudb:

Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je potrebno oddati do 13.11.2023. Ponudba, oddana priporočeno na pošto dne 13.11.2023, se šteje za pravočasno.

Način oddaje ponudbe: priporočeno po pošti, na naslov Center za socialno delo Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti, s pripisom »Vabilo k oddaji ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja CSD Pomurje – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani mora biti kuverta opremljena z naslovom ponudnika.

Obravnavanje ponudb: vloge bo pregledala in obravnavala komisija.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

6. Dodatne informacije:

Zainteresirani ponudnik lahko glede povabila od naročnika po elektronski pošti (kaja.jausovec@gov.si) ali telefonu (02 585 85 51) do 13.11.2023 zahteva dodatna pojasnila.

7. Pravno obvestilo:

Center za socialno delo Pomurje si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe o izvedbi storitev notranjega revidiranja.

Sandra Babič
{.republika} Direktorica Centra za socialno delo Pomurje