Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice

  • Cesta železarjev 4a,
    4270 Jesenice
  • Telefon: 04 583 46 00
  • E-pošta: gpcsd.jesen@gov.si

Programi lokalnih skupnosti in druge vsebine

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

Program izvajamo že 27 let. Osnovni cilj programa je doseči najbolj ranljivo populacijo otrok in mladostnikov s katerimi se srečujemo pri svojem vsakdanjem delu. Predvsem so to otroci s težavami v odraščanju, ki se soočajo z različnimi težavami kot so manjša učna uspešnost, šibka socialna mreža družine, nizka samopodoba, težave zaradi odvisnosti ali nasilja v družini, izkušnja izgube staršev zaradi zapustitve, smrti ali razveze staršev, težave zaradi stikov s staršem. Ker potreb teh otrok ne moremo zadovoljiti le s strokovnim delom delavcev CSD, v program vključujemo prostovoljce. Projekt poteka v času šolskega leta, med počitnicami pa le izjemoma, ko to zahteva obravnava. Srečanja potekajo povprečno enkrat tedensko po dve uri in jih poskušamo prilagoditi otrokovim obveznostim. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Marijana Odorčić, univ. dipl. psih. T: 04/583 46 05, E: marijana.odorcic@gov.si

Skupino svojcev zasvojenih

Skupina je namenjena vsem svojcem, ki zaradi zasvojenosti družinskega člana doživljajo razne stiske, iščejo informacije o možnostih pomoči ali le potrebujejo podporo v težkem obdobju njihovega življenja.
Cilji skupine so, poleg že omenjene podpore in informiranja, tudi hitrejše pridobivanje izkušenj preko že vključenih članov, uvid v odnosno psihodinamiko zasvojenosti, ventilacija negativnih čustev, učenje kontruktivnejših načinov reševanja problemov, prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in iskanje možnosti reševanja stisk. Na skupini se želimo predvsem usmerjati na člane in njihove stike, ne na »reševanje« njihovih zasvojenih otrok, partnerjev. Poudarja se neučinkovitosti zunanje kontrole ter usmerjanje energije v spreminjanje drugih, namesto sebe. Namen projekta je pomoč svojcem za uspešnejše spoprijemanje z zasvojenostjo, kakor tudi možnost za širjenje socialne mreže, premagovanje stigmatiziranosti ipd. Starši lahko le v primeru, da so pripravljeni tudi sami spremeniti svoje vedenje učinkovito postavijo meje in nudijo podporo zasvojenemu družinskemu članu, ko jo le ta potrebuje. Pogovori v skupini so večinoma namenjeni aktualni problematiki, s katero se srečujejo naše uporabnice, občasno pa vodja pripravi tudi izobraževalne in informativne vsebine. Srečanja skupine potekajo vsak tretji četrtek v mesecu od 10. do 11. ure. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Kristina Koražija, univ. dipl. soc.delavka, T: 04/583 46 17, E: kristina.korazija@gov.si

Skupina rejnic in rejnikov

Področje rejništva je dejavnost, ki spada v redno dejavnost centrov za socialno delo. Osnova za urejanje je določena v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti, ter Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje ZIRD. Zakonsko je določeno, da se mora rejnik najmanj enkrat v petih letih udeležiti obveznih usposabljanj, kar pa je glede na zahtevnost dela, ki ga izvajajo premalo. Osnovno vodilo je korist otroka. Položaj otrok v rejništvu je svojstven in edinstven, skrb zanj je odgovorna in zahteva veliko znanja in veščin. Skupina rejnicam in rejnikom omogoča izkušnjo, ki je dopolnilo individualnih pogovorov, pomeni podporo pri delu in pomoč pri reševanju težav.

V skupino so vključene vse rejnice in rejniki z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti iz območja UE Jesenice, ter tudi kandidati za opravljanje rejniške dejavnosti, po že izdelani oceni o primernosti za izvajanje rejniške dejavnosti. V skupino se lahko vključita tudi oba zakonca, ki izvajata rejništvo. Skupina se srečuje kontinuirano, vsak prvi torek v mesecu od 10. do 11.30. ure, na Enoti Jesenice. Srečanja ne tečejo le v juliju in avgustu. Skupino vodi strokovna delavka iz področja rejništva. Zaradi zahtevnosti dela rejnikov in oškodovanosti otrok, ki prihajajo v rejništvo je tovrstna podpora in kontinuiranost pridobivanja dodatnih znanj in veščin rejnikom nujno potrebna.

Kontaktna oseba: Monika Pogačar, dipl.soc.delavka, T: 04/ 583 46 15, E:monika.pogacar@gov.si

Skupina staršev mladostnikov s težavami v odraščanju

Skupina je vezana na šolsko leto in v šolskem letu 2018/2019 teče že 12 leto. Cilj projekta oz. skupine je hitrejše pridobivanje novih izkušenj in znanj preko ostalih članov skupine, skozi delavnice učenje drugačnih in učinkovitejših »prijemov« in odzivov v odnosu do otrok, ter spreminjanje lastnih vzorcev vedenja. Ciljna skupina so starši z območja Jesenic, Kranjske Gore in Žirovnice katerih otroci so nameščeni v zavodsko varstvo zaradi vedenjskih in čustvenih težav, starši katerih otroci so v obravnavi na CSD zaradi težav v odraščanju, starši katerih otroci so v obravnavi zaradi kaznivih dejanj oz. prekrškov. Namen projekta je pomoč staršem, da se bodo učinkoviteje in na drugačen način spoprijemali z vzgojo, hitrejši uvid v odnosno dinamiko težav pri mladostniku, s poudarkom na lastni participaciji, učenje konstruktivnejših načinov reševanja problemov, ventiliranje lastnih čustev, pomoč pri reševanju lastnih stisk, razreševanje občutkov krivde, širjenje socialne mreže. Srečanja skupine potekajo vsako tretjo sredo v mesecu ob 17. uri. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Saša Mertelj, univ. dipl. soc. delavec, T:04/ 583 46 07,E: sasa.mertelj@gov.si

Skupina za odgovorno starševstvo

Skupina deluje od leta 2014 in je namenjena staršem, ki so vključeni v obravnavo pri CSD in vsem staršem, ki želijo izboljšati svoje starševske veščine. Osnovni cilji so podpora pri premagovanju težav, ki jih prinaša starševstvo in vzgoja otrok, učenje kako istočasno biti ljubeč starš in postavljati meje, podpora pri razreševanju dilem in osebnih stisk v povezavi z vzgojo, vedenjem otrok, pridobivanje novih znanj in izkušenj pri izvajanju starševstva, učenje konstruktivnih načinov reševanja težav, pridobivanje socialnih veščin… Skupina se sestaja enkrat mesečno, vsako četrto sredo v mesecu oz. po dogovoru članov skupine. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Marijana Odorčić, univ. dipl. psih. T: 04/ 583 46 05, E: marijana.odorcic@gov.si

Skupina za starše oseb s posebnimi potrebami

Skupina je namenjena staršem katerih otroci imajo po definiciji defektološke stroke lažjo, zmerno ali težko motnjo v duševnem razvoju, socialno delavska stroka pa govori o ljudeh s posebnimi potrebami, intelektualnimi ovirami oz. osebah z učnimi težavami. V skupino so povabljeni vsi starši iz območja UE Jesenice: katerih otroci so doma in ne obiskujejo VDC (varstveno delovni center), katerih otroci so doma in vsakodnevno obiskujejo VDC, katerih otroci večinoma časa preživijo doma ter starši katerih otroci so čez teden nameščeni v CUDV Radovljica in obiskujejo VDC. Ugotavljamo, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju še vedno ene izmed najbolj depriviligiranih in stigmatiziranih ljudi v družbi. Pri odpravljanju stigme in stereotipov o njih so večkrat nemočni, pri tem pa so nemočni tudi njihovi starši. V starših se odraža bolečina ob nesprejemanju drugačnosti njihovih otrok. Odraslim otrokom pogosto težko obrazložijo določene stvari. Na CSD jih želimo sproti seznanjati z aktualnimi zakonskimi določbami glede varstva invalidov. Na srečanjih se pogovarjamo o aktualnih življenjskih dogodkih in vprašanjih. Poskušamo razreševati določene situacije po principu skupin za samopomoč, še posebno z metodo igre vlog. Vloga vodje v skupini je vloga moderatorke, udeleženci pa s svojim lastnim doprinosom življenjskih izkušenj in rešitev določenih stisk pomagajo eden drugemu. V pogovorih z njihovimi otroci smo ugotovili, da otroci zaradi svojega statusa in podaljšanja roditeljskih pravic večkrat niso slišani in tudi te konflikte poskušamo razreševati. Delovanje skupine je za starše izjemnega pomena. Skupina se srečuje vsak drugi torek v mesecu od 10. do 11.30. ure. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: mag. Polona Petrovič Erlah, univ.dipl.soc.delavka, T:04/ 583 46 16, E: polona.petrovic-erlah@gov.si

Delavnica za otroke z manj priložnostmi

Projekt je namenjen otrokom z manj priložnostmi v življenju. Pri oblikovanju projekta smo izhajali iz potreb, ki smo jih opažali pri svojem delu z otroci in mladostniki. Projekt se pri naši enoti izvaja že več let in se je izkazal kot uspešen in dobro sprejet med uporabniki. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so zaradi svoje življenjske usode prikrajšani. Izkustveno učenje skozi delavnice pomaga razvijati njihovo ustvarjalnost, preko ustvarjalnega dela in interakcije pa otroci pridobivajo nova znanja, se učijo komunikacije in veščin sporazumevanja v skupini, konstruktivnega reševanja konfliktov, kvalitetnega preživljanja prostega časa, pomeni pa tudi možnost navezave novih prijateljskih vezi. Opažamo, da so otroci, vključeni v projekt obremenjeni z občutki krivde za nastalo družinsko situacijo, občutki jeze, da imajo nizko samopodobo in samospoštovanje. Skozi druženje jim ponujamo možnost spoznavanja, da s svojimi občutki niso sami, da so razumljeni in da imajo drugi podobne težave. Ponujamo jim možnosti za preseganje in sprejemanje teh čustev. Skozi delavnice pridobivajo pozitivne izkušnje o sebi in lastnih sposobnostih, kar vpliva na dvig njihove samopodobe in lastne vrednosti. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktni osebi: Marijana Hribar, univ. dipl.soc.delavka, T:04/ 583 46 02, E: marijana. hribar@gov.si,
Lea Kalan, dipl.soc. delavka, T:04/ 583 46 08, E: lea.kalan@gov.si

Mladostnik na poti k samostojnosti

S šolskim letom 2018/2019 smo ponovno zagnali preventivni program za mladostnike. Vključitev v program je namenjena mladostnikom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in se v procesu odraščanja soočajo z različnimi psihosocialnimi stiskami in težavami (finančne in stanovanjske stiske, neizobraženost staršev, osebnostne, čustvene, vedenjske, učne težave, težave z različnimi vrstami odvisnosti, nevključenostjo, ter tudi stiske in težave, ki izhajajo iz dejstva, da pripadajo različnim etničnim manjšinam) Povečini so mladostniki s slabo samopodobo, nerazvito socialno mrežo in rizičnimi vedenji.

Cilji projekta je predvsem povečano lastno zavedanje, učenje strategij za spremembo vedenja, izboljšane komunikacijske spretnosti, spodbujanje izražanja lastnih občutkov, učenje obvladovanja stresnih situacij, razvijanje samozaupanja in samospoštovanja, prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve, zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (npr. odklonskega vedenja), razširjena socialna mreža, spremembe lastnih vzorcev vedenja in odzivov.

Projekt je nastal iz potreb, ki smo jih zaznavali pri svojem delu in smo individualno obravnavo mladostnikov razširili na vključitev mladostnikov v skupino, kjer skupina lahko otrokom in mladostnikom, ki imajo težave v odnosu do vrstnikov, pomaga, da raziskujejo in premagajo ovire, ki jim ovirajo naravni proces navezovanja stikov. Pomemben aspekt dela z mladostniki v skupini je, na kakšen način izražajo svoje izkušnje drug drugemu in kako se odzivajo v odnosu do drugih. Je prostor, kjer se mladostnik zave kako deluje z drugimi mladostniki, se uči prevzemanja odgovornosti za kar počne in raziskuje svoje novo vedenje. Vedoč, da imajo drugi mladostniki podobna občutja in probleme, daje mladostnikom občutek povezanosti. Priložnost, da se sodelujejo drug z drugim, jim daje osnovne izkušnje medsebojnega odnosa. Skupina se srečuje vsak tretji torek v mesecu ob 15. uri

Kontaktna oseba: Saša Mertelj, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 07,E: sasa.mertelj@gov.si

Botrstvo občanov

Program je namenjen otrokom, ki so prikrajšani za sanje o brezskrbnem otroštvu, za vsakdanje za mnoge samoumevne dobrine. Ti otroci se dnevno srečujejo s pomanjkanjem, socialno izključenostjo, neenakostjo, nedostopnostjo do dobrin, ki so neobhodne za zdrav razvoj, izgubo varnosti, spodbud, razumevanja lastne družine, v mnogih družinah se srečujejo s hudimi zdravstvenimi težavami,…S sodelovanjem botrov, ki mesečno donirajo prispevek družini oz. otroku, se zmanjšuje stiske in s tem pripomore k izboljšanju kvalitete življenja otrok. Botri s svojim prispevkom omogočajo, da se otrok lahko vključi v prostočasno dejavnost in s tem pripomorejo k razvijanju otrokovih pozitivnih potencialov in kvalitetno preživljanje prostega časa. Botri ob tem izkazujejo solidarnost za otroke z manj priložnostmi in imajo dober občutek, da so pripomogli k višji kvaliteti konkretnega otroka in s tem družine. V program se preko celega leta lahko vključujejo tudi novi občani botri.

Kontaktna oseba: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si

Brezplačen kruh

Sodelovanje s pekarno iz Jesenic se je vzpostavilo v decembru 2012. V pekarni vsakodnevno ostajajo neprodani pekovski izdelki in kruh katere pekarna po zaprtju trgovine mora zavreči. V pekarni so bili pripravljeni na sodelovanje s centrom. Vzpostavili smo program na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju. Pekarna je vsakodnevno pripravljena dva do trem posameznikom oz. družinam donirati svoje izdelke, katerega uporabniki prevzamejo pred zaprtjem trgovine.

Program neprekinjeno teče preko celega leta. Program se je izkazal za nepogrešljiva oblika pomoči ljudem v slabih materialnih razmerah.

Kontaktna oseba: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si

En topel obrok za najranljivejše v občini Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

V sodelovanju z vsemi tremi občinami v pristojnosti UE Jesenice in nekaterimi javnimi zavodi na območju Jesenic nam je uspelo skleniti dogovor o sodelovanju v programu doniranja toplih obrokov. Program se je začel izvajati v juniju 2015. V zavodih vsakodnevno manjša količina toplih obrokov ostane nerazdeljenih katero bi sicer morali zavreči. Z namenom preprečevanja zavrženja ostankov hrane, se pred koncem delitve kosil omogoča brezplačna delitev toplega obroka najbolj socialno ranljivim. S tovrstno obliko pomoči omogočamo posameznikom, ki so se znašli v hudi materialni stiski in imajo tudi druge težave, dnevno zagotavljanje toplega obroka, kar pomaga pri osnovnem preživetju. S tem se »gasi« lakota in skrbi za večjo kakovost zdravja in tudi življenja. Z uporabnikom se ob tem začnejo aktivnosti v smislu načrtovanja izhoda iz trenutne situacije oz. iskanje možnosti za trajnejšo obliko prehrane. Program teče s podporo Občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Kontaktni osebi: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si,
Marijana Hribar, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 04, E: marijana.hribar@gov.si

Koordiniranje donacij občanov

Enota Jesenice je v vlogi koordinatorja celo leto, saj so življenjske razmere naših občanov, nam dobro poznane. S sodelovanjem omogočamo vez oz. solidarnost med občani. Na eni strani so skupine oz. posamezniki, ki se zavedajo pomena skrbi za sočloveka in imajo dober občutek, če lahko prispevajo pri obdaritvi ali izboljšanju položaja najbolj ranljivih skupin oz. posameznikov, na drugi strani pa so občani, ki živijo v manj ugodnih življenjskih razmerah ali so osamljeni in jim tovrstna pozornost ogromno pomeni. Odzivamo se na ponudbe donatorjev oz. v primerih izjemnih situacij posameznih uporabnikov ali družin iščemo življenjske dobrine preko občanov, ki so izrazili pripravljenost, da ob potrebah poskušajo pomagati in priskrbeti potrebno. Več aktivnosti pa je v decembrskih dnevih, ko na center prihajajo ponudbe po donacijah darilnih paketov in darilnih bonih oz. vrednostnih karticah. Že nekaj zadnjih let je zgleden donator Hokejsko društvo Jesenice, kolektiv zaposlenih Splošne bolnice Jesenice, nekatera društva, Rotary club Bled in drugi, kateri skozi več aktivnosti zbirajo sredstva za ljudi v stiski. Zbrana sredstva vsako leto izročijo v obliki vrednostnih bonov, katere razdelimo med najbolj ogrožene občane.

Kontaktni osebi: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E:anita.bregar@gov.si

Skupina »Jaz in Mi«

Skupina je namenjena osebam s posebnimi potrebami, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in status invalida po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb. Osebe z motnjo v duševnem razvoju so ena izmed najbolj depriviligiranih in stigmatiziranih skupin v naši družbi. Pri odpravljanju stigme in stereotipov o njih so večkrat nemočni. Praviloma imajo podaljšane roditeljske pravice čez svojo polnoletnost, kar je pogosto razlog za konflikte s starši, za katere pravijo, da jih ne razumejo. Osebe z motnjo v duševnem razvoju želijo biti tretirane kot odrasle osebe, ki sprejemajo lastne odločitve – odločajo o svojem življenju, kljub temu, da potrebujejo več časa, da se kaj naučijo in razumejo. Sprejemanje lastnih odločitev je najpomembnejši korak v učenju za odraslost.

Samozagovorništvo je združilo osebe z motnjo v duševnem razvoju, da si lahko delijo ideje, se učijo od prijateljev in si dajejo oporo. S tem, da se družijo, se spoznavajo in razumejo. Z druženjem in razumevanjem med prijatelji odraščajo v svojem poslanstvu. Želijo, da vsa etiketiranja izginejo, saj so najprej ljudje, ki v polni meri participirajo v življenju družbe. Želijo biti enaki drugim. Na CSD jih želimo sproti seznanjati z aktualnimi zakonskimi določbami glede varstva invalidov. Ugotovili smo namreč, da jim na tem področju primanjkuje aktualnih informacij, s prevzemom vpliva nad prejetimi socialnimi storitvami pa naj bi si uporabniki zagotovili kakovost življenja. Kdor nima dostopa in nadzora nad temi viri, doživlja izkušnjo družbene izključenosti, kakovost njegovega življenja pa je ogrožena. Starši odraslim otrokom pogosto težko obrazložijo določene stvari, zaradi svojega statusa in podaljšanja roditeljskih pravic pa večkrat niso slišani in tudi te konflikte poskušamo razreševati.

Pomagamo jim pri učenju razvijanja občutka lastne vrednosti, učenju izbire, sprejemanja odločitve in komuniciranja z okoljem, pozitivnega razmišljanja o sebi, prepoznavanja lastne sposobnosti, razvijanju toplih odnosov in razumevanja. Poseben pomen na področju komunikacije ima poslušanje drugega. Na srečanjih se pogovarjamo o aktualnih življenjskih dogodkih in vprašanjih. Poskušamo razreševati določene situacije po principu skupin za samopomoč, še posebno z metodo igre vlog. Vodja ima vlogo moderatorke, udeleženci pa s svojim lastnim doprinosom življenjskih izkušenj in rešitev določenih stisk pomagajo eden drugemu. Skupina se srečuje vsak zadnji torek v mesecu od 14.15. ure do 15.30. ure.

Kontaktna oseba: mag. Polona Petrovič Erlah, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 16, E: polona.petrovic-erlah@gov.si

Skupina za ljudi z duševno stisko

Program je namenjen osebam, ki doživljajo duševno stisko in so obravnavani kot osebe s težavami v duševnem zdravju. S programom želimo zmanjševati socialno izključenost oseb s težavami v duševnem zdravju, jim pomagati pri ponovnem vrednotenju življenja ter ohranjati in večati njihove zmogljivosti. Program je del rednega dela CSD Jesenice z osebami, s težavami v duševnem zdravju. Cilji programa so pomoč ljudem v duševni stiski, kar pomeni (ohranjanje njihovega dostojanstva, vzpostavljanje dosedanje in širjenje socialne mreže, kvalitetnejše preživljanje prostega časa, učenje socialnih veščin za lažje premagovanje nastalih osebnih stisk, pridobivanje na samopodobi, nudenje in delitev pozitivnih izkušenj). Delo s člani skupine poteka skupinsko, po potrebi tudi individualno. Srečujemo se vsak tretji četrtek v mesecu od 12.00 do 13.30 ure, v prostorih Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice. Skupina deluje že od februarja 2017 dalje. Skupino obiskuje od 5 do 8 članov. Člani skupine se redno ali občasno vključujejo tudi v individualno obravnavo na CSD Jesenice, na področju varstva oseb s težavami v duševnem zdravju.

Kontaktna oseba: Melita Cepić, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 44, E: melita.cepic@gov.si

Skupina za pridobivanje novih veščin

Skupina je namenjena posameznikom, ki že dlje časa niso vključeni na trgu dela. Skupina se srečuje enkrat mesečno, termin se uskladi po dogovoru s člani skupine. Cilj skupine je opolnomočiti posameznike, ter jim pomagati pri pridobivanju novih znanj in spretnosti, da bi lahko postali bolj aktivni člani družbe ter si uredili svoje življenjske situacije. Vsako srečanje skupine je namenjeno drugačni tematiki, le-te pa so prilagojene tudi željam skupine.

Kontaktni osebi: Valentina Kristan Cajous, dipl. uprav. organizatorka, T:04/ 583 46 08, E: valentina.kristan-cajous@gov.si
Jerneja Kopavnik, mag. soc. dela, T:04/ 583 46 13, E: jerneja.kopavnik@gov.si

Skupina za žalujoče

Žalujoči večkrat iščejo spoštljivo in varno okolje, prostor za svojo zgodbo bolečine in ljubezni, ki so jo doživeli ob smrti ljubljene osebe. Zaradi zaznanih potreb pri naših uporabnikih se je izoblikovala skupina za žalujoče. Skupina je namenjena odraslim osebam v procesu žalovanja, ki so v zadnjih treh letih doživeli smrt bližnje osebe (partnerja, zakonca, starša, otroka, prijatelja), ne glede na način smrti (po dolgotrajni bolezni, nenadne/nepričakovane smrti, nesreče, samomori…), ne glede na starost, spol ali osebno prepričanje. Skupina za žalujoče je namenjena temu, da se ljudje s podobno izkušnjo srečajo in v varnem ter razumevajočem okolju spregovorijo o svojih čustvih in stiskah, s katerimi se soočajo, se med seboj povežejo ter v skupini dobijo potrditev, podporo in pomoč za nadaljnje življenje. Skupina je zaprtega tipa z omejenim številom udeležencev, udeležba v skupini pa je brezplačna.

Kontaktna oseba: Marijana Hribar, univ. dipol. soc. delavka, T: 04/583 46 04, E: marijana.hribar@gov.si