Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice

  • Cesta železarjev 4a,
    4270 Jesenice
  • T: 04 583 46 00
  • F: 04 583 46 40
  • E: gpcsd.jesen@gov.si

Programi lokalnih skupnosti in druge vsebine

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

Osnovni cilj programa je doseči najbolj ranljivo populacijo otrok in mladostnikov, s katerimi se srečujemo pri svojem vsakdanjem delu. Predvsem so to otroci s težavami v odraščanju, ki se soočajo z različnimi težavami kot so manjša učna uspešnost, šibka socialna mreža družine, nizka samopodoba, težave zaradi odvisnosti ali nasilja v družini, izkušnja izgube staršev zaradi zapustitve, smrti ali razveze staršev, težave zaradi stikov s staršem. Ker potreb teh otrok ne moremo zadovoljiti le s strokovnim delom delavcev CSD, v program vključujemo prostovoljce. Projekt poteka v času šolskega leta, med počitnicami pa le izjemoma, ko to zahteva obravnava. Srečanja potekajo povprečno enkrat tedensko po dve uri in jih poskušamo prilagoditi otrokovim obveznostim. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Marijana Odorčić, univ. dipl. psih. T: 04/583 46 05, E: marijana.odorcic@gov.si

Skupino svojcev zasvojenih

Skupina je namenjena vsem svojcem, ki zaradi zasvojenosti družinskega člana doživljajo razne stiske, iščejo informacije o možnostih pomoči ali le potrebujejo podporo v težkem obdobju njihovega življenja.

Cilji skupine so, poleg že omenjene podpore in informiranja, tudi hitrejše pridobivanje izkušenj preko že vključenih članov, uvid v odnosno psihodinamiko zasvojenosti, ventilacija negativnih čustev, učenje kontruktivnejših načinov reševanja problemov, prevzemanje odgovornosti za lastno življenje in iskanje možnosti reševanja stisk. Na skupini se želimo predvsem usmerjati na člane in njihove stike, ne na »reševanje« njihovih zasvojenih otrok, partnerjev. Poudarja se neučinkovitosti zunanje kontrole ter usmerjanje energije v spreminjanje drugih, namesto sebe. Namen projekta je pomoč svojcem za uspešnejše spoprijemanje z zasvojenostjo, kakor tudi možnost za širjenje socialne mreže, premagovanje stigmatiziranosti ipd. Starši lahko le v primeru, da so pripravljeni tudi sami spremeniti svoje vedenje učinkovito postavijo meje in nudijo podporo zasvojenemu družinskemu članu, ko jo le ta potrebuje. Pogovori v skupini so večinoma namenjeni aktualni problematiki, s katero se srečujejo naše uporabnice, občasno pa vodja pripravi tudi izobraževalne in informativne vsebine. Srečanja skupine potekajo vsak tretji četrtek v mesecu od 10. do 11. ure. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Kristina Koražija, univ. dipl. soc.delavka, T: 04/583 46 17, E: kristina.korazija@gov.si

Skupina staršev mladostnikov s težavami v odraščanju

Cilj projekta oz. skupine je hitrejše pridobivanje novih izkušenj in znanj preko ostalih članov skupine, skozi delavnice učenje drugačnih in učinkovitejših »prijemov« in odzivov v odnosu do otrok, ter spreminjanje lastnih vzorcev vedenja. Ciljna skupina so starši z območja Jesenic, Kranjske Gore in Žirovnice katerih otroci so nameščeni v zavodsko varstvo zaradi vedenjskih in čustvenih težav, starši katerih otroci so v obravnavi na CSD zaradi težav v odraščanju, starši katerih otroci so v obravnavi zaradi kaznivih dejanj oz. prekrškov. Namen projekta je pomoč staršem, da se bodo učinkoviteje in na drugačen način spoprijemali z vzgojo, hitrejši uvid v odnosno dinamiko težav pri mladostniku, s poudarkom na lastni participaciji, učenje konstruktivnejših načinov reševanja problemov, ventiliranje lastnih čustev, pomoč pri reševanju lastnih stisk, razreševanje občutkov krivde, širjenje socialne mreže. Srečanja skupine potekajo vsako tretjo sredo v mesecu ob 17. uri. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Primož Bezjak, univ. dipl. soc. delavec, T:04/ 583 46 07, E: primoz.bezjak@gov.si

Skupina za odgovorno starševstvo

Skupina je namenjena staršem, ki so vključeni v obravnavo pri CSD in vsem staršem, ki želijo izboljšati svoje starševske veščine. Osnovni cilji so podpora pri premagovanju težav, ki jih prinaša starševstvo in vzgoja otrok, učenje kako istočasno biti ljubeč starš in postavljati meje, podpora pri razreševanju dilem in osebnih stisk v povezavi z vzgojo, vedenjem otrok, pridobivanje novih znanj in izkušenj pri izvajanju starševstva, učenje konstruktivnih načinov reševanja težav, pridobivanje socialnih veščin… Skupina se sestaja enkrat mesečno, vsako četrto sredo v mesecu oz. po dogovoru članov skupine. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: Marijana Odorčić, univ. dipl. psih. T: 04/ 583 46 05, E: marijana.odorcic@gov.si

Skupina za starše oseb s posebnimi potrebami

Skupina je namenjena staršem katerih otroci imajo po definiciji defektološke stroke lažjo, zmerno ali težko motnjo v duševnem razvoju, socialno delavska stroka pa govori o ljudeh s posebnimi potrebami, intelektualnimi ovirami oz. osebah z učnimi težavami. V skupino so povabljeni vsi starši iz območja UE Jesenice: katerih otroci so doma in ne obiskujejo VDC (varstveno delovni center), katerih otroci so doma in vsakodnevno obiskujejo VDC, katerih otroci večinoma časa preživijo doma ter starši katerih otroci so čez teden nameščeni v CUDV Radovljica in obiskujejo VDC. Ugotavljamo, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju še vedno ene izmed najbolj depriviligiranih in stigmatiziranih ljudi v družbi. Pri odpravljanju stigme in stereotipov o njih so večkrat nemočni, pri tem pa so nemočni tudi njihovi starši. V starših se odraža bolečina ob nesprejemanju drugačnosti njihovih otrok. Odraslim otrokom pogosto težko obrazložijo določene stvari. Na CSD jih želimo sproti seznanjati z aktualnimi zakonskimi določbami glede varstva invalidov. Na srečanjih se pogovarjamo o aktualnih življenjskih dogodkih in vprašanjih. Poskušamo razreševati določene situacije po principu skupin za samopomoč, še posebno z metodo igre vlog. Vloga vodje v skupini je vloga moderatorke, udeleženci pa s svojim lastnim doprinosom življenjskih izkušenj in rešitev določenih stisk pomagajo eden drugemu. V pogovorih z njihovimi otroci smo ugotovili, da otroci zaradi svojega statusa in podaljšanja roditeljskih pravic večkrat niso slišani in tudi te konflikte poskušamo razreševati. Delovanje skupine je za starše izjemnega pomena. Skupina se srečuje vsak drugi torek v mesecu od 10. do 11.30. ure. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktna oseba: mag. Polona Petrovič Erlah, univ.dipl.soc.delavka, T:04/ 583 46 16, E: polona.petrovic-erlah@gov.si

Delavnica za otroke z manj priložnostmi

Projekt je namenjen otrokom z manj priložnostmi v življenju. Pri oblikovanju projekta smo izhajali iz potreb, ki smo jih opažali pri svojem delu z otroci in mladostniki. Projekt se pri naši enoti izvaja že več let in se je izkazal kot uspešen in dobro sprejet med uporabniki. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so zaradi svoje življenjske usode prikrajšani. Izkustveno učenje skozi delavnice pomaga razvijati njihovo ustvarjalnost, preko ustvarjalnega dela in interakcije pa otroci pridobivajo nova znanja, se učijo komunikacije in veščin sporazumevanja v skupini, konstruktivnega reševanja konfliktov, kvalitetnega preživljanja prostega časa, pomeni pa tudi možnost navezave novih prijateljskih vezi. Opažamo, da so otroci, vključeni v projekt obremenjeni z občutki krivde za nastalo družinsko situacijo, občutki jeze, da imajo nizko samopodobo in samospoštovanje. Skozi druženje jim ponujamo možnost spoznavanja, da s svojimi občutki niso sami, da so razumljeni in da imajo drugi podobne težave. Ponujamo jim možnosti za preseganje in sprejemanje teh čustev. Skozi delavnice pridobivajo pozitivne izkušnje o sebi in lastnih sposobnostih, kar vpliva na dvig njihove samopodobe in lastne vrednosti. Program sofinancirana Občine Jesenice.

Kontaktni osebi: Marijana Hribar, univ. dipl.soc.delavka, T:04/ 583 46 02, E: marijana. hribar@gov.si,
Nadja Kozminčuk, mag.soc. dela, T:04/ 583 46 09, E: nadja.kozmincuk@gov.si

Mladostnik na poti k samostojnosti

Program je namenjen mladostnikom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin in se v procesu odraščanja soočajo z različnimi psihosocialnimi stiskami in težavami (finančne in stanovanjske stiske, neizobraženost staršev, osebnostne, čustvene, vedenjske, učne težave, težave z različnimi vrstami odvisnosti, nevključenostjo, ter tudi stiske in težave, ki izhajajo iz dejstva, da pripadajo različnim etničnim manjšinam). Povečini so to mladostniki s slabo samopodobo, nerazvito socialno mrežo in rizičnimi vedenji.

Cilji projekta je predvsem povečano lastno zavedanje, učenje strategij za spremembo vedenja, izboljšane komunikacijske spretnosti, spodbujanje izražanja lastnih občutkov, učenje obvladovanja stresnih situacij, razvijanje samozaupanja in samospoštovanja, prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve, zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic (npr. odklonskega vedenja), razširjena socialna mreža, spremembe lastnih vzorcev vedenja in odzivov.

Skupina se srečuje vsak tretji torek v mesecu ob 15. uri

Kontaktna oseba: Primož Bezjak, univ. dipl. soc.delavec, T:04/ 583 46 07, E: primoz.bezjak@gov.si

Botrstvo občanov

Program je namenjen otrokom, ki so prikrajšani za sanje o brezskrbnem otroštvu, za vsakdanje za mnoge samoumevne dobrine. Ti otroci se dnevno srečujejo s pomanjkanjem, socialno izključenostjo, neenakostjo, nedostopnostjo do dobrin, ki so neobhodne za zdrav razvoj, izgubo varnosti, spodbud, razumevanja lastne družine, v mnogih družinah se srečujejo s hudimi zdravstvenimi težavami,…S sodelovanjem botrov, ki mesečno donirajo prispevek družini oz. otroku, se zmanjšuje stiske in s tem pripomore k izboljšanju kvalitete življenja otrok. Botri s svojim prispevkom omogočajo, da se otrok lahko vključi v prostočasno dejavnost in s tem pripomorejo k razvijanju otrokovih pozitivnih potencialov in kvalitetno preživljanje prostega časa. Botri ob tem izkazujejo solidarnost za otroke z manj priložnostmi in imajo dober občutek, da so pripomogli k višji kvaliteti konkretnega otroka in s tem družine. V program se preko celega leta lahko vključujejo tudi novi občani botri.

Kontaktna oseba: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si

Skupina za iskanje novih priložnosti

Skupina je namenjena tujkam (večinoma s področja Kosova), ki so začasno nezaposljive osebe in odstopljene v nadaljnjo obravnavno centru z namenom reševanja jezikovnih pregrad in s tem lažjo pridobitev zaposlitve. Namen skupine je medsebojno druženje, ustvarjanje prijateljskih vezi, vključevanje v okolico, krepitev svoje samopodobe ter učenje slovenskega jezika. Skupina se srečuje vsak prvi torek v mesecu ob 11.30. uri.

Kontaktna oseba: Melita Cepić, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 44, E: melita.cepic@gov.si

Brezplačen kruh

Sodelovanje s pekarno z Jesenic se je vzpostavilo v decembru 2012. V pekarni vsakodnevno ostajajo neprodani pekovski izdelki in kruh katere pekarna po zaprtju trgovine mora zavreči. V pekarni so bili pripravljeni na sodelovanje s centrom. Vzpostavili smo program na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju. Pekarna je vsakodnevno pripravljena dva do trem posameznikom oz. družinam donirati svoje izdelke, katerega uporabniki prevzamejo pred zaprtjem trgovine.

Program neprekinjeno teče preko celega leta. Program se je izkazal za nepogrešljiva oblika pomoči ljudem v slabih materialnih razmerah.

Kontaktna oseba: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si

En topel obrok za najranljivejše v občini Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica

V sodelovanju z vsemi tremi občinami UE Jesenice in nekaterimi javnimi zavodi na območju Jesenic nam je uspelo skleniti dogovor o sodelovanju v programu doniranja toplih obrokov. Z namenom preprečevanja zavrženja ostankov hrane v javnih zavodih, se pred koncem delitve kosil omogoča brezplačna delitev toplega obroka najbolj socialno ranljivim. S tovrstno obliko pomoči omogočamo posameznikom, ki so se znašli v hudi materialni stiski in imajo tudi druge težave, dnevno zagotavljanje toplega obroka.

Kontaktni osebi: Anita Bregar, pomočnica direktorice, T: 04/ 583 46 01, E: anita.bregar@gov.si,
Alenka Korošec, univ. dipl. prav., T:04/ 583 46 04, E: alenka.korosec@gov.si

Sprostitev v gozdu

Sprostitev v gozdu za osebe s težavami v duševnem zdravju jim pomaga, da se počutijo bolje, so bolj zadovoljni s samim seboj, njihovi medsebojni odnosi postanejo bolj zadovoljujoči in uživajo v družbi večine ljudi; uspešneje se soočajo z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami ter živijo svoje življenje z manj napetostmi. Ljudje smo v evoluciji pridobili genetsko pozitivno naravnanost do naravnega okolja, kar pomeni, da se čustveno pozitivno odzivamo na naravo. Gozd je bogat vir naravne dediščine in je dostopen vsem. Tako kot potrebujemo zrak in hrano ter vodo, potrebujemo tudi stik z naravo.

Kot v tujini tudi v našem prostoru zasledujemo trend naraščanja duševnih, predvsem anksioznih motenj. Obstaja mnogo ponudb in projektov na področju preventive in kurative glede ohranjanja duševnega zdravja. Naš projekt pa je sprostitev v gozdu za osebe s težavami v duševnem zdravju. Gozd je namreč bogat vir naravne dediščine in je dostopen vsem. Raziskave iz tujine kažejo, da se pri hoji po gozdu oz. pri obiskovanju gozda znižuje možnost nastanka mnogoterih zdravstvenih težav, skrbi za zdrav življenjski slog (gibanje, zdrave navade, druženje), vzdržuje podporo pri socialnih odnosih,…Kot prvi in edini center v Sloveniji vodimo tovrsten projekt v katerega so vključeni naši uporabniki. Skupina je namenjena osebam s težavami v duševnem zdravju, starejših od 18 let. Osnovni cilji in namen projekta dosegajo svoj namen in cilj in sovpadajo z različnimi pomembnimi dokumenti na področju duševnega zdravja (npr. Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028). Aktivnosti se izvajajo vsak zadnji torek v mesecu od 10. do 11.30. ure oz. po dogovoru glede na potrebe upravičencev. Program sofinancira Občina Jesenice.

Kontaktna oseba: mag. Polona Petrovič Erlah, univ.dipl.soc.delavka, T:04/ 583 46 16, E: polona.petrovic-erlah@gov.si

Skupina »Jaz in Mi«

Skupina je namenjena osebam s posebnimi potrebami, ki imajo motnjo v duševnem razvoju in status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov.

Pomagamo jim pri učenju razvijanja občutka lastne vrednosti, učenju izbire, sprejemanja odločitve in komuniciranja z okoljem, pozitivnega razmišljanja o sebi, prepoznavanja lastne sposobnosti, razvijanju toplih odnosov in razumevanja. Poseben pomen na področju komunikacije ima poslušanje drugega. Na srečanjih se pogovarjamo o aktualnih življenjskih dogodkih in vprašanjih. Poskušamo razreševati določene situacije po principu skupin za samopomoč, še posebno z metodo igre vlog. Vodja ima vlogo moderatorke, udeleženci pa s svojim lastnim doprinosom življenjskih izkušenj in rešitev določenih stisk pomagajo eden drugemu. Skupina se srečuje vsak zadnji torek v mesecu od 14.15. ure do 15.30. ure.

Program sofinancira Občina Jesenice

Kontaktna oseba: mag. Polona Petrovič Erlah, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 16, E: polona.petrovic-erlah@gov.si

Skupina za ljudi z duševno stisko

Program je namenjen osebam, ki doživljajo duševno stisko in so obravnavani kot osebe s težavami v duševnem zdravju. S programom želimo zmanjševati socialno izključenost oseb s težavami v duševnem zdravju, jim pomagati pri ponovnem vrednotenju življenja ter ohranjati in večati njihove zmogljivosti. Delo s člani skupine poteka skupinsko, po potrebi tudi individualno. Skupina se srečuje vsak zadnji četrtek v mesecu od 12.00 do 13.30 ure.

Kontaktna oseba: Melita Cepić, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 44, E: melita.cepic@gov.si

Skupina za pridobivanje novih veščin

Skupina je namenjena posameznikom, ki so že dlje časa niso vključeni na trgu dela. Srečuje se enkrat mesečno, termin se uskladi po dogovoru s člani skupine. Cilj skupine je opolnomočiti posameznike, ter jim pomagati pri pridobivanju novih znanj, da bi lahko postali bolj aktivni člani družbe ter si uredili svojo življenjsko situacijo. Vsako srečanje skupine je namenjeno drugačni tematiki, le-te pa so prilagojene tudi željam skupine.

Kontaktni osebi: Marijana Hribar, univ. dipl. soc. delavka, T:04/ 583 46 02, E: marijana.hribar@gov.si
Nadja Kozminčuk, mag. soc. dela, T:04/ 583 46 09, E: nadja.kozmincuk@gov.si