Center za socialno delo Gorenjska Enota Radovljica

 • Gorenjska cesta 16,
  4240 Radovljica
 • T: 04 537 14 00, 04 537 14 11
 • F: 04 537 14 28
 • E: gpcsd.radov@gov.si

Obvestila

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Objavljeno: 05. 08. 2019

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se je s 1. decembrom 2018 spreminil postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev (t.i. letne pravice), kamor spadajo:

 • pravica do otroškega dodatka
 • pravica do znižanega plačila vrtca
 • pravica do subvencije malice in kosila
 • državna štipendija

Od 1. decembra 2018 dalje zato upravičencem do navedenih pravic ni več potrebno vlagati vlog za podaljšanje pravice, saj bo o pravici odločal CSD po uradni dolžnosti.   IZJEMA velja za podaljšanje veljavnosti pravice do otroškega dodatka, ki se uveljavlja po Uredbi 883/2004, kjer je za podaljšanje pravice do otroškega dodatka še vedno treba vložiti  vlogo, in sicer v mesecu izteka pravice do otroškega dodatka. Zahtevke rešuje Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke CSD Ljubljana. V tem primeru torej podaljševanja po uradni dolžnosti s strani centra za socialno delo ni.

KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO oz. KDAJ CSD NE ODLOČI PO URADNI DOLŽNOSTI?

Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo!

Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenci do letnih pravic morajo centru za socialno delo še vedno sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali so zanjo izvedeli, predvsem pa:

 • sprememba števila oseb ali upravičencev,
 • vključitev v vzgojno – izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
 • sprememba vrste periodičnega dohodka,
 • sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to spremembo.

Spremembe sporočajo na Obrazcu za sporočanje sprememb za pravice iz javnih sredstev, ki ga posredujejo centru za socialno delo.

Postopek oddaje vloge: vloga se odda na pristojni enoti CSD Gorenjska (Radovljica, Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Tržič), po pošti, elektronski pošti ali osebno. Vlogo je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/).

Vlagatelji, ki prvič oddajajo vlogo za subvencijo vrtca morajo novo vlogo oddati mesec pred vstopom v vrtec (npr. otrok gre v vrtec s 1. 9. 2019, vlogo je potrebno oddati v mesecu avgustu 2019).

V primeru, ko družina dobi novega družinskega člana (novo rojstvo), je potrebno vložiti vlogo na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravi iz javnih sredstev.

MESEČNE PRAVICE:

 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • pravica do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in
 • pravica do prispevka k plačilu družinskega pomočnika.

Vloge za mesečne pravice se vložijo na enak način, kot je veljalo doslej, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti NE odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravic.

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti CSD Gorenjska (Radovljica, Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Tržič).

OBVESTILO

V mesecu avgustu in septembru 2019 pričakujemo povečano število vlog. Vlagatelji, pri katerih bo ugotovljeno, da CSD ne razpolaga s potrebnimi dokazili, na podlagi katerih bi o pravici lahko odločil, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vlagatelje zato naprošamo, da v primeru prejetega poziva k dopolnitvi vloge, le te dopolnijo čimprej oz. v skladu z zakonitim rokom.