Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE Južna Primorska/del litorale

  • Prisoje 1
    6000 Koper-Capodistria
  • Telefon: 05 66 34 534
  • E-pošta: gp-csd.jprim@gov.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - PRODAJA SLUŽBENIH VOZIL

Objavljeno: 15. 01. 2024

Številka: 020-30/2023-31933
Datum: 15. 01. 2024

Na podlagi 77. in druge alineje 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktorica Tjaša Rodman, objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo službenega vozila znamke CITROEN C4 / 1.6 / HDi, letnik 2009

ter vabi vse zainteresirane ponudbe k oddaji ponudbe za nakup.

1. Naziv in sedež izvajalca zbiranja ponudb:

CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA, Prisoje 1, 6000 Koper (v nadaljevanju: CSD Južna Primorska ali izvajalec zbiranja ponudb)

2. Predmet neposredne pogodbe:

Predmet prodaje je naslednja premičnina:

vozilo je registrirano, REDNO SERVISIRANO, NE-KARAMBOLIZIRANO, VIDNI ZNAKI MANJŠIH POŠKODB in se uporablja v službene namene izvajalca zbiranja ponudb. Za vozilo ne obstaja predkupna pravica ali druge omejitve v zvezi s postopkom razpolaganja.

Vozilo se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

3. Ponudbena cena:

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 800,00 EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

V primeru ponudb z enakim zneskom bo organizirano pogajanje.

4. Rok za prejem ponudb:

Ponudniki pošljejo ponudbe po pošti s priporočeno pošiljko oziroma jo osebno prinesejo v zaprti ovojnici z navedbo: »PONUDBA v zadevi št. 020-30/2023-31933- NE ODPIRAJ!« na naslov:

Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper. Kot popolna se bo štela tista ponudba, ki bo vsebovala:

Dokumentacija poslana po pošti s priporočeno pošiljko oziroma osebno prinesena na sedež izvajalca zbiranja ponudb se šteje za pravočasno, če na naslov izvajalca zbiranja ponudb prispe do 2.2.2024 do 10.00 ure.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka in neodprte vrnjene naslovniku. Nepopolne in nepodpisane ponudbe ne bodo upoštevane.

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudniki bodo o rezultatu zbiranja ponudb obveščeni na svoje elektronske naslove najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

5. Način in rok plačila kupnine:

Kupnina se plača najkasneje v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe, na račun izvajalca zbiranja ponudb in s sklicem, dogovorjenim v kupoprodajni pogodbi.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ne bo plačana v roku, se posel šteje za razvezan po samem zakonu.

Vse morebitne stroške pri prenosu lastništva, plača kupec.

Če izbrani kupec ne bo podpisal pogodbe v roku 5 delovnih dni po pozivu in če ne bo plačal kupnine v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, lahko CSD Južna Primorska pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika, ki je ponudil najvišjo ceno.

Kupec mora vozilo prevzeti v roku štirih (4) dni po izvršenem plačilu kupnine.

6. Podrobnejše informacije in ogled predmeta neposredne pogodbe:

Vozilo se nahaja na organizacijski enoti CSD Južna Primorska, Enota Koper, na naslovu Cankarjeva 5, 6000 Koper.

Dodatne informacije v zvezi z vozilom lahko ponudniki dobijo vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro oziroma ob sredah med 8.00 in 17.00 uro ter ob petkih med 8.00 in 13.00 uro pri kontaktni osebi izvajalca zbiranja ponudb: TOMAŽ BAJT, na tel. št. 05/66 34 574 ali po e-pošti: tomaz.bajt@gov.si.

Ogled vozila je možen vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro oziroma ob sredah med 8.00 in 17.00 uro ter ob petkih med 8.00 in 13.00 uro, po predhodnem dogovoru pri kontaktni osebi:

TOMAŽ BAJT, na tel. št. 05/66 34 574 ali po e-pošti: tomaz.bajt@gov.si.

7. Obvestilo:

Izvajalec zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, postopek prodaje ustavi.

Tjaša Rodman,
direktorica Centra za socialno delo Južna Primorska

Priloge:

citroen c4 KP FC-266, pogled od zadaj, odprt prtljažnik citroen c4 KP FC-266, pogled od strani citroen c4 KP FC-266, pogled od spredaj citroen c4 KP FC-266, pogled od strani, v notranjost na voznikovi strani citroen c4 KP FC-266, pogled od zadaj, zaprt prtljažnik