Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

 • Opekarniška cesta 15b
 • Telefon: 03 777 98 11
 • Fax: 03 777 98 12
 • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Center za socialno delo Celje

Center za socialno delo Celje (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na sedežu zavoda, na lokacijah posameznih organizacijskih enot in v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah.

Center za socialno delo Celje ima sedež v Celju, na naslovu Opekarniška 15 b, Celje. Na sedežu ima organizirano splošno skupno službo, skupno strokovno službo in službo za odločanje pravicah iz javnih sredstev.

Direktorica Centra za socialno delo Celje je mag. Olga Bezenšek Lalić.

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

08. 07. 2024

Namere za prodajo vozil

Center za socialno delo Celje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo osebnih vozil: CITROEN C3 PICASSO /1.6 16V, OPEL CORSA /1.2/ 16V in RENAULT CLIO /0.9/ TCE

24. 06. 2024

Strokovni posvet ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Dejan Doberšek, predsednik Sekcije medicinskih sester v managmentu je spregovoril o dolžnosti in odgovornosti zdravstvenih delavcev pri skrbi za najbolj ranljive skupine
Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki ga obeležujemo 15. junija, smo na Centru za socialno delo Celje hoteli opozoriti na odgovornost posameznikov in družbe pri zagotavljanju kakovostnega življenja starejših. K temu sodi tako prijava suma nasilja, trpinčenja in zanemarjanja starejše osebe, kot tudi ustrezna strokovna obravnava starejših oseb na vseh ravneh.

24. 06. 2024

Delovno srečanje med Centrom za socialno delo Celje, enoto Šentjur in Centrom za duševno zdravje Šentjur

V procesu podpore in pomoči posameznikom na področju težav v duševnem zdravju je ključno sodelovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju. V ta namen je bilo dne 23.5.2024 organizirano delovno srečanje na CSD Celje, enoti Šentjur med CSD Celje, enoto Šentjur in Centrom za duševno zdravje Šentjur ter koordinatoricama obravnave v skupnosti iz Območnega CSD Celje.

17. 04. 2024

Sodelovanja Centra za socialno delo Celje na dogodku ob dnevu zdravja 2024 - 6. april 2024

Stojnica z zloženkami
Svetovni dan zdravja nas vsako leto opomni na pomembnost osredotočenja na ključne vidike zdravja posameznika in družbe nasploh. Medtem ko se osredotočamo na fizično zdravje, je enako pomembno poudariti vpliv socialnih dejavnikov na naše blagostanje, duševno zdravje. Na tradicionalnem Dnevu zdravja, ki ga organizira Mestna občina Celje v sodelovanju z JZ Socio- Projektna pisarna – Celje zdravo mesto, je tokrat prvič sodeloval tudi Center za socialno delo Celje, kot pomemben...

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

Seznam enot

Notranje organizacijske enote CSD Celje

Splošna skupna služba:

Skupna strokovna služba:

Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev:

Dejavnosti Centra za socialno delo Celje

Dejavnosti, ki jih opravlja CSD Celje kažejo na preplet socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil v vsakdanjem delu centra. Ne glede na to, vse dejavnosti centra lahko razdelimo na:

 1. socialno varstvene storitve - socialna preventiva
  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
 2. javna pooblastila na področjih:
  • zakonske zveze
  • razmerji med starši in otroki
  • posvojitve
  • rejništva
  • skrbništva
  • dela z mladostniki
  • varstva otrok s posebnimi potrebami
  • varstva odraslih in starejših
  • druga javna pooblastila
  • druge naloge
 3. denarni transferji denarne socialne pomoči in oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev
  • trajna denarna socialna pomoč
  • denarna socialna pomoč
  • izredna denarna socialna pomoč
  • enkratna izredna denarna socialna pomoč
  • oprostitev plačila socialno varstvenih storitev
 4. družinski prejemki
  • starševski dodatek
  • pomoč ob rojstvu otroka
  • otroški dodatek
  • dodatek za veliko družino
  • dodatek za nego otroka
  • delno izplačilo za izgubljeni dohodek
 5. starševsko varstvo
  • starševsko nadomestilo
  • plačilo prispevkov za čas krajšega delovnega časa
  • pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

Skupna strokovna služba:

Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja

Delo v službi za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja je usmerjeno v organiziranje in razvijanje mreže pomoči vsem, ki preživljajo nasilje, s posebnim poudarkom na najranljivejših skupinah kot so otroci, ženske, starejše osebe in invalidi ter krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami in organizacijami, ki se vključujejo v obravnavo nasilja.

Koordinator za preprečevanje nasilja nudi strokovno podporo delavcem- nosilcem posameznih zadev, ki obravnavajo primere nasilja ter prispeva k večji usklajenosti postopkov. Naloga koordinatorja je spremljanje in analiziranje stanja v regiji, seznanjanje strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja ter organiziranje in vodenje interventne službe.

Interventna služba

Interventna služba centrov za socialno delo izvaja nujna opravila, ki preprečujejo ali zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja na podlagi obvestila policije in nudi prvo socialno pomoč ter pomoč pri namestitvi v varno okolje, kadar gre za:

Interventna služba deluje na območju delovanja in pristojnosti CSD Celje in njegovih enot Celje, Laško, Šentjur, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah v času:

V primeru, da potrebujete pomoč interventne službe pokličite policijo, saj je telefonska številka tajna.

Koordinatorica za preprečevanje nasilja:
Gabrijela Čoklc, univ. dipl. soc. del., tel. št. 03 425 63 35

Krizni center za mlade

Krizni center za mlade Celje je organizacijska enota CSD Celje in je pričel s svojim delovanje decembra leta 1998. Nastal je kot drugi od sedanjih devet KCM v Sloveniji. Je regijsko organiziran center, ki pokriva 8 upravnih enot: Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Velenje, Žalec in Mozirje.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku, bodisi zaradi nevzdržnih razmer doma (zlorabe, konflikti, nasilje, alkohol….), zaradi upora staršem iz različnih razlogov, zavrnitve s strani staršev, težav v šoli, osebne in čustvene prizadetosti, stisk ob razmišljanju o samostojnosti IPD. Tu imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih reševanja stiske in tudi možnost ter pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev.

V KCM lahko pride otrok ali mladostnik sam ali po nasvetu in usmeritvi druge osebe (svetovalne službe, socialnega delavca na CSD….). Pomembno pa je, da se prostovoljno odloči, da ostane v KCM in sam čuti potrebo po pomoči. V KCM lahko ostane največ 21 dni.

Delo v KCM v grobem delimo na dve ravni:

Način dela: osebna pomoč mladim, svetovanje, zatočišče in oskrba, skupno iskanje možnosti za ustreznejše reševanje težav, pripravo mladih na vrnitev v njihovo družino ali bivanje drugje.

Krizni center za mlade Celje
Telefon: 03 493 05 30
Gsm: 031 576 150
Fax: 03 5484 183
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si

Služba za koordinacijo v skupnosti

Storitev je namenjena posamezniku, ki zaključuje zdravljenje v psihiatrični bolnici ali v nadzorovani obravnavi in potrebuje pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje.

S pomočjo koordinatorja lahko zmanjšamo ali premagamo socialno izključenost ali stigmatiziranost, ki jo vse prevečkrat doživljajo ljudje po končanem zdravljenju v bolnišnici.
Koordinatorici za obravnavo v skupnosti:

Služba za področje invalidskega varstva

Naloge koordinatorja invalidskega varstva so določene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter Zakonu o osebni asistenci. Koordinatorki CSD Celje svoje naloge izvajata v skladu z Zakonom o osebni asistenci.

Osebna asistenca je urejena v Zakonu o osebni asistenci in Pravilniku o osebni asistenci. Namen osebne asistence je omogočiti osebam z invalidnostjo pomoč pri vseh tistih opravilih, dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti, potrebujejo pa jih vsakodnevno doma in izven doma, da lahko živijo neodvisno, aktivno življenje in so aktivno vključeni v družbo.

Namen osebne asistence je tudi, da se veča neodvisnost uporabnikov, razbremeni neformalno mrežo uporabnika in da se uporabniku omogoči višjo kvaliteto bivanja. Upravičenci do osebne asistence so torej posamezniki, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri vključevanju v družbo, so stari 18-65 let, državljani RS ali tujci s stalnim prebivališčem v RS, bivajo izven celodnevne institucionalne oskrbe in dosežejo vstopni prag najmanj 30 ur storitev osebne asistence na teden.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do osebne asistence se prične na podlagi vloge vlagatelja, ki jo vloži na pristojni center za socialno delo. Center popolno vlogo odstopi komisiji Inštituta RS za socialno varstvo, da le-ta oceni potrebo po obsegu in vrsti storitev osebne asistence. Uporabnik, ki je upravičen do storitve osebne asistence, si sam izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev, ki so vpisani v register osebne asistence.

Poudariti je potrebno, da je osebna asistenca laična pomoč. Osebni asistent izvaja storitev po navodilih uporabnika ali njegovega zakonitega zastopnika in ob njegovi prisotnosti. Uporabnik ima nadzor nad izvajalcem osebne asistence in oblikovanjem storitev. V kolikor je uporabnik upravičenec do dodatka za pomoč in postrežbo ga polovico nameni za sofinanciranje osebne asistence.

Zakon o osebni asistenci tudi pravico do komunikacijskega dodatka, ki je posebna oblika osebne asistence in se lahko koristi v obliki denarnega prejemka ali storitev osebne asistence 30 ur na mesec. Navedeno pravico lahko na podlagi vloge in predloženih dokazil uveljavljajo osebe s slepoto, gluho-slepoto in gluhe osebe.

Koordinatorki invalidskega varstva:

Mobilna služba

Zahvala donatorjem CSD Celje

Center za socialno delo Celje se zahvaljuje vsem donatorjem, ki so  prispevali s svojo donacijo in s tem  omogočili našim uporabnikom kvalitetnejše in vsaj malo lažje življenje. S tem ste pokazali in dokazali, da srčnost in dobrota še vedno živita, ljudem v stiski povrnili izgubljeno upanje.