Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • Telefon: 03 777 98 11
  • Fax: 03 777 98 12
  • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Dolgotrajna oskrba

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, v nadaljevanju ZDOsk-1) je bil sprejet 21. 7. 2023 in pričel veljati 3. 8. 2023. Pravice, ki jih zakon predvideva se bodo uveljavljale postopoma.

Pravice iz dolgotrajne oskrbe so:

  1. Nedenarne:
  1. Denarna pravica v obliki denarnega prejemka.

Zakon ob navedenih pravicah predvideva še dve dodatni pravici: storitev z krepitev in ohranjanje samostojnosti in e-oskrba.

Trenutno edina veljavna pravica je oskrbovalec družinskega člana, ki je v veljavi od 1. 1. 2024. Ostale pravice se bodo uveljavljale postopoma, in sicer:

Z dnem 1. 1. 2025 bo na CSD Celje v celoti vzpostavljena vstopa točka za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe. V prehodnem obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 je ta le delno vzpostavljena, naloge pa opravlja pristojni strokovni delavec za področje dolgotrajne oskrbe. V prehodnem obobju je na CSD Celje možno pridobiti informacije o pravicah iz dolgotrajne oskrbe, svetovanje pri vložitvi vloge za oskrbovalca družinskega člana, prav tako pa je na CSD Celje ob osebnem obisku možno dobiti obrazec vloge in vlogo oddati.

OSKRBOVALEC DRUŽINSKEGA ČLANA

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana (DOCX)

Vloga za oskrbovalca družinskega člana (v nadaljevanju ODČ) se lahko odda osebno ali po pošti na naslov CSD Celje, Opekarniška cesta 15 b, 3000 Celje. Vloge je možno oddati tudi na vseh enotah območnega CSD Celje (Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah). K vlogi je ptrebno priložiti zdravstveno dokumentacijo, s katero vlagatelji razpolagajo in iz katere je razvidno zdravstveno stanje vlagatelja.

Po prejemu vloge CSD preveri ali je vloga popolna ter jo nato odstopi invalidski komisiji ZPIZ-a, da poda mnenje o upravičenosti vlagatelja do ODČ. Invalidska komisija ZPIZ-a je pristoja za podajo mnenja o upravičenosti v prehodnem obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. CSD pa preveri tudi izpolnjevanje ostalih zakonsko določenih pogojev, ki so pojasnjeni v nadaljevanju.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev, pristojni CSD izda odločbo o upravičenosti do ODČ in o izbiri ODČ. Po izdaji odločbe upravičenec v sodelovanju z ODČ sklene sklene z izbranim koordinatorjem osebni načrt (v prehodnem obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 sklene upravičenec s pristojnim CSD začasni osebni načrt).

UPRAVIČENCI DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

11. člen ZDOsk-1 določa pogoje za upravičence do oskrbovalca družinskega člana (v nadaljevanju ODČ). Do ODČ je upravičena polnoletna oseba, ki:

Če je vlagatelj invalidna oseba, ki je dopolnila 18 let in je pred tem imela družinskega pomočnika starša, ki ji je nudil nego in varstvo po predpisih o starševskem varstvu, lahko CSD odloči, da je invalidna oseba, upravičena do ODČ, brez mnenja invalidske komisije ZPZ-a.

Upravičenci do pravic iz dolgotrajne oskrbe ne morejo hkrati s temi pravicami koristiti primerljivih storitev, kot so dodatek za pomoč in postrežbo, institucionalno varstvo in osebna asistenca. V kolikor je upravičenec koristnik primerljivih pravic, se mora pred pričetkom koriščenja pravic iz dolgotrajne oskrbe le-tem odpovedati.

KANDIDAT ZA OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA (ODČ)

ODČ je oseba, ki jo izbere upravičenec (uvrščen v 4. ali 5. kategorijo dolgotrajne oskrbe, oziroma, ki je v prehodnem obdobju pridobil pozitivno mnenje invalidske komisije ZPIZ-a) za nudenje storitve dolgotrajne oskrbe na domu uporabnika.

20. člen ZDOsk-1 določa pogoje za ODČ, in sicer je to lahko polnoletna oseba, ki izpolnjuje naslednje lastnosti oziroma pogoje:

ODČ ima v skladu z 22. členom ZDOsk-1 pravico do:

ODČ prične z izvajanjem nalog z dnem sklenitve (začasnega) osebnega načrta, od tega dne je upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek, prav tako pa se ga s tem dnem prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Osebni načrt se sklene po izdaji odločbe CSD.

ODČ nudi upravičencu storitve dolgotrajne oskrbe skladu z osebnim načrtom in mesečno poroča o opravljenih nalogah koordinatorju (v prehodnem obdobju pristojnemu CSD).

ODČ lahko sočasno zagotavlja oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima biva na istem naslovu.