Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • Telefon: 03 777 98 11
  • Fax: 03 777 98 12
  • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Pomoč žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023 – CSD

Objavljeno: 07. 09. 2023

IZREDNA DENARNA POMOČ KOT SOLIDARNOSTNA POMOČ

Letak Pomoč žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023 (PDF)

Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, so upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) oziroma do tako imenovane solidarnostne pomoči, ki bo izplačana kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode oz. višina škode, navedene na vlogi.

Solidarnostna pomoč NI predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije itd.).

Solidarnostna pomoč:

VIŠINA:

Vloga se odda na obrazcu za IDP 8,43 pri centru za socialno delo (CSD) najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu ni treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru se pomoč šteje za neupravičeno prejeto pomoč in so jo stranke dolžne vrniti.

Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do 7x minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oz. višine škode, navedene na vlogi.

Tistim, ki so uveljavljali in prejeli IDP zaradi druge naravne nesreče, se prejeta pomoč ne bo upoštevala pri dodelitvi solidarnostne pomoči.

IZREDNA DENARNA POMOČ ZA KRITJE STROŠKOV NAJETEGA STANOVANJA

Vsem, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubili streho nad glavo oziroma je njihovo trenutno domovanje neprimerno za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, je poleg zgornje pomoči (IDP za poplave), na voljo še IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem (obratovalni stroški oziroma najemnina), do višine 2 X minimalnega dohodka.

Pomoč za kritje stroškov najema stanovanja:

VIŠINA:

ODDATI JE TREBA VLOGO

Vloga se odda na obrazcu za IDP 8,43 pri centru za socialno delo (CSD) najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se materialni položaj ugotavlja. Upravičenci so dolžni dokazati namensko porabo pomoči.

CSD-ju morajo v roku 45 dni od izplačila pomoči predložiti dokazila o tem, da so jo porabili v roku 30 dni od izplačila (roka se lahko na zahtevo upravičenca podaljšata).

SUBVENCIJA TRŽNE NAJEMNINE IN NEUPOŠTEVANJE POŠKODOVANEGA PREMOŽENJA

Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, se omogoča uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine.

Vloga se odda na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 8,45 pri CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu je treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj.

Vsem, ki bodo vlogo vložili med 4. avgustom in 31. decembrom 2023, CSD pri določanju materialnega položaja ne bo upošteval v poplavah poškodovanega premoženja.

Ne bo se upošteval tudi pogoj, da mora imeti najemnik tržnega stanovanja za upravičenost do subvencije na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Prav tako se ne bo upoštevalo pogoja uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljalo ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu. V primeru ene najemne enote se lahko prizna le ena subvencija tržne najemnine.

SPREMEMBE VREDNOSTI NEPREMIČNINE ZA LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini, in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na CSD sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o pravici.

DOMNEVA PRAVOČASNOSTI ZA VLOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV IN SPREMEMBE, VLOŽENE NA CSD DO 31. DECEMBRA 2023

Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanja sprememb tudi za nazaj (od avgusta 2023), pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Navede se mesec, v katerem ste želeli vložiti vlogo ali sporočiti spremembo, pa vam je zaradi izrednih razmer ni uspelo vložiti ali sporočiti pravočasno.

SUBVENCIJE VRTCA IN ŠOLSKE PREHRANE (MALICE IN KOSILA)

Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove v avgustu 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023. Odločbo upravičenci vrtcu oziroma šoli predložijo sami.