Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Dravograd

 • Meža 4,
  2370 Dravograd
 • T: 02 872 36 30
 • F: 02 872 36 31
 • E: gpcsd.dravo@gov.si

Obvestila

Vlaganje vlog v času razglašene epidemije

Objavljeno: 28. 10. 2020

V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo spremenjeno.

Vlaganje vlog na centre za socialno delo je možno na naslednje načine:

 • preko e-uprave,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti in
 • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

Center za socialno delo bo identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, da stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (enotno matično številko, davčno številko) ali tudi na druge načine (z naprednim elektronskim podpisom). Na vlogi naj se navede tudi elektronski naslov in telefonska številka, za namen lažje komunikacije v primeru dodatnih pojasnil.

Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z njimi varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jim naložene z odločbo ali sklepom. Sprejeti začasni ukrepi (za čas razglašene epidemije) pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.

Povabilo k oddaji ponudb za najem poslovnih prostorov za potrebe Enote Dravograd

Objavljeno: 07. 08. 2020

V regijski CSD Koroška so se s 1.10.2018 spojili naslednji CSDji: CSD Slovenj Gradec, CSD Ravne na Koroškem, CSD Radlje ob Dravi in CSD Dravograd, ki so postali enote omenjenega centra. Enota Dravograd (v nadaljevanju CSD) pokriva področje občine Dravograd.

Trenutno se prostori Enote Dravograd nahajajo v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Meža 4, 2370 Dravograd, ki je bila zgrajena leta 1934. Stavba je potrebna temeljite obnove. Poslovni prostori ne ustrezajo zahtevam, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06- v nadaljevanju Pravilnik), zato CSD Koroška išče nove poslovne prostore za potrebe Enote Dravograd.

Ker gre za enega najpomembnejših objektov za uporabnike z gibalnimi ovirami, je za zagotavljanje dostopnosti javnih prostorov in storitev v skladu s slovensko zakonodajo nujno izvesti selitev na dostopnejšo lokacijo in na CSD Koroška iščemo možnosti za selitev v druge poslovne prostore in vabimo vse zainteresirane stranke k oddaji ponudbe.

Ponudba prostorov mora zajemati opremljene poslovne prostore v skladu z zahtevami za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06- v nadaljevanju Pravilnik).

Objekti in prostori, v katerem se opravlja dejavnost CSD, morajo biti dostopni in zasnovani tako, da ustrezajo psihofizičnim in zdravstvenim potrebam uporabnikov ter izvajanju strokovnega dela delavcev. Prostori morajo biti v bližini pošte, banke, zdravstvenega doma in drugih objektov s podobnim namenom (8. člen Pravilnika)

Na enoti Dravograd je trenutno zaposlenih 6 strokovnih delavk in pomočnica direktorice.

Ponudba mora tako zajemati:

 • 5 pisarn za strokovne delavke, opremljenih za eno delovno mesto (10 – 14m2),
 • pisarno za pomočnico direktorice (najmanj 16m2)
 • glavno pisarno (tajništvo), opremljeno za 2 delovni mesti (do 18 m2),
 • sejno sobo (25 m2),
 • sobo za mediacije in stike pod nadzorom (najmanj 18 m2),
 • arhiv.
 • sanitarije (ločene za stranke in za zaposlene ter ločene po spolu, ženske sanitarije za stranke dostopne za invalide),
 • čajna kuhinja (do 6 m2),
 • prostor za čistila (4 m2),
 • tehnični prostor,
 • hodnik (širine najmanj 1,8 m).

V prihodnosti mora obstajati možnost dodatnega najema pisarn v primeru dodatnih zaposlitev. Oprema poslovnih prostorov mora ustrezati določilom 121. člena Pravilnika. Poslovni prostori naj bodo aktivno požarno zaščiteni z avtomatskim javljanjem požara, klimatizirani in opremljeni z alarmnim sistemom.

Ker na CSD prihajajo uporabniki z različnimi stiskami in mora biti zagotovljena tudi zvočna izoliranost med prostori, da se razgovori ne slišijo predvsem na hodnik, kjer čakajo ostali uporabniki. Prostori morajo omogočati dostop za invalide.

Objekt, ki nima vseh prostorov v pritličju, mora biti opremljen z najmanj enim osebnim dvigalom, katerega kabina je ustrezne velikosti in opremljena. Klicne tipke morajo ni višini do 120 cm od tal in tako oblikovane, da jih lahko uporabljajo gibalno in senzorno ovirani ljudje.

Pred stavbo mora biti zagotovljeno parkiranje, najmanj eno parkirno mesto mora biti namenjeno in označeno za vozila invalidov.

Prostori morajo biti na razpolago za dolgoročen najem - za nedoločen čas. Ponudba mora ustrezati opisu stanja. Ponudniki so lahko pozvani k obrazložitvi svoje ponudbe.

Ponudba mora zajemati:

 • opis poslovnih prostorov s pripadajočo kvadraturo in načrtom poslovnih prostorov
 • navedbo okvirnega časa dostopnosti poslovnih prostorov- od kdaj je možen najem poslovnih prostorov
 • fiksno ceno najema opremljenih poslovnih prostorov, izraženo v EUR na m2 za obdobje enega meseca, z davkom na dodano vrednost (DDV).

Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči. Ponudba mora veljati do konca leta 2020.

CSD Koroška lahko začeti postopek oddaje v najem brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi, vendar najkasneje do pisne sklenitve pravnega posla. Ustavitve postopka mu ni potrebno obrazložiti.

Merila za izbor ponudbe:

 • Lokacija v skladu s Pravilnikom do 20 točk
 • Opremljenost poslovnih prostorov v skladu s pravilnikom (oprema in velikost) – do 20 točk
 • Opremljenost z aktivno požarno zaščito, klimo in alarmnim sistemom – do 15 točk
 • Cena najema do 45 točk

Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za oddajo poslovnih prostorov v najem«, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: CSD Koroška, Enota Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd.

Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo popolne ponudbe z vsemi prilogami najkasneje do 21.8.2019 do 13:00 ure. Komisija ponudnikov, ki so vložili nepopolne vloge ne bo pozivala na dopolnitev.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Naročnik bo izbiral zanj najprimernejšo in najugodnejšo ponudbo in bo o izboru obvestil vse ponudnike.

Dodatne informacije v zvezi z razpisanim javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na CSD koroška, Enota Dravograd, Marjetka Sevčnikar, tel: 040 658 313

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je bila objavljena na spletni strani CSD Koroška (https://www.csd-slovenije.si/csd-koroska/) dne 07.08.2020.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Tadej Poberžnik
Direktor