Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska

 • Delpinova ulica 18b
  5000 Nova Gorica
 • Telefon: 05 330 29 70
 • Fax: 05 330 29 13
 • E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Dolgotrajna oskrba

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

OPIS PRAVICE

Oskrbovalec družinskega člana je družinski član, ki nudi oskrbo upravičencu do dolgotrajne oskrbe, ki je bil po oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, uvrščen v 4. ali 5. kategorijo in zato prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek in je vključen v obvezna socialna zavarovanja.

Pravica do oskrbovalca družinskega člana se izvaja od 1. januarja 2024 dalje.

Vlagatelji, ki želijo koristiti pravico do oskrbovalca družinskega člana, vložijo vlogo na Center za socialno delo Severna Primorska.

Vlogi upravičenca in kandidata za oskrbovalca družinskega člana se vložita hkrati - ena vloga.

Izdaja odločb na podlagi vloge za oskrbovalca družinskega člana od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024

Osebe, ki uveljavljajo pravico do oskrbovalca družinskega člana v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024, vložijo vlogo na pristojni CSD. Če CSD ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje pogoje, po uradni dolžnosti pridobi mnenje invalidske komisije o upravičenosti vlagatelja do oskrbovalca družinskega člana. Invalidska komisija ugotovi, ali gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi oskrbovalec družinskega člana. Na podlagi pozitivnega mnenja invalidske komisije CSD odloči o uvrstitvi osebe v 4. kategorijo DO.

Če je vlagatelj invalidna oseba, ki je dopolnila 18 let in je pred tem imela družinskega pomočnika starša, ki ji je nudil nego in varstvo po predpisih o starševskem varstvu, lahko CSD odloči, da se invalidna oseba, ki ji je ta pravica priznana, na podlagi pravnomočne odločbe uvrsti v 4. kategorijo DO, brez mnenja invalidske komisije.

Upravičenec sklene začasni osebni načrt s CSD, ki je izdal odločbo o pravici do oskrbovalca družinskega člana in sicer zgolj v delu, ki se nanaša na obisk strokovnega delavca.

Obvezne priloge k vlogi:

PRIMERLJIVE PRAVICE, KI SE IZKLJUČUJEJO S PRAVICO DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA:

Center za socialno delo Severna Primorska preveri izpolnjevanje pogojev zavarovanja in stalnega oziroma začasnega bivanja, sorodstveno razmerje ter pridobil mnenje invalidske komisije o upravičenosti do oskrbovalca družinskega člana in o ustreznosti kandidata za oskrbovalca družinskega člana.

POGOJI OSKRBOVALCEV DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana je lahko polnoletna oseba, ki izpolnjuje naslednje lastnosti oziroma pogoje:

Kandidat za oskrbovalca družinskega člana mora, preden začne opravljati naloge, zapustiti trg dela. Če ima uporabnik dva oskrbovalca družinskega člana, pa mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana nastopiti delovno razmerje s polovičnim delovnim časom. Oskrbovalec družinskega člana lahko sočasno zagotavlja dolgotrajno oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima prebiva na istem naslovu. Oskrbovalec družinskega člana ne more postati upokojena oseba.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI OSKRBOVALCEV DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana zagotavlja dolgotrajno oskrbo upravičencu skladno z osebnim načrtom, v zvezi z opravljanjem teh nalog pa mesečno poroča koordinatorju dolgotrajne oskrbe. Poročilo vsebuje najmanj seznam opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe in zaznane posebnosti v povezavi z opravljanjem dolgotrajne oskrbe in način ukrepanja.

Oskrbovalec družinskega člana ima pravico do:

Uporabnik, ki ima oskrbovalca družinskega člana, pa je lahko vključen tudi v socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, koristi pa lahko tudi plačljivo storitev socialnega servisa.

Vsak upravičenec, ki bo izbral to obliko dolgotrajne oskrbe, bo od 1.7.2025 upravičen tudi do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in do storitev e-oskrbe.

Časovnica uveljavljanja pravic po Zakonu o dolgotrajni oskrbi:

 • 1.1.1024 - oskrbovalec družinskega člana;
 • 1.7.2025 - dolgotrajna oskrba na domu in dodatni pravici: e-oskrba in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti;
 • 1.12.2025 - dolgotrajna oskrba v instituciji, dnevna dolgotrajna oskrba in denarni prejemek. Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti bodo od tega dne naprej voljo tistim, ki bodo izbrali dolgotrajno oskrbo v instituciji, dnevno dolgotrajno oskrbo ali denarni prejemek. Tisti, ki bodo izbrali denarni prejemek ali dnevno dolgotrajno oskrbo, pa bodo od tega datuma lahko koristili tudi e-oskrbo.

Strokovni delavec za področje dolgotrajne oskrbe na CSD Severna Primorska:

Tanja Žorž, univ. dipl. soc. delavka
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica
Tel.št.: 05 330 29 01, 041 615 330
E-Mail: tanja.zorz@gov.si

Uradne ure

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana