Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • Telefon: 03 777 98 11
  • Fax: 03 777 98 12
  • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Arhiv programov

LETO 2021

Nakup mobilnih enot za izvajanje nalog koordinacije invalidskega varstva in obravnave v skupnosti na CSD Celje

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

CSD Celje je z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 14.7.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Vrednost projekta znaša 28.178,71 EUR, od tega v višini 18.701,11 EUR iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 4.675,28 EUR Slovenske udeležbe in iz lastnih sredstev v višini 4.802,32 EUR.

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju Posavja. Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu, s čimer bo omogočen lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid-19.

Ciljni skupini so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka.

Osebni vozili sta bili v mesecu avgustu predani v uporabo koordinatoricama za obravnavo v skupnosti na CSD Celje, Poloni Pulko ter Alenki Kolar, in koordinatorici invalidskega varstva na CSD Celje, Viktoriji Beukovič.

LETO 2018 - 2020

PROJEKT VZPOSTAVITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE V CELJSKI REGIJI V LETIH 2018 - 2020

Logotip Direktorata za dolgotrajno oskrbo Logotip Evropskih socialnih skladov

Zdravstveni dom Celje je s prijavo na razpis Ministrstva za zdravje za izbor pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, in s pozitivnim odgovorom pridobil priložnost, da med prvimi v državi omogoči uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi za krajane Mestne občine Celje in občin, ki jih pokriva: Štore, Vojnik in Dobrna.

ZD Celje je bil izbran kot eden izmed treh izvajalcev v Sloveniji – dvoletni projekt bodo izvajali še v CSD Krško in Koroškem domu starostnikov.

Zdravstveni dom Celje bo kot vodilni partner izvajal storitve DO skupaj z domom Sv. Jožef – v okviru izvajanja storitev na domu, Centrom za socialno delo Celje – v okviru programa nudenja pomoči družini za dom in nudenju psihosocialne podpore uporabnikom ter JZ Socio v okviru nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Ob tem pa projekt vzpostavlja trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev in njihovo koordinirano sodelovanje za vzpostavitev sistemskega pristopa izvajanja DO. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

Do dodatnih informacij lahko dostopate preko povezave: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvedba-pilotnih-projektov-ki-bodo-podpirali-prehod-v-izvajanje-sistemskega-zakona-o-dolgotrajni-oskrbi/

PROGRAM LAIČNA POMOČ NA DOMU

Izvajalec laične pomoči na domu je Center za socialno delo Celje. Laična pomoč se izvaja v okviru programa Javnih del in je financiran s strani MO Celje in občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Laična pomoč poteka v družinah, pri starejših osebah in pri odraslih osebah s težavami v duševnem zdravju. Delo poteka na domu uporabnikov. Javni delavec sodeluje s strokovnimi delavci in mentorjem pri pripravi njegovega dela na domu uporabnika. Pri posameznemu uporabniku je javni delavec običajno enkrat ali dvakrat na teden do največ dveh ur. Laična pomoč pri uporabniku se izvaja skozi vso leto oziroma toliko časa, kolikor so za to razlogi in v dogovoru med uporabnikom, CSD in javnim delavcem.