Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Posavje

 • Trg Matije Gubca 1
  8270 Krško
 • T: 07 499 20 00
 • F: 07 499 20 15
 • E: gp-csd.posav@gov.si

Center za socialno delo Posavje

Vlada RS je v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje (CSD Posavje) in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018. Center za socialno delo Posavje je tako v novi pravni obliki začel delovati s 1.10.2018.

S 1.10.2018 so se dotedanji centri za socialno delo v regiji Posavje: CSD Krško, CSD Brežice in CSD Sevnica, spojili v nov pravni subjekt, ki je univerzalni pravni naslednik spojenih socialnovarstvenih zavodov in se imenuje Center za socialno delo Posavje.

CSD Posavje je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja javna pooblastila in druge zakonsko določene naloge ter storitve po pogodbah, izvaja socialnovarstvene programe, potrjene in financirane na podlagi javnih razpisov, izvaja več programov javnih del. Z zakonom določene naloge rešujemo z učinkovitimi postopki, razvijamo in nadgrajujemo strokovne metode in oblike dela.

Uradne ure:

PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
TOREK: 7.00 - 15.00
SREDA: 7.00 - 17.00
ČETRTEK: 7.00 - 15.00
PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

30. 11. 2021

30 let Zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom

Dne 28.11.2021 obeležujemo 30 let delovanja Zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja, socialnovarstvenega programa Centra za socialno delo Posavje. V vseh teh letih se je program razvijal, spreminjal in rasel od osnovnega namena zagotoviti varen prostor za žrtve nasilja, ženske in matere z otroki, do psihosocialne podpore, svetovanja, spremstva, zagovorništva in celostne pomoči žrtvam nasilja na vseh njenih področjih življenja. V naši hiši je v vseh teh...

25. 11. 2021

Izjava za javnost ob 25. novembru - mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Generalna skupščina Združenih narodov, ki je 25. november razglasila za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami opredeljuje nasilje nad ženskami kot “Vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki je posledica ali ima lahko za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, bodisi v javnem bodisi v zasebnem življenju”. Izraz nasilje na podlagi spola uporabljamo za vse...

23. 11. 2021

Obvestilo uporabnikom - vlaganje vlog

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) (v nadaljevanju: odlok), ki določa, da je potrebno vložitev vloge pri organu predhodno najaviti, vloge po elektronski poti pa se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

06. 10. 2021

Pri odločbah o letnih pravicah upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj s FURS ugotavlja upravičence iz 59. člena ZIUPOPDVE:

 • katerim je bila izdana odločba o otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca v obdobju od 1. 4. 2021 do 13. 9. 2021 in
 • so jim bili pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS – dohodninske odločbe za leto 2020.
Skladno s 59. členom ZIUPOPDVE...

11. 08. 2021

Nakup mobilnih enot za izvajanje nalog koordinacije invalidskega varstva in obravnave v skupnosti na CSD Posavje

CSD Posavje je z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 14.7.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Center za socialno delo Posavje ima od 1.10.2018 dalje na svojem sedežu organizirano

 1. Skupno splošno službo
 2. Skupno strokovno službo
 3. Službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev

Skupna splošna služba opravlja administrativne, kadrovsko – pravne, finančno – računovodske ter tehnično – vzdrževalne naloge.

Skupna strokovna služba svoje naloge izvaja v okviru mobilne strokovne enote, službe za koordinacijo obravnave v skupnosti, službe za koordinacijo invalidskega varstva, projektov EU, službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki jo sestavljajo interventna služba, krizni center za otroke in mladostnike, varna hiša. Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev vodi postopke, kot določa Zakon o socialnem varstvu.

Mobilna strokovna enota še zaenkrat ni vzpostavljena zaradi pomanjkanja kadrov, je pa v procesu reorganizacije predvidena njena vzpostavitev, predhodno pa je še nujno potrebno preučiti in določiti njeno vlogo tako v vsebinskem kot tudi organizacijskem in kadrovskem smislu.

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialnovarstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, pomoč na domu, socialnovarstveni programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, razen tistih, ki se izvajajo na sedežu centra.

Na sedežu CSD Posavje so organizirane: Skupna splošna služba, Služba ZUPJS- služba za odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, Skupna strokovna služba: koordinacija za preprečevanje nasilja, koordinacija obravnave v skupnosti.

Center za socialno delo Posavje je krajevno pristojen za območje naslednjih občin

Ime občine Delež občine v %* Število prebivalcev
KRŠKO 100 25.948
KOSTANJEVICA NA KRKI 100 2.450
BREŽICE 100 24.473
SEVNICA 100 17.484
ŠKOCJAN-del 19,02 620
SKUPAJ 70.975

CSD Posavje ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje

S Sklepom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 0248/2013-27 z dne 28.10.2016, je bil že tedanji CSD Krško določen za koordinacijo priprave, spremljanja izvajanja in poročanja o izvajanju regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega varstva za posavsko statistično regijo, v obdobju 2017-2020. Regijska koordinacijska skupina je že v letu 2017 oblikovala prioritetne ukrepe za obdobje 2017-2020 za posavsko statistično regijo:

1. CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA

 • Programom socialne aktivacije omogočiti čim boljšo vključenost in prepoznavnost, jim nuditi podporo in pogoje za uspešno mreženje v lokalnem okolju in na ravni regije.
 • Preventivne aktivnosti za socialno ranljive skupine (Romi, priseljenci, osebe s posebnimi potrebami,…). Razvijanje podpornih prilagojenih storitev za socialno ranljive (za starejše za socialno ranljive osebe).
 • Nove namestitvene možnosti za osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v storitev institucionalne oskrbe in potrebujejo pomoč v obliki oskrbe, preskrbe, urejanja in/ali uveljavljanja pravic, povečevanje dostopnosti do storitev.
 • Izvajanje terenskega dela za osebe, ki iz različnih razlogov ne dostopajo do storitev in pomoči, ki bi jo potrebovali.

2. CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV

 • Osveščanje in informiranje starejših (potencialnih uporabnikov) in njihovih bližnjih o storitvah in programih, ki se izvajajo na domu oziroma v domačem okolju starejše osebe ter promocija teh storitev in programov na lokalni in regionalni ravni.
 • Povečanje števila preventivnih akcij in aktivnosti na področju zasvojenosti in drugih oblik tveganega vedenja mladostnikov in odraslih.
 • Vzpostavitev svetovalnice za ljudi v stiski z namenom informiranja, prepoznavanja in organiziranja oblik pomoči, ki bodo v okolju prepoznane in zanje še ni zadostnih oblik pomoči.
 • Organiziranje pomoči pri oskrbi osebam, ki imajo že zaznane težave (zdravstvene, socialne in drugo), evidentiranje potreb, vzpostavitev načrtovanja pomoči in izvedba.
 • Pomoč pri vzpostavitvi novih oblik pomoči, ki jih v regiji primanjkuje (npr. pomoč pri vzpostavitvi delovanja AL – anon skupine, AA in drugo).

3. CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK POMOČI PREKO POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ, POVEČANJA NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO IN ZAGOTAVLJANJA VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV

 • Vzpostavitev mreže organizacij, pristojnih služb in predstavnikov uporabnikov z namenom povezovanja, sodelovanja in izmenjave dobrih praks na različnih specifičnih področjih (duševno zdravje, družine, starejši, brezdomstvo, zasvojenosti).
 • S(o)organizacija seminarjev, posvetov v sodelovanju s službami v lokalnem okolju (zdravstvo, policija, sodstvo, nevladne organizacije).
 • Vzpostavitev sodelovanja z institucijami pri izvedbi eksperimentalnih projektov na različnih področjih v regiji.
 • Sodelovanje z Večgeneracijskim centrom Posavja pri izvedbi programov za uporabnike.
 • Sodelovanje z Večnamenskim romskim centrom DROM pri izvajanju aktivnosti.

Center za socialno delo Posavje izvaja socialnovarstvene storitve in zakonsko določene naloge:

Prva socialna pomoč je dostopna vsem uporabnikom vsak delovni dan, tudi izven uradnih ur. Na področju osebne pomoči, pomoči družini za dom in pomoč družini na domu, poleg storitev, ki jih predvidevajo standardi in normativi, uporabnikom nudimo tudi različne programe, ki jih izvajamo s pomočjo oseb vključenih v programe javnih del.

V strategiji razvoja je bila že pred leti opredeljena nova, sodobna podoba centrov. Izoblikovan je bil standard izvedbe posameznih nalog, ki se opravljajo z javnim pooblastilom ali po drugih zakonih, opredeljene socialnovarstvene storitve in definirana vloga koordinatorja dejavnosti na lokalnem nivoju. V središče je postavljen uporabnik, ki mu je zagotovljen dostop do mreže vseh izvajalcev.

Naloge centra kot koordinatorja socialnovarstvene dejavnosti v lokalni skupnosti, ki smo jih izvajali, so opredeljene kot:

Sledimo prepričanju, da je potrebno upoštevati načela kakovosti v odnosu med centrom in uporabniki storitev, predvsem spoštovanje pravic uporabnikov.

Zaposleni v centru spoštujemo temeljne pravice in svoboščine tako kot so opredeljene v državnih, evropskih in mednarodnih aktih o temeljnih pravicah ter tudi dostojanstvo uporabnikov. Poleg tega spodbujamo in uresničujemo pravice uporabnikov v smislu enakih možnosti, enake obravnave, svobode izbire, samoodločbe, nadzora nad lastnim življenjem in spoštovanja do zasebnega življenja. Ocenjujemo, da zagotavljamo ustrezne storitve brez diskriminacije na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Pri socialnih storitvah upoštevamo fizično, intelektualno in socialno okolje uporabnikov ter spoštujemo njihove kulturne posebnosti. Poleg tega naše storitve izhajajo predvsem iz potreb uporabnikov.

CSD Posavje izvaja dodatne storitve in naloge po pogodbah:

Poleg redne dejavnosti in izvajanja ukrepov javnih pooblastil, CSD Posavje izvaja dodatne dejavnosti in socialnovarstvene programe:

Evropski projekti:

Programi javnih del:

Programi se izvajajo na osnovi pogodb sklenjenih z Zavodom za zaposlovanje in Občino Krško, Občino Brežice in Občino Sevnica.

Osnovni podatki

Matična številka posrednega uporabnika: 8283770000
Davčna številka: 14765853
Naziv CSD: CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE
Naziv CSD (za poslovanje s tujino): POSAVJE SOCIAL WORK CENTRE
Naslov: Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
Telefon: 07 499 20 00, fax: 07 499 20 15
E-mail: gp-csd.posav@gov.si