Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

 • Trg Matije Gubca 1
  8270 Krško
 • Telefon: 07 499 20 00
 • Fax: 07 499 20 15
 • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

Center za socialno delo Posavje

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

12. 06. 2023

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Vloge za podaljševanje pravic do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije ni potrebno vlagati. O podaljšanju pravice bo odločeno po uradni dolžnosti.

05. 07. 2022

TABOR – učenje socialnih veščin za mladostnike

Dne, 30.6.2022, smo se odzvali povabilu organizatorja tabora Mladinskega centra Krško ( v okviru projekta LAS Krško ). CSD Posavje, Enota Krško in Policijska postaja Krško smo izvedli že tradicionalni enodnevni tabor učenja socialnih veščin za mladoletnike. Na taboru je sodelovalo 10 mladostnikov, pripadnikov romske skupnosti, katerih povprečna starost je bila 16. let.

Seznam enot

CSD Posavje je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja javna pooblastila in druge zakonsko določene naloge ter storitve po pogodbah, izvaja socialnovarstvene programe, potrjene in financirane na podlagi javnih razpisov, izvaja več programov javnih del. Z zakonom določene naloge rešujemo z učinkovitimi postopki, razvijamo in nadgrajujemo strokovne metode in oblike dela.

Vlada RS je v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje (CSD Posavje) in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26.4.2018. Center za socialno delo Posavje je tako v novi pravni obliki začel delovati s 1.10.2018.

S 1.10.2018 so se dotedanji centri za socialno delo v regiji Posavje: CSD Krško, CSD Brežice in CSD Sevnica, spojili v nov pravni subjekt, ki je univerzalni pravni naslednik spojenih socialnovarstvenih zavodov in se imenuje Center za socialno delo Posavje.

Center za socialno delo Posavje ima od 1.10.2018 dalje na svojem sedežu organizirano

 1. Skupno splošno službo
 2. Skupno strokovno službo
 3. Službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev

Skupna splošna služba opravlja administrativne, kadrovsko – pravne, finančno – računovodske ter tehnično – vzdrževalne naloge.

Skupna strokovna služba svoje naloge izvaja v okviru mobilne strokovne enote, službe za koordinacijo obravnave v skupnosti, službe za koordinacijo invalidskega varstva, projektov EU, službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki jo sestavljajo interventna služba, krizni center za otroke in mladostnike, varna hiša. Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev vodi postopke, kot določa Zakon o socialnem varstvu.

Mobilna strokovna enota še zaenkrat ni vzpostavljena zaradi pomanjkanja kadrov, je pa v procesu reorganizacije predvidena njena vzpostavitev, predhodno pa je še nujno potrebno preučiti in določiti njeno vlogo tako v vsebinskem kot tudi organizacijskem in kadrovskem smislu.

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialnovarstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, pomoč na domu, socialnovarstveni programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, razen tistih, ki se izvajajo na sedežu centra.

Na sedežu CSD Posavje so organizirane: Skupna splošna služba, Služba ZUPJS- služba za odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, Skupna strokovna služba: koordinacija za preprečevanje nasilja, koordinacija obravnave v skupnosti.

Center za socialno delo Posavje je krajevno pristojen za območje naslednjih občin

Ime občine Delež občine v %* Število prebivalcev
KRŠKO 100 25.948
KOSTANJEVICA NA KRKI 100 2.450
BREŽICE 100 24.473
SEVNICA 100 17.484
ŠKOCJAN-del 19,02 620
SKUPAJ 70.975

CSD Posavje ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje

Center za socialno delo Posavje izvaja socialnovarstvene storitve in zakonsko določene naloge:

Prva socialna pomoč je dostopna vsem uporabnikom vsak delovni dan, tudi izven uradnih ur. Na področju osebne pomoči, pomoči družini za dom in pomoč družini na domu, poleg storitev, ki jih predvidevajo standardi in normativi, uporabnikom nudimo tudi različne programe, ki jih izvajamo s pomočjo oseb vključenih v programe javnih del.

V strategiji razvoja je bila že pred leti opredeljena nova, sodobna podoba centrov. Izoblikovan je bil standard izvedbe posameznih nalog, ki se opravljajo z javnim pooblastilom ali po drugih zakonih, opredeljene socialnovarstvene storitve in definirana vloga koordinatorja dejavnosti na lokalnem nivoju. V središče je postavljen uporabnik, ki mu je zagotovljen dostop do mreže vseh izvajalcev.

Naloge centra kot koordinatorja socialnovarstvene dejavnosti v lokalni skupnosti, ki smo jih izvajali, so opredeljene kot:

Sledimo prepričanju, da je potrebno upoštevati načela kakovosti v odnosu med centrom in uporabniki storitev, predvsem spoštovanje pravic uporabnikov.

Zaposleni v centru spoštujemo temeljne pravice in svoboščine tako kot so opredeljene v državnih, evropskih in mednarodnih aktih o temeljnih pravicah ter tudi dostojanstvo uporabnikov. Poleg tega spodbujamo in uresničujemo pravice uporabnikov v smislu enakih možnosti, enake obravnave, svobode izbire, samoodločbe, nadzora nad lastnim življenjem in spoštovanja do zasebnega življenja. Ocenjujemo, da zagotavljamo ustrezne storitve brez diskriminacije na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Pri socialnih storitvah upoštevamo fizično, intelektualno in socialno okolje uporabnikov ter spoštujemo njihove kulturne posebnosti. Poleg tega naše storitve izhajajo predvsem iz potreb uporabnikov.

CSD Posavje izvaja dodatne storitve in naloge po pogodbah:

Poleg redne dejavnosti in izvajanja ukrepov javnih pooblastil, CSD Posavje izvaja dodatne dejavnosti in socialnovarstvene programe:

Programi javnih del:

Programi se izvajajo na osnovi pogodb sklenjenih z Zavodom za zaposlovanje in Občino Krško, Občino Brežice in Občino Sevnica.

Osnovni podatki

Matična številka posrednega uporabnika: 8283770000
Davčna številka: 14765853
Naziv CSD: CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE
Naziv CSD (za poslovanje s tujino): POSAVJE SOCIAL WORK CENTRE
Naslov: Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
Telefon: 07 499 20 00, fax: 07 499 20 15
E-mail: gp-csd.posav@gov.si