Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • T: 07 499 20 00
  • F: 07 499 20 15
  • E: gp-csd.posav@gov.si

Nakup mobilnih enot za izvajanje nalog koordinacije invalidskega varstva in obravnave v skupnosti na CSD Posavje

Objavljeno: 11. 08. 2021

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

CSD Posavje je z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 14.7.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Vrednost projekta znaša 24.242,42 EUR (80% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% iz sredstev slovenske udeležbe).

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju Posavja. Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu, s čimer bo omogočen lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid-19.

Ciljni skupini so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka. Osebni vozili sta bili dne 16.7.2021 s strani direktorice CSD Posavje Marine Novak Rabzelj ob prisotnosti Finančnice CSD Posavje Sandre Arh predani v uporabo koordinatorici za obravnavo v skupnosti na CSD Posavje Katji Levstik Žgalin in koordinatorici invalidskega varstva na CSD Posavje Zdenki Žveglič.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
Koordinatorica obravnave v skupnosti in Koordinatorica invalidskega varstva
Koordinatorica obravnave v skupnosti in Koordinatorica invalidskega varstva
Zdenka Žveglič-koordinatorica invalidskega varstva, Sandra Arh-finančnica, Katja Levstik Žgalin-koordinatorica obravnave v skupnosti, Marina Novak Rabzelj-direktorica CSD Posavje (od leve proti desni)
Zdenka Žveglič-koordinatorica invalidskega varstva, Sandra Arh-finančnica, Katja Levstik Žgalin-koordinatorica obravnave v skupnosti, Marina Novak Rabzelj-direktorica CSD Posavje (od leve proti desni)
Pred prvo vožnjo – prevzem avtomobilov CSD Posavje
Pred prvo vožnjo – prevzem avtomobilov CSD Posavje