Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska

  • Delpinova ulica 18b
    5000 Nova Gorica
  • Telefon: 05 330 29 70
  • Fax: 05 330 29 13
  • E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Razpis za direktorja Centra za socialno delo Severna Primorska

Objavljeno: 17. 05. 2024

Svet Centra za socialno delo Severna Primorska, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. člena Statuta Centra za socialno delo Severna Primorska ter sklepa Sveta Centra št. 3 iz 4. redne seje z dne 7. 5. 2024, razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA/DIREKTORICE Centra za socialno delo Severna Primorska

Za direktorja/direktorico centra je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 25. členu Statuta Centra za socialno delo Severna Primorska ter veljavni sistemizaciji:

Ne glede na pogoj iz druge alinee je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Če tega programa na opravi v roku mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.

Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere z morebitnimi referencami kandidati/ke pošljejo priporočeno po pošti na naslov: CSD Severna Primorska, Svet Centra za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ul. 18b, 5000 Nova Gorica, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO«. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na tel. št. 05 330 29 70 ali na elektronskem naslovu: gp-csd.sprim@gov.si.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za socialno delo Severna Primorska ne bo obravnaval.

Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

Svet Centra za socialno delo Severna Primorska