Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška Enota Slovenj Gradec

 • Ozka ulica 1,
  2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: 02 885 01 24
 • Fax: 02 885 01 02
 • E-pošta: gpcsd.slovg@gov.si

Obvestila

Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

Objavljeno: 06. 01. 2022

Izvorni članek je objavljen na gov.si.

Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

Z zakonom se popravlja neenotna praksa centrov za socialno delo, ki po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom. Zakon je bil v Državnem zboru sprejet 15. 12. 2021 in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je 8. 1. 2022.

Do nadomestila za invalidnost so upravičene osebe:

 • ki so vložile vlogo za nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih v času, ko so se redno šolale, v starosti med dopolnjenim 18. in 26. letom, vendar jim je bila izdana zavrnilna odločba z razlogom, da take osebe še ne morejo izpolnjevati pogojev za priznanje statusa invalida in posledično biti upravičene do nadomestila za invalidnost, saj pri njih še ni mogoče ugotoviti, da se z rednim šolanjem ne bodo usposobile za samostojno življenje in delo, ali
 • ki vloge za nadomestilo za invalidnost v času rednega šolanja v starosti od 18 do 26 let niso vložile, pravico do nadomestila za invalidnost pa so pridobile takoj po zaključku rednega šolanja na podlagi odločbe centra za socialno delo, s čimer so dokazale, da se z rednim šolanjem niso usposobile za samostojno življenje in delo in se niso vključile na trg dela oziroma jim pridobljena izobrazba ni omogočila zaposlitve.

Upravičenci bodo lahko vložili vlogo za uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost v šestih mesecih od uveljavitve zakona na centru za socialno delo. Po tem roku pravice do izplačila  neizplačanega nadomestila za invalidnost ne bo več mogoče uveljaviti.

Upravičencem bo za vsak mesec priznane pravice pripadal znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 evrov. Izplačila nadomestil za invalidnost se po zakonu ne bodo štela v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, izjema bo le pravica do izredne denarne pomoči. Prav tako izplačilo ne bo obdavčljiv dohodek, saj nadomestilo za invalidnost ne bo predmet dohodnine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Obvestilo o razpisu objave za dodelitev donacij iz Vivinega sklada Jesen 2021

Objavljeno: 22. 10. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da v Lions klubu Ljubljana Viva objavljamo 2. razpis Vivinega sklada, v okviru katerega zbiramo prijave za dodelitev finančne podpore ženskam za potrebe njihovega izbraževanja. Donacije bomo namenili financiranju obiskov tečajev, vpisnin v izobraževalne programe, tehnične opreme in ostalih izbraževalnih aktivnosti, ki jih izbrane ženske ne zmorejo pokriti z lastnimi sredstvi ali drugimi oblikami donacij in štipendiranj.

Razpis Vivin sklad Jesen 2021 je namenjen ženskam vseh starosti iz celotne Slovenije. Prijave kandidatk bomo zbirali od 15. oktobra do vključno 15. novembra 2021.

Podrobnejše informacije o razpisu in razpisna dokumentacija za 2. razpis Vivinega sklada Jesen 2021 so objavljene na naši spletni strani www.lions-viva.si.

Delite informacije in spodbudite ženske k prijavi

Na vas se obračamo, ker ste organizacija, ki je tesno vpeta v okolje. Ste tisti, ki ste seznanjeni s stiskami in izzivi posameznic in družin v slovenskem prostoru. Ste tisti, ki znate prepoznavati potenciale v ljudeh.

Izkušnje iz zelo uspešnega prvega razpisa, ki je potekal letos spomladi, nam kažejo, da ste bile organizacije, ki ste tesno in neposredno vpete v življenjsko okolje žensk, izjemno pomemben vir informacij prijavljenim kandidatkam.

V izjemno veselje in spodbudo nam bo, če boste informacijo o razpisu Vivinega sklada delili v vašem delovnem okolju in spodbudili ženske, za katere ocenjujete, da bi bile primerne kandidatke za dodelitev donacije Vivinega sklada, k prijavi na razpis. Hvaležni vam bomo, če bomo na ta način združili moči in skupaj podprli ženske na njihovi poti k lepšemu jutri.

Lions klub Ljubljana Viva - Ženske ženskam in otrokom

Lions klub Ljubljana Viva smo neprofitno dobrodelno društvo in smo del največje mednarodne prostovoljne organizacije na svetu, Lions Clubs International. S svojim delovanjem si prizadevamo prispevati k ustvarjanju okolja, ki bo omogočalo varno, dostojno in svobodno življenje. Prednostno se usmerjamo k pomoči ženskam ter ženskam z otroki v težkih socialnih razmerah.

Verjamemo, da je znanje moč, bogastvo, dobrina in pot do kakovostnega življenja. Zato vse od ustanovitve kluba na različne načine podpiramo ženske pri pridobivanju novih znanj in veščin. Eden od tovrstnih projektov je tudi Vivin sklad, katerega poslanstvo je prek podpore žensk pri pridobivanju novih znanj in veščin doprinesti k njihovemu opolnomočenju, izgradnji pozitivne samopodobe, osamosvojitvi in neodvisnosti ter izoblikovanju žensk kot pozitivnega zgleda za njihovo okolico. S tem želimo prispevati k oblikovanju pozitivnih, trajnih in vzdržnih družbenih rešitev ter dolgoročnemu dvigu kakovosti življenja v Sloveniji.

Izjemno dober odziv in rekordno število prijavljenih žensk iz različnih koncev Slovenije na prvi razpis Vivinega sklada, ki smo ga objavili letos spomladi, so nam dali potrditev, da so ženske v slovenskem okolju odprte za tovrstne pobude ter izkazujejo veliko predanost in odločenost, da izboljšajo svoje življenjske razmere ter postanejo vzor in pozitiven zgled tako svojim otrokom kot tudi okolici. Zato nam bo v izjemno veselje, če jim boste s širjenjem informacij o tem razpisu, na tej njihovi poti pomagali tudi vi.

Več informacij o Vivinem skladu in Lions klubu Ljubljana Viva si lahko preberete na naši spletni strani https://www.lions-viva.si/. Naše delovanje lahko spremljate tudi na naši Facebook strani https://www.facebook.com/vivalionsljubljana. Za vse dodatne informacije ali morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel.št. 041 326 378 ali lionsclubviva@gmail.com.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

dr. Anja Strojin Štampar
Predsednica
Lions Klub Ljubljana Viva

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Objavljeno: 06. 08. 2021

CENTRI ZA SOCIALNO DELO LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV PODALJŠUJEMO PO URADNI DOLŽNOSTI, ZATO VSEM TISTIM, KI ŽE IMATE PRIZNANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

KDAJ VLOŽITE NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

 • ČE PRVIČ ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA
 • ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI DOSEDANJE VLOGE ZAVRNJENA
 • ZA PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE TUDI:
  a) PRI PREHODU NA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
  b) IZ PRVE NA DRUGO STOPNJO ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
  saj gre v obeh navedenih primerih (pod a in b) za novo vlogo in ne nadaljnje prejemanje državne štipendije.

KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?

VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, KAR VPLIVA NA UPRAVIČENOST DO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NJENO VIŠINO ALI OBDOBJE PREJEMANJA, MORATE UPRAVIČENCI CENTRU ZA SOCIALNO DELO SPOROČITI.

SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM OBRAZCU ZA SPOROČANJE SPREMEMB;

Spremembe sporočite če imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

KJE DOBITE VLOGE, OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB?

VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, KUPIJO PA SE LAHKO TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO PA JIH VLAGATELJI DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO DELO (DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC)

Povezave na vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (uveljavljate otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno štipendijo-starši za svoje otroke)

Povezava na vlogo, za državno štipendijo, ki jo vloži dijak/študent sam

ŠOLSKA PREHRANA

VSEM TISTIM DRUŽINAM, KI IMAJO PRIZNANO PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA ALI DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NI POTREBNO ODDAJATI POSEBNIH VLOG ZA SUBVENCIJO MALICE, KOSILA. IZ ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU ALI DRŽAVNI ŠTIPENDIJI JE RAZVIDNO, ALI JE OTROKOM PRIZNANA PRAVICA DO SUBVENCIONIRANE PREHRANE.

ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

 • preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV: CSD Koroška, Služba ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem
 • JIH ODDATE ELEKTRONSKO
 • JIH ODDATE OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH CSD KOROŠKA (DRAVOGRADU, RADLJAH OB DRAVI, RAVNAH NA KOROŠKEM IN V SLOVENJ GRADCU )

ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE DELA PRIPOROČAMO, DA VLOŽITE VLOGE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov)

Delovanje CSD Koroška v času zaprtja države od 1.4. do 11.4.2021

Objavljeno: 31. 03. 2021

Spoštovani uporabniki,

Glede na pojav koronavirusa, slabšanje epidemiološke situacije ter Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. RS št. 47/21), prosimo obiskovalce Centra za socialno delo Koroška, da do nadaljnjega, zaradi zaščite vseh uporabnikov, vstopajo v prostore centra samo v nujnem primeru.

S strokovnimi delavkami in delavci kontaktirajte preko telefona ali preko e-pošte.

V času razglašene epidemije je vlaganje vlog ali drugih dokumentov na centre za socialno delo spremenjeno oz. je omogočeno na naslednje načine:

 • preko e-uprave,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti ali
 • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

Na takšen način želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje bolezni.

Pomembno obvestilo

Objavljeno: 17. 12. 2020

Pomembno obvestilo:

V glasilu MO Slovenj Gradec Sglasnik št.12, dec 2020, je objavljena informacija CSD Koroška glede avtomatičnega podaljševanja pravic na denarnih transferjih, ki ni več ustrezna.

Po oddaji članka v uredništvo je namreč prišlo do sprejema Zakona o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid 19 (PKP 6), ki ponovno uvaja avtomatizem pri podaljševanju pravic iz javnih sredstev.

 1. člen navedenega zakona določa, da se pravice iz javnih sredstev, ki se iztečejo v mesecu, ko je razglašena epidemija s tem zakonom podaljšujejo za čas enega meseca, dokler traja epidemija.

Za razumevanje se zahvaljujemo.