Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje Enota Krško

  • Cesta krških žrtev 11,
    8270 Krško
  • Telefon: 07 490 49 50, 07 490 49 51
  • Fax: 07 490 49 52
  • E-pošta: gpcsd.krsko@gov.si

Pomoč na domu – Socialna oskrba na domu

Je socialnovarstvena storitev, ki je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (2007) in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (2010)

Namenjena je osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne in duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe sami ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

Upravičenci:

Izvajanje storitve:

»Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.«

Storitev pomoč na domu:

Izvajalec pri izboru vključitve novega uporabnika v obseg izvajanja storitve upošteva poleg vrstnega reda prejete prošnje tudi kriterije za prednostno vključitev, in sicer:

V primeru, da takojšnje izvajanje storitve za upravičenca iz objektivnih razlogov ni možno, izvajalec uvrsti upravičenca na seznam bodočih uporabnikov storitve.

Cena storitve se določi v skladu z metodologije predpisano v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cev socialno varstvenih storitev v urni vrednosti in znaša na dan sklenitve dogovora:

Občina Krško:

Cena storitve za uporabnika za dostavo toplega obroka hrane predstavlja četrtino (15 min) cene efektivne ure, to:

Občina Kostanjevica na Krki:

Cena storitve za uporabnika za dostavo toplega obroka hrane predstavlja četrtino (15 min) cene efektivne ure, to:

Kadar zaradi skupno ugotovljene potrebe storitev izvajata dva socialna oskrbovalca, se pri obračunu storitve upošteva čas obeh izvajalcev.

Cena se praviloma uskladi enkrat letno, v primeru, da se stroški povečajo za več kot 3% pa lahko tudi med letom. V primeru spremembe cene storitve izvajalec upravičenca o spremembi cene pisno obvesti.

Poti pripomb, predlogov in ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem storitve ter učinkovitosti storitve

Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec aktivno sodelujeta s svojimi pripombami in predlogi že v sklepanju dogovora in izdelavi osebnega načrta uporabnika, za izvajanje neposredne oskrbe pa lahko uporabnik posreduje svoje pripombe in predloge v pisni ali ustni obliki neposrednim izvajalcem storitve v delovnem času izvajalca.

Vodja/koordinator je dolžan posredovane navedbe preveriti in v roku 8 dni uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu pisno odgovoriti ali/in kako bodo predlogi in pripombe upoštevani.

V kolikor uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ni zadovoljen z odgovorom, lahko svoje nestrinjanje pisno posreduje direktorju izvajalca. Direktor izvajalca je dolžan v roku 8 dni pisno obvestiti uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter navesti razloge za upoštevanje oziroma neupoštevanje njegovih predlogov in pripomb.

Izvajalec je dolžan spremljati zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem storitve in učinkovitost storitve, za kar lahko zbira izjave uporabnikov, izvaja ankete ali kako drugače beleži pokazatelje in to predstavi v letnem poročilu o izvajanju storitve.

Pot ugovora

V skladu s 94. in 95. členom Zakona o socialnem varstvu lahko uporabnik, če ni zadovoljen s posamezno storitvijo zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri svetu socialno varstvenega zavoda, zoper opravljeno storitev zasebnika pa na Socialno zbornico Slovenije.

Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

Svet socialno varstvenega zavoda oziroma Socialna zbornica Slovenije preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene, ter o tem obvesti uporabnika, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora.

Pritožbeni poti

Če z uporabnikom/upravičencem ni možno skleniti dogovora ali razvezati dogovora sporazumno, izvajalec skladno s 96. členom Zakona o socialnem varstvu o zadevi odloči po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

O pritožbah zoper izdane akte izvajalca storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu odloča skladno z 89. členom Zakona o socialnem varstvu ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Uporabnik/upravičenec in izvajalec si bosta prizadevala morebitne spore reševati po sporazumni poti, v primeru, da sporazum ne bo možen, pa bosta spore reševala pred krajevno pristojnim sodiščem.

Kontaktni osebi

Bojana Naglič Benedik
Vodja pomoči na domu
Center za socialno delo Posavje, Enota Krško
Cesta krških žrtev 19, 8270 Krško
e-mail: bojana.naglic-benedik@gov.si
tel. št.: 07 62 05 801, 070 421 760

Mirjana Pilipović Racman,
Koordinatorka pomoči na domu
Center za socialno delo Posavje, Enota Krško
Cesta krških žrtev 19, 8270 Krško
e-mail: mirjana.pilipovic-racman@gov.si
tel.št.: 07 620 58 01, 040 125 743