Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • Telefon: 02 250 66 00
 • Fax: 02 252 30 54
 • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Dolgotrajna oskrba

Strokovna delavka za področje dolgotrajne oskrbe na CSD Maribor:

Bolčina Urška, mag. prav.
Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Tel.št.: 02-250-65-34
E. naslov: urska.bolcina@gov.si

Strokovna delavka za področje dolgotrajne oskrbe na CSD Maribor:

Kotnik Katja, mag. psihosoc. pom.
Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Tel.št.: 02-250-65-98
E. naslov: katja.kotnik@gov.si

ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Zakon o dolgotrajni oskrbi (UL RS 84/2023, v nadaljevanju: ZDOsk-1) predvideva postopno uveljavljanje pravic:

 • 01.01.2024: Oskrbovalec družinskega člana
 • 01.07.2025: Dolgotrajna oskrba na domu; pravica za krepitev in ohranjanje samostojnosti; e-oskrba
 • 01.12.2025: Celodnevna dolgotrajna oskrba v instituciji; dnevna oskrba pri izvajalcu; denarni prejemek za uporabnike

KDO JE UPRAVIČEN DO PRAVIC DOLGOTRAJNE OSKRBE

Skladno z 11. členom ZDOsk-1 so do pravic iz naslova dolgotrajne oskrbe upravičene osebe, ki:

Pravice do dolgotrajne oskrbe lahko koristijo osebe, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja in izgube intelektualnih sposobnosti, trajno ali dlje časa odvisne od pomoči drugih oseb, tako pri osnovnih kot podpornih opravilih.

OSKRBOVALEC DRUŽINSKEGA ČLANA

Oskrbovalec družinskega člana je pravni naslednik družinskega pomočnika in sicer gre za osebo, ki jo izbere uporabnik za nudenje storitve dolgotrajne oskrbe na domu uporabnika.

Upravičenci do oskrbovalca družinskega člana

To so osebe s težko ali najtežjo omejitvijo samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe, kjer gre za osebe s hudim kognitivnim upadom, nepokretne osebe, osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in pa težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Prav tako te osebe ne morejo hkrati koristiti primerljivih pravic, kamor uvrščamo pravico do osebne asistence, institucionalno varstvo in dodatek za pomoč in postrežbo.

Kandidati za oskrbovalca družinskega člana

Skladno z 20. členom ZDOsk-1 mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana izpolnjevati naslednje pogoje:

Oskrbovalec družinskega člana pa je v skladu z 22. členom ZDOsk-1 upravičen do:

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OSKRBOVALCA DRUŽINSKEGA ČLANA

 1. Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana se lahko vloži od 01.12.2023 na krajevno pristojnem Centru za socialno delo. K vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo zdravstvene dokumentacije upravičenca, ki uveljavlja to pravico in iz katere je razvidno zdravstveno stanje upravičenca, diagnoze ipd.
 2. Strokovni delavec po prejemu vloge, le-to pregleda in preveri ali je pravilno izpolnjena ter spelje ugotovitveni postopek. V ugotovitvenem postopku se na podlagi poslanih poizvedb na Upravno enoti in pa Ministrstvo za pravosodje preverijo osnovni pogoji, ki zajemajo naslov bivališča, sorodstveno razmerje ter potrdilo o nekaznovanosti za kandidata za oskrbovalca.
 3. Po prejemu poizvedb in pa ujemanju osnovnih pogojev skladno z 20. členom ZDOsk-1, Center za socialno delo po uradni dolžnosti zaprosi za mnenje o upravičenosti do storitve, invalidsko komisijo ZPIZ. Komisija poda mnenje o tem ali je upravičenec oz. vlagatelj oseba pri kateri gre za težko ali najtežjo omejitev samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe, ali je zaznati hud kognitivni upad, ali je oseba nepokretna oz. hudo gibalno ovirana, ali pa je zaznati težko motnjo v duševnem razvoju in na podlagi tega potrebuje vsakodnevno pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih opravilih, ki jih lahko nudi oskrbovalec družinskega člana.
 4. V primeru pozitivnega mnenja ZPIZ-a se izda odločba in sklene z upravičencem osebni načrt, ter se osebo uvrsti v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe.
 5. Oskrbovalec družinskega člana mora koordinatorju dolgotrajne oskrbe na predpisanem obrazcu enkrat mesečno poslati tudi poročilo o opravljenem delu, ki zajema seznam storitev v skladu s sklenjenim osebnim načrtom. Koordinator dolgotrajne oskrbe pa izvaja tudi obiske na domu upravičenca, skladno z osebnim načrtom.

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana (PDF)