Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • T: 02 250 66 00
 • F: 02 252 30 54
 • E: gp-csd.marib@gov.si

Obvestila

Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD Maribor za leto 2019

Objavljeno: 08. 10. 2020

Spoštovani,

Center za socialno delo Maribor je kot proračunski Uporabnik v skladu S Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št 72- 3448/2002) za vsako koledarsko leto z namenom preverjanja poslovanja in svetovanja ter izboljšanja poslovanja zavezan za izvedbo notranje revizije.

Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

 • Izdelava revizijske analize tveganja, ter na njeni podlagi priprava načrta revizije.
 • Izvedba preverjanja posameznih področij poslovanja z namenom podati zagotovilo, da sistem notranje kontrole deluje .
 • Priprava poročila o izvedenih pregledih skupaj s podajo predlogov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter izboljšanje poslovanja.
 • Svetovanje vodstvu v zvezi z oblikovanjem sistema notranjih kontrol na posameznih področjih poslovanja.

Vsebina notranje revizije bo obsegala naslednja področja za leto 2019

Notranja revizija predvsem na naslednjih področjih:

 • Pregled upoštevanja priporočil notranje revizije preteklega leta.
 • Register tveganja.
 • Delovanje notranjih kontrol na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, terjatvami in obveznostmi.

Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Ima strokovno znanje, veščine in sposobnosti, potrebne za izvajanje revidiranja. Zunanji izvajalec notranje revizije ima potrebna znanja, veščine in sposobnosti, če ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo o nazivu preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in /ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.
 • Je vpisan v register,
 • Ima strokovne izkušnje pri podobnih delih,
 • Je pripravljen takoj narediti Letni načrt dela notranje revizije. Ponudnik je ustrezen, če izpolni vse pogoje in je pripravljen v povpraševanju navedenem - ustreznem roku izvesti revizijo.

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo zahtevane pogoje (tudi rok) izbere po merilu stroškovno najugodnejšega.

Izvedba revizije: Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh načrtovanih nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se prične takoj po sklenitvi pogodbe, ki jo CSD Maribor sklene po potrditvi Letnega načrta dela notranje revizije na Svetu zavoda (v skladu z dogovorom) in traja do dneva priprave končnega revizijskega poročila.

Ponudbe prosimo pošljite do petka 16. oktobra 2020.

Pripravila:
Nataša Zorec, univ. dipl. prav.
Kadrovsko pravna služba

Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
direktorica

Obvestilo za upravičence do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca

Objavljeno: 03. 08. 2020

Vsem upravičencem, ki jim navedene pravice potečejo v mesecu avgustu in septembru 2020, vloge za ponovno odmero NI potrebno vlagati. Odločbe bodo izdane po uradni dolžnosti.
Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev morajo vložiti:

 • starši za dijake, ki se prvič vpisujejo v srednje šole; tudi iz prehoda iz poklicne v srednje tehniško izobraževanje (3+2),
 • študentje, ki se prvič vpisujejo na višješolske ter visokošolske programe; tudi pri prehodu iz I. na II. stopnjo,
 • starši za subvencijo vrtca za otroke, ki jih prvič vpisujejo v septembru 2020,
 • tisti, ki niso upravičeni do pravic iz javnih sredstev in bi jih želeli uveljavljati ali tisti, ki jim pravica na podlagi predhodne vloge ni bila dodeljena.

Vsi upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in subvencije vrtca morajo centru za socialno delo sporočati zakonsko določene spremembe, ki lahko vplivajo na te pravice. Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 02/250-66-99.

Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

Objavljeno: 29. 05. 2020

Vsem, ki še niste vložili vlog svetujemo, da to storite v čim krajšem času.

Če vloge ne boste uspeli vložiti v tem mesecu, lahko to storite do konca junija za nazaj, vendar na vlogo napišite, da ste jo želeli vložiti v mesecu maju 2020.

Do konca junija 2020 lahko vložite tudi vloge za pravice iz javnih sredstev, ki bi jih sicer vložili marca ali aprila 2020, a niste uspeli in do pravic niste bili upravičeni (ni bilo avtomatičnega podaljšanja). Tudi v tem primeru to na vlogo napišite.

Vlogo za pravice iz javnih sredstev najdete tukaj.

Vložite jo lahko v nabiralnik pred vašim centrom za socialno delo, po pošti ali preko portala e-Uprava.

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Objavljeno: 13. 05. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo naslednjo novico:

V ponedeljek, 18. maja bo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov.

Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

Več na www.gov.si/novice/2020-05-11-18-maja-izplacilo-dodatka-za-prejemnike-dsp-oz-vd/

Datum izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka

Objavljeno: 07. 05. 2020

Spoštovani,

zaradi nedavne spremembe 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se je izvedba izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, zamaknila. Točnega datuma izplačila vam žal v tem trenutku še ne moremo posredovati. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se skupaj z izvajalci trudijo, da bi bilo izplačilo izvedeno v najkrajšem možnem času.

O točnem datumu izplačila vas bomo obvestili takoj, ko bo le-ta znan.