Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

  • Zagrebška cesta 72
    2000 Maribor
  • Telefon: 02 250 66 00
  • Fax: 02 252 30 54
  • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Varna hiša Maribor

Logotip Varne hiše Maribor

Kontakti

tel.: (02) 480 11 87 (ob delovnih dnevih od 8. do 20. ure)
e-pošta: varnah.csdmarib@gov.si

Pomoč ženskam in otrokom ob nasilju v družini

Oblike pomoči

Koncept pomoči

Metode dela v Varni hiši izhajajo iz teorije in prakse socialnega dela na področju svetovanja in podpore ranljivim skupinam (individualno svetovanje, skupinsko delo, izvajanje preventive v lokalni skupnosti). Strokovno pomoč načrtujemo na podlagi ocene ogroženosti in osebnih ciljev uporabnic. Izvajamo profesionalne strokovne storitve, ki ogroženim vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganja ter pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja v prihod

Varno bivanje in dolžnost ukrepanja

Anonimno bivanje na tajni lokaciji pomeni zagotovilo takojšnje varnosti za žrtve nasilja in je posebej pomembna okoliščina takrat, ko povzročitelju ni bila odrejena prepoved približevanja ali pripor. Odkar se od leta 2008 nasilje v družini obravnava kot kaznivo dejanje, načrtujemo varnost žensk in otrok skupaj s pristojnimi centri za socialno delo. Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini je CSD dolžan izvesti potrebna strokovna dejanja in nujne ukrepe za zaščito žrtev ter o nasilju obvestiti policijo, če gre za neposredno nevarnost oz. visoko stopnjo ogroženosti.

Zagovorništvo pravic in spremstvo  ogroženih

Zagovorništvo pravic in spremljanje uporabnic v ustanove, kjer tečejo postopki (CSD, policija, sodišče), je ena od oblik pomoči, ki jo izvajamo za posebej ogrožene ali prestrašene uporabnice, ki to želijo. Ob zagovorniški podpori svetovalke ženska bolje zastopa svoje ali otrokove koristi ter pridobiva samozaupanje in življenjski optimizem, ki pomembno vplivata na njene odločitve in kvaliteto življenja v prihodnosti.

Preventiva in samozaščitno ravnanje

Pomembno vlogo pri tem ali bo nekdo postal žrtev nasilja ali ne, ima  izogibanje tveganim odnosom. Takoj, ko se v odnosu pojavijo vedenjski vzorci zlorabe moči in podrejanja, je edina pot do varnosti za žrtve, odločna zavrnitev nasilja in končanje takega odnosa. Koncept preventive razumemo v Varni hiši Maribor tudi kot kontinuirano ozaveščanje javnosti o nasilju in potrebah žrtev, zgodnje izobraževanje  za nenasilje (vrtci, šole) ter dosledno zavračanje vseh oblik nasilja (telesno, duševno, ekonomsko) v javni in zasebni sferi.

Pravila bivanja v Varni hiši

V Varni hiši veljajo pravila skupnega življenja, ki zagotavljajo uporabnicam pravico do zasebnosti, in nekatere prepovedi (prepoved obiskov, uživanja alkohola in drugih drog, prepoved izdaje lokacije, prepoved nasilja v medsebojnih odnosih), ki jih je potrebno dosledno upoštevati. Uporabnice vodijo lastno gospodinjstvo in same skrbijo za otroke. Med seboj si pomagajo pri organizaciji vsakodnevnega življenja ali varstvu otrok. Bivanje v Varni hiši je brezplačno, del sredstev je potrebno prispevati le k neposrednim stroškom. Vsaka ženska dobi v uporabo svojo sobo, kuhinja, dnevni in sanitarni prostori so skupni. Bivanje v Varni hiši je prostovoljno in začasno ter odvisno od stopnje ogroženosti.

Nemudoma poiščite pomoč, če se nasilni dogodki ponavljajo in intenzivnost nasilja stopnjuje!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Maribor, občina Benedikt, občina Hoče – Slivnica, občina Duplek, občina Lenart, občina Lovrec na Pohorju, občina Kungota, občina Miklavž na Dravskem polju, občina Oplotnica, občina Poljčane, občina Selnica ob Dravi, občina Slovenska Bistrica, občina Starše, občina Šentilj, občina Rače Fram, občina Ruše ter posamezni donatorji.

V primeru izražene želje po podpori programu lahko posamezniki in podjetja prispevate na podračun odprt pri UJP Slovenska Bistrica št: SI 0110-6001619147, sklic za donacije 00-763202-3100, za program Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družini

Vodja programa:
Lidija OVČAR, univ. dipl. soc. del