Center za socialno delo Ljubljana Enota Vrhnika

  • Ljubljanska cesta 16,
    1360 Vrhnika
  • T: 01 750 62 70
  • F: 01 750 62 80
  • E: gpcsd.vrhni@gov.si

Programi

Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika – Rožmarinka

Voditeljici skupine Rožmarink sta: mag. Klavdija Nagode Celarc (01 7506 274) in Damjana Intihar (01 7506 278).

Skupina “Rožmarinka” se sestaja enkrat tedensko v prostorih CSD Ljubljana – enota Vrhnika. Prvi četrtek v mesecu se srečuje v slaščičarni Berzo na Stari cesti. Skupinska srečanja trajajo 60 minut. S pomočjo skupine člani s pogovori premagujejo svoje stiske in težave, si medsebojno pomagajo in so drug drugemu v oporo. Skupina jim daje občutek varnosti in pripadnosti. Med člani skupine se stkejo prijateljske vezi, naklonjenost, solidarnost, zaradi česar se mnogokrat vzpostavi medsebojna samopomoč. Tema za pogovor ni vedno v naprej določena in jo določajo člani skupine spontano. Dostikrat pa vodja pripravi določeno tematiko, o kateri se pogovorimo. Običajno se pogovarjamo o vsakdanjem življenju, o zdravju in bolezni, o premagovanju vsakodnevnih problemov, stisk in težav. Velikokrat se pogovarjamo tudi o odnosu, ki ga imamo do bližnjih in pogosto tudi o našem življenju v preteklosti. Sodelujemo tudi z ZD Vrhnika, saj nas mesečno obiskuje ga. Filipič Jerneja v okviru Centra za krepitev zdravja in tudi izvaja preventivne delavnice na različne zdravstvene tematike (povišan holesterol, sladkor v krvi, stres, depresija,…).

Člani skupine skupaj praznujemo rojstne dneve, izrečemo si lepe želje, podarimo si simbolno darilo in se tudi posladkamo. Velikokrat se odpravimo tudi na izlet ali obiščemo kulturno prireditev.

Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov

Voditeljica skupine je Darja Gabrovšek (01 7506 279).

Rejniki oziroma rejnice s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika, Borovnica ali Log-Dragomer se vključujejo v skupino za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov občin Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer. Rejnice so lahko na skupini izpostavile svoje dileme v zvezi z vsakdanjim življenjem z otroki v rejništvu in si izmenjale izkušnje. Tovrstno predajanje informacij, izkušenj in nenazadnje tudi nasvetov, rejnicam predstavlja pomemben vir za ravnanje v življenjskih situacijah in jih lahko opolnomoči pri opravljanju rejniške dejavnosti.

Srečanja potekajo v dogovoru s skupino rejnic enkrat na dva meseca. V času poletnih počitnic se skupina ne sestaja.

V okviru skupine so organizirana tudi dodatna izobraževanja s področja vzgoje otrok.

V okviru skupine v sodelovanju z ZD Vrhnika, izvedemo tudi delavnice sprostitvenih tehnik. V duhu medgeneracijskega sodelovanja je organiziramo tudi skupni izlet za rejniške družine ter skupino za starejše Rožmarinka.

Skupina za samopomoč tujcev na Vrhniki – Pogovorne urice

V letu 2019 bo na naši enoti pričela z delovanjem skupina za samopomoč tujcev na Vrhnika – poimenovana Pogovorne urice. V sodelovanju s prostovoljci, ki poznajo tuje jezike skrbeli za izboljšanje socialne integracije ljudi, ki so se na območje Vrhnike preselili pred kratkim in ne poznajo dobro slovenskega jezika in običaje na tem območju. Skupina se bo sestajala dvakrat mesečno, v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika, občasno pa tudi izven centra. Pripravili bomo različna predavanja in delavnice za boljšo rabo slovenskega jezika. Spoznavali bomo navade in pričakovana ravnanja v šoli, v zdravstvenem domu in ostalih javnih ustanovah, s katerimi starši - tujci prihajamo v stik. Obenem bomo spoznavali tudi drugačne navade in običaje ter jih preko različnih praznovanj rojstnih dni dneve članov in članic, organizira obiske različnih ustanov z namenom lažje integracije priseljencev v Vrhniško okolje.

Kontaktna oseba: Andreja Rihter (01 7506 272).

Program prostovoljstva za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju

Prostovoljci lahko nudijo pomoč sledečim  ciljnim skupinam:

Veliko starejših v naši lokalni skupnosti   bremeni občutek osamljenosti, ovire s katerimi se v starosti srečujejo pogosto vplivajo na zmanjšanje možnosti  za zadovoljevanje potreb v vsakdanjem življenju. Starejši si najpogosteje  želijo tople besede, družbe, v manjši meri pa potrebujejo občasno gospodinjsko pomoč. Prostovoljec zanje dostikrat pomeni  »stik z zunanjim svetom«, saj so bolj ali manj omejeni na življenje doma in zanj pomenijo okno v svet ter širitev njihove socialne mreže. Z druženjem ohranjajo tudi psihofizično kondicijo.

Osebe s težavami v duševnem zdravju  so pogosto socialno izključene, stigmatizirane. Prostovoljci se z njimi družijo in jim nudijo pomoč v vsakdanjem življenju. Prostovoljci so pogostokrat motivatorji za aktivno preživljanje prostega časa in spremljevalci pri izvajanju aktivnostih in pri različnih opravkih. Vključevanje prostovoljcev  v delo na Centru za socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika.

Ob prvem srečanju z osebo, ki bi želela postati prostovoljec je pomembno, da le-ta izrazi svoje želje in pričakovanja, s katero ciljno skupino bi želela delati.

Prostovoljca seznanimo z:

Sledi prvi stik med prostovoljcem in osebo, ki mu bo nudila pomoč, dogovor o terminih srečevanja ipd. Pri prvem srečanju je prisotna tudi strokovna delavka, ki obravnava primer.

Pri delu s prostovoljci so potrebna tudi skupna srečanja, ki so namenjena izmenjavi izkušenj, odpravljanju dilem, ki se pojavijo ob prostovoljnem delu in spoznavanju novih vsebin, ki se nanašajo na prostovoljno delo ter druženju in tkanju skupnih vezi.

Voditeljica programa prostovoljcev je Nadia Solina (01 7506 277).

Program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin občine Vrhnika prostovoljstva za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju

Na Centru za socialno delo Ljubljana, enota Vrhnika, že več let, v okviru projekta Zavoda za zaposlovanje Slovenije in ob podpori Občine Vrhnika, izvajamo program z naslovom “Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin”. V okviru omenjenega programa nudimo laično učno pomoč otrokom na njihovem domu. Otroke obiskujemo v popoldanskem času in jim običajno dvakrat na teden, pomagamo pri domačih nalogah, pri utrjevanju učne snovi in pri pripravi za šolo. Z otroki in mladostniki se družimo, ter jim pomagamo pri kakovostnem preživljanju prostega časa. Vsi sodelujoči v programu, imamo na Centru za socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika, redne tedenske razgovore oz. sestanke. Pogovorimo se o posameznih otrocih, o morebitnih težavah  pri delu, o stiskah, ki se pri delu porajajo.  Skupaj oblikujemo načrt dela za naprej.

V okviru programa sodelujemo tudi s starši, šolskimi svetovalnimi delavci in pedagoškimi delavci, ki so nepogrešljiv sogovornik pri delu z otroki. Poleti, ko imajo naši otroci počitnice, pa se pridružimo projektu »Poletni vklop«, ki ga izvaja Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. V šolskem letu 2016/17 smo našo dejavnost popestriti z ustvarjalnimi delavnicami, na katere so poleg otrok iz našega programa, vključeni tudi otroci iz rejniških družini.

Voditeljici programa sta v letu 2019 Darja Kumše (01 7506 275) in Mateja Ceme ( 01 7506 282).

Pomoč pri izvajanju programov za občane občine Borovnica pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Tudi v občini Borovnica številni občani potrebujejo takšno ali drugačno pomoč, ki jo nudijo državne institucije na področju socialnega skrbstva. Predvsem starejši, ki se ne znajdejo več v kompleksnosti razdelitve pristojnosti in odgovornosti med različnimi institucijami in tudi niso vajeni brskanja po spletu ter izpolnjevanja zahtevnih obrazcev in pridobivanja različnih potrdil, imajo pri tem velike težave. Vsi nimajo možnosti, da bi se obrnili na vseh teh vprašanj pismenega sorodnika ali znanca ali pa ta ravno pred kakšnim rokom, ki se ga ne sme zamuditi, nima časa.

Z namenom, da se jim pri iskanju socialnih pomoči in/ali dostopu do njih nudi ustrezno svetovanje in tehnično  pomoč je Občina Borovnica podprla pobudo Centra za socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika in pristopila k sofinanciranju zaposlitve osebe, ki bo preko javnih del občanom nudila  informacije o različnih pravicah iz javnih sredstev, jim pomagala pri izpolnjevanju vlog s ciljem naučiti osebe, da bi samostojno zmogle izpolniti papirnato vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Javni delavec tudi pomaga pri elektronski oddaji vlog in ureditvi dostopa  za  oddajanje vlog po elektronski poti.  Prav tako tudi usmerja in spodbuja osebe, da pravočasno oddajo vloge ter da pravočasno dokazujejo ustrezno rabo pravic iz javnih sredstev v izogib krivdnim razlogom ob ponovnem uveljavljanju pravic iz izjavnih sredstev.

Občanom je za pomoč pri zgoraj navedenih zadevah na voljo v sprejemni pisarni CSD Ljubljana – enota Vrhnika, na  Ljubljanski cesti 16, na Vrhniki ob naslednjih dneh in urah:

Ob  torkih pa bo ista oseba od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure na voljo v sejni sobi Občine Borovnica, na Paplerjevi ulici 22, v Borovnici.

Zainteresirani občani se nanjo lahko obrnejo tudi po e-pošti: sejna.csdvrhnika@gov.si Ta email naslov je zaščiten pred spam roboti, za ogled morate imeti omogočen Javascript in v času, ko opravlja svoje delo na sedežu CSD Ljubljana – enota na Vrhniki, tudi na tel. št.: 01 7506270.    Po predhodnem dogovoru je možen tudi obisk na domu občanov.