Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

 • Dalmatinova ulica 2
  1000 Ljubljana
 • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Pogosta vprašanja in odgovori

Izbor najpogostejših vprašanj strank, ko želijo uveljavljati pravice iz javnih sredstev in odgovori strokovnih delavcev CSD kot pomoč strankam pri lažjem razumevanju navodil, pogojev in zakonskih dolžnosti, ki izhajajo iz posamezne letno/mesečne pravice.

DENARNA SOCIALNA POMOČ (DSP) IN IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ (IDP)

Kaj potrebujem za podaljšanje denarne socialne pomoči?

Za podaljšanje denarne socialne pomoči potrebujete Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obrazec 8,45), ki ga lahko kupite v knjigarni (DZS) ali ga natisnete na internetu. K vlogi priložite zadnje tri bančne izpiske prometa na vašem računu (oz. na računu/ih vseh oseb, ki se upoštevajo kot vaši družinski člani) pred mesecem vložitve vloge.

Kdaj podaljšam pravico do DSP

V mesecu, ko pravica poteče (primer: če pravica poteče 31.5.2020, se vloga odda v mesecu maju).

Kako vložim vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev?

Po pošti ali osebno na krajevno pristojni Enoti CSD.

V katerem primeru nisem upravičen do DSP?

V skladu z 28.členim ZSVarPre

do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane.

Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti (navajamo nekaj najpomembnejših razlogov):

Kdaj lahko uveljavljam IDP?

Kadar se posameznik ali družina znajde v položaju materialne ogroženosti oz. če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ne more pokriti.

Kaj je osnovni pogoj za uveljavljanje DSP in IDP?

Državljanstvo RS, stalno bivališče oz. dovoljenje za stalno bivanje ter dejansko prebivanje v RS, priznana mednarodna zaščita vlagatelja in njegovih družinskih članov.

POGREBNINA IN POSMRTNINA

Kakšni so pogoji za uveljavljanje posmrtnine?

Kakšni so pogoji za uveljavljanje pogrebnine?

Ali sem upravičen do kritja stroškov pogreba v tujini?

Ne. Do pogrebnine je vlagatelj lahko upravičen samo za stroške pogreba v RS oz. za stroške, ki so nastali v RS (npr. stroški ležnine pokojne osebe v okviru izdanega računa pogrebnih storitev enega izmer pogrebnih zavodov v RS).

Kaj je potrebno priložiti k vlogi za pogrebnino?

 1. Originalni račun oz. predračun za pogrebno storitev
 2. Dokazilo o smrti
 3. Bančni izpiski vlagatelja in njegovih družinskih članov za obdobje zadnjih treh mesecev pred mesecem nastanka smrti.

V kolikšnem času lahko vložim vlogo za pogrebnino/posmrtnino?

Vloga se lahko vloži v roku enega leta od datuma smrti pokojne osebe za katero se pravica vlaga.

VARSTVENI DODATEK

Kdo so upravičenci do varstvenega dodatka?

Osebe, ki so trajno nezaposljive z odločbo ZRSZ, osebe, ki so trajno nezmožne za delo z odločbo Zpiz-a, ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb in/ali izpolnjujejo starostni pogoj 63 let ženske, 65 let moški, ter polega izpolnjujejo premoženjske in dohodkovne pogoje, ki so določeni v ZSVarPre.

Katera so dokazila o trajni nezmožnosti za delo?

V postopku ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka se kot oseba, ki je trajno nezmožna za delo, šteje oseba, ki:

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Ali sem upravičen do osnovnega zdravstvenega zavarovanja v kolikor nisem prijavljen v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ?

Da, za pridobitev pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja ni potreben status brezposelne osebe na ZRSZ.

SUBVENCIJA NAJEMNINE

Kdo so upravičenci do subvencije najemnine?

Do subvencije najemnine so lahko upravičeni najemniki tržnih stanovanj, neprofitnih stanovanj in bivalnih enot:

Kaj so obvezne priloge k vlogi za uveljavljanje pravice do subvencije najemnine?

OTROŠKI DODATEK IN SUBVENCIJA VRTCA

Kdo je upravičen do otroškega dodatka?

Do otroškega dodatka je opravičen eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim bivališčem v Republiki Slovenije in tukaj družina tudi dejansko živi in sicer do dopolnjenega 18. leta, če so izpolnjeni tudi drugi pogoji.

Ali moramo dati novo vlogo za podaljšanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca?

Če imate že veljavno pravico vam ni potrebno oddajati nove vloge, pravica bo podaljšana avtomatsko. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se odda le, ko pravico uveljavljate.

Upravičenci smo do otroškega dodatka, rodil se nam je nov otrok. Kdaj moramo oddati novo vlogo?

Novo vlogo oddajate v tridesetih dneh od rojstva otroka v tem primeru bo pravica veljala od meseca njegovega rojstva. Sicer se pravica prizna z naslednjim mesecem po vložitvi vloge.

Dobil sem novo odločbo o vračilu določenega sredstva otroškega dodatka. Kako se ta znesek vrne?

Če imate še naprej veljavno pravico do otroškega dodatka, se vam bo po pravnomočnosti odločbe, začel avtomatični poračun dolga. V primeru, da nimate več pravice, pa je znesek potrebno vrniti na račun, ki je naveden na odločbi.

Katere so spremembe, ki jih moram sporočiti glede svojih pravic do otroškega dodatka in subvencije vrtca?

Kdaj je potrebno oddati vlogo za subvencijo vrtca?

V mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec.

Zamudil sem z oddajo vloge za subvencijo vrtca. Ali moram za 1. mesec plačati polno ceno vrtca?

Skladno z 22. čl. Zakonom o vrtcih lahko vrtec po izdani odločbi izda poračun za 60 dni nazaj.

Ali lahko uveljavljam olajševalne okoliščine pri subvenciji vrtca zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita?

Lahko, vendar le v določenih občinah. Preverite ali ima vaša občina stalnega bivališča kakršnekoli olajševalne okoliščine.

Otrok se bo pripisal v vrtec v drugo občino. Ali moramo to spremembo sporočiti?

Ne. Sprememba občine vrtca ni sprememba zaradi katere bi Center za socialno delo odločal ponovno.

SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA

Ali je potrebno vložiti vlogo za pridobitev subvencije malice in kosila?

Za pridobitev subvencije vloge ni potrebno vložiti, razen v primeru, ko družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO

Kdo je upravičenec do dodatka za veliko družino?

Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini s tremi ali več otroci do starosti 18 oz. največ 26 let, v kolikor imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.

Kakšni so pogoji za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino?

Pogoji za pridobitev dodatka za veliko družino je skupno stalno ali začasno bivanje enega od staršev in otrok v Republiki Sloveniji.

Ali je potrebno oddati vlogo za dodatek za veliko družino?

Vlogo vložijo samo družine, ki niso upravičene do otroškega dodatka. Za ostale družine CSD izda odločbo po uradni dolžnosti.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

 1. Sem mati treh otrok. Najmlajši gre v jeseni v srednjo šolo, srednji v tretji letnik srednje šole, najstarejša pa v prvi letnik fakultete. Starejša dva otroka sta prejemnika državne štipendije. Zanima me ali oddam vlogo za državno štipendijo za naslednje šolsko leto samo za najmlajšega otroka ali za vse tri in kdaj?

Ko gre za prvo uveljavljanje pravice do državne štipendije ali za prehod na višjo stopnjo izobraževanja je še vedno potrebno oddati vlogo. Za nadaljnje prejemanje štipendije po novem NI potrebno več oddati vloge. Dijaki prvo vlogo vložijo v mesecu avgustu, študenti pa v septembru. Torej v vašem primeru oddate v avgustu vlogo za najmlajšega otroka, v septembru pa za otroka, ki prične v jeseni z obiskovanjem fakultete.

 1. Sem študentka prvega letnika fakultete in prejemam državno štipendijo. V naslednjem študijskem letu bi želela uveljavljati dodatek uspeh k državni štipendiji, saj imam povprečno oceno 9,0. Zanima me, kako to uveljavljam, glede na podaljšanje pravice do državne štipendije po uradni dolžnosti?

Če želite uveljavljati dodatek za uspeh na center za socialno delo predložite dokazilo o doseženih ocenah v preteklem študijskem letu (potrdilo o opravljenih izpitih, kopija indeksa, ipd.).

 1. Imam sina, ki bo letos začel obiskovati prvi letnik srednje šele v Piranu in bo bival v dijaškem domu. Zanima me, kaj moramo priložiti vlogi za državno štipendijo, za uveljavitev dodatka za bivanje?

K vlogi priložite potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju. 4. Zanima me, kako se določa dodatek za bivanje pri državni štipendiji. Ker se bom odselila na svoje, bom začasno prebivališče imela v Ljubljani v zasebni nastanitvi, stalno prebivališče pa bi imela v Radovljici. Šolam se v Ljubljani. Zanima me, če mi pripada dodatek k štipendiji in koliko ta znaša.

Do dodatka za bivanje ste upravičeni, če imate prijavljeno začasno bivanje v kraju šolanja in če je kraj stalnega bivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km. Strošek najema pa mora znašati najmanj 65 €, kar dokazujete s predloženo fotokopijo najemne pogodbe, iz katere je razvidna višina mesečne najemnine. Dodatek za bivanje znaša 80€.

 1. V letošnjem šolskem letu mi žal ne bo uspelo zaključiti drugega letnika. Zaenkrat še ne vem ali bom letnik ponavljal ali pavziral. Ali bom moral štipendijo vrniti?

Državna štipendija bo ne glede na to ali boste letnik ponavljali ali pavzirali eno leto mirovala. Letnik pa morate do konca prihodnjega šolskega leta uspešno zaključiti, drugače bo prišlo do vračila državne štipendije.

 1. Prejela sem odločbo z vračilom državne štipendije. Trenutno nisem zaposlena in ne morem vrniti zneska neupravičeno prejete državne štipendije v roku 60 dni. Štipendijo bi začela vračati obročno, ko sem bom zaposlila. Zanima me ali je možno, da se vračilo štipendije začasno odloži in kaj moram za to storiti?

Na center za socialno delo vložite prošnjo za odlog oziroma obročno vračilo državne štipendije. Na osnovi vaše prošnje se sklene dogovor o obročnem vračilu oziroma o odlogu vračila neupravičeno prejete državne štipendije za največ tri leta.