Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E-pošta: gp-csd.ljubl@gov.si

Pritožbene poti

Spoštovane stranke in uporabniki naših storitev in programov.

Zaposleni na Centru za socialno delo Ljubljana se trudimo, da svoje delo opravljamo v skladu s predpisi ter strokovnimi in etičnimi načeli, ki se uporabljajo na področju socialnega varstva. V primeru nezadovoljstva ali nesporazuma, ki nastane med obravnavo v našem zavodu predlagamo, da rešitev poiščete najprej pri strokovni delavki/delavcu, ki obravnava vašo zadevo ali zahtevate pogovor s pomočnico/pomočnikom direktorice, ki vodi delo enote oz. direktorico centra za socialno delo.

Svoje pritožbe, pripombe, pa tudi pohvale, lahko zapišete v Knjigo pritožb in pohval, ki je na voljo v glavni pisarni. Morebitne kršitve Kodeksa etični načel v socialnem varstvu obravnavava Častno razsodišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ul. 2, Ljubljana.

Formalne pritožbene poti so naslednje:

  1. Pritožba zoper odločitev v upravnem postopku (zoper odločbo ali sklep) Zoper odločbo ali sklep Centra za socialno delo Ljubljana se lahko vloži pritožba, v roku in na način, kot je navedeno v pravnem pouku odločbe ali sklepa. O pritožbi nato odloča drugostopenjski organ, to je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  2. Ugovor zoper delo strokovne delavke/delavca oz. sodelavke/sodelavca Kdor ni zadovoljen s posamezno storitvijo, lahko zoper delo strokovne delavke/delavca oz. sodelavke/sodelavca vloži ugovor pri svetu Centra za socialno delo Ljubljana, Dalamtinova ul. 2, 1000 Ljubljana. Pritožbo lahko vloži v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.
  3. Pobuda za izredni inšpekcijski nadzor Kdor meni, da center za socialno delo ravna v nasprotju s predpisi, s katerimi so določene njegove naloge in je že izkoristil druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, lahko vloži predlog za uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora pri Socialni inšpekciji, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana. Kdor meni, da center za socialno delo v upravnih postopkih ravna v nasprotju z določili Zakona o splošnem upravnem postopku ali da center za socialno delo ravna v nasprotju z določbami Uredbe o upravnem poslovanju ali Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, lahko vloži predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora pri Upravni inšpekciji na Inšpektoratu za javni sektor, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
  4. Pritožba zaradi kršitve človekovih pravic Kdor meni, da so mu bile kršene človekove pravice, lahko vloži pobudo pri Varuhu človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.
  5. Pritožba zaradi kršitve varstva osebnih podatkov Kdor meni, da so mu bile kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko vloži prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1100 Ljubljana.