Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Ljubljana Enota Grosuplje

  • Adamičeva cesta 51,
    1290 Grosuplje
  • Telefon: 01 781 80 50
  • E-pošta: gpcsd.grosu@gov.si

Programi

PROSTOVOLJNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI

Program se izvaja preko dela s prostovoljci in aktivnostmi, ki potekajo z otroki in mladostniki, izvajajo pa jih prostovoljci vključeni v program – pod vodstvom mentorja, ki je zaposlen na enoti Grosuplje.

Ciljna skupina so otroci in mladostniki s težavami v družinskem okolju, z neurejenimi odnosi s starši, s težavami v ožjem in širšem okolju, z neustrezno izrabo prostega časa. Druga ciljna skupina so prostovoljci, ki so hkrati izvajalci.

V program se je možno vključevati skozi vse šolsko leto, vključujemo otroke iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Izvajajo se tudi tabori za otroke in mladostnike, novoletno obdarovanje otrok, ustvarjalne delavnice za otroke in učna pomoč.

Program financirajo vse tri občine.

"JutRO nove MIsli" - Preventivno delo z romskimi otroki in mladostniki

Program je namenjen romskim otrokom in mladostnikom iz občine Grosuplje in deloma poteka v prostorih enote Grosuplje, večinoma pa v romskih naseljih in drugje. V preventivne dejavnosti so vključeni otroci in mladostniki iz naselij v občini Grosuplje, (število občasno niha, zaradi neprestanega odseljevanja in priseljevanja romskih družin).

Poleg rednih aktivnosti so otroci vključeni še v sledeče aktivnosti:

Program financira Občina Grosuplje. Enota Grosuplje je nosilka programa in koordinatorka, strokovna delavka pa sodeluje tudi kot mentorica študentom in prostovoljcem.

POMOČI IZ SREDSTEV OBČIN

Na podlagi dogovorov z občinama Ivančna Gorica in Dobrepolje in kriterijev, ki sta jih določili in sprejeli občini, ugotavljamo upravičenost do enkratnih pomoči iz sredstev občin ter odločamo o dodeljevanju le-teh. Te pomoči skušajo vsaj »delno korigirati« stiske ljudi, ki kljub minimalnim prihodkov ali drugimi oblikami pomoči sami ne morejo zagotoviti ustrezna sredstva za najnujnejše potrebe. Pomoči iz občinskih sredstev se dodeljujejo predvsem za šolske potrebščine, ozimnico, kurjavo ter za premostitev materialnih stisk.

Odloke o denarnih pomočeh iz sredstev občin sta sprejeli obe občini, občina Ivančna Gorica in občina Dobrepolje.

Te oblike pomoči so za ljudi pomembno dopolnilo za razreševanje njihovih materialnih stisk, ki so vse daljše in jih niso uspeli rešiti z drugimi oblikami pomoči. Stiske ljudi in njihove materialne težave skušamo najprej reševati z dodeljevanjem pomoči iz državnih sredstev – denarnih socialnih pomoči ter izrednih denarnih socialnih pomoči za premostitev materialne stiske in šele nato, če vsi dohodki in pomoči ne dosegajo postavljenega cenzusa ali pa drugih oblik pomoči ni mogoče zagotoviti zaradi zahteve, da se namenjajo le za osnovno preživetje, se dodeljujejo pomoči iz občinskih sredstev.

USPOSABLJANJE REJNIC IN REJNIKOV

Usposabljanje rejnikov in rejnic je namenjeno izobraževanju ter medsebojnemu druženju in izmenjavi izkušenj ter nagraditvi njihovega dela.

Posamezne dejavnosti in srečanja se odvijajo preko celega leta. Organizirana so tudi strokovna srečanja, ki so namenjena tudi superviziji za rejnice in rejnike. Obravnavajo se različne teme, ki pomagajo rejnikom in otrokom v rejništvu premagovati različne težave. Enkrat letno se organizira tudi skupinski izlet z namenom skupnega povezovanja in druženja vseh otrok, ki so v rejništvu.

TIKNO THEM – MALI SVET

Program Tikno Them je namenjen predšolskim otrokom v romskih naseljih v Grosupljem in je preventivne narave. V program so vključeni otroci iz romskih naselij Smrekec 1, Smrekec 2, Oaza, Pri Nikotu, Pri travniku. Otroci so v program vključeni preko celega šolskega leta, 2 krat tedensko. Poteka od novembra 2006 dalje. Program izvajajo študenti in prostovoljci, sodelujemo tudi z društvom »Romi gredo naprej« in Centrom za šolske in obšolske dejavnosti. Vsebine dela sledijo določilom kurikuluma, katerega uporabljajo slovenski vrtci.

Namen izvajanja programa je izenačevanje možnosti do socializacije, da romske otroke, ki niso vključeni v organizirano varstvo in vzgojo, pripravimo na vstop v šolo in s tem zmanjšamo primanjkljaj, ki ga imajo ti otroci pri vstopu v šolo. Starši otrok so program zelo dobro sprejeli in sodelujejo v programu. Program temelji na utrjevanju prijateljskih donosov med otroki, razvijanju grobe motorike, razvijanju spoštljivega odnosa do igralnih pripomočkov, razvijanju fino motoričnih spretnosti, poimenovanju barv itd. Poteka preko iger, petja, plesa in učenja pravil.

Program v celoti financira Občina Grosuplje. Enota Grosuplje je nosilka programa in koordinatorka, strokovna delavka pa sodeluje tudi kot mentorica študentom in prostovoljcem.