Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Podrobneje o energetskem dodatku

Objavljeno: 21. 10. 2022

Po prejemu obvestila ministrstva upokojencem, da lahko pri Centrih za socialno delo uveljavljajo varstveni dodatek tisti, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo meje socialne varnosti (421,89 EUR oziroma 620,18 EUR), smo centri prejeli številne klice z vprašanji, kako uveljavljati pravico in ali jim ta sploh pripada. Pri večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zakonsko določenih pogojev predvsem zaradi preseganja cenzusa / dohodkovnega pogoja ob upoštevanju zakonca in njegovih dohodkov. Bistven zadržek predstavlja tudi preživninska obveznost otrok.

Ne glede na to, da nekateri presegajo znesek, pri katerem bi bili upravičeni do energetskega dodatka, pa imajo ob zaznani finančni stiski možnost vložitve vloge za dodelitev izredne socialne pomoči za kritje izrednih izdatkov, povezanih s preživljanjem. Osebe, ki se nahajajo v izredni materialni stiski, se lahko glede pogojev in dokazil, ki jih je potrebno predložiti k vlogi, obrnejo za dodatne informacije in pomoč na center za socialno delo.

Na CSD Ljubljana opažamo, da morebitni upravičenci potrebujejo več informacij o pogojih glede upravičenosti denarne pomoči in varstvenega dodatka, zato v nadaljevanju podajamo dodatne obrazložitve s primeri.

UPRAVIČENOST DO ENERGETSKEGA DODATKA

Do izplačila energetskega dodatka so v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva lahko upravičeni tudi upokojenci, in sicer pod pogojem, da so v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Vsak upravičenec do energetskega dodatka bo le tega prejel samo enkrat. Višina je odvisna od sestave gospodinjstva in za samsko osebo znaša 200 evrov.

POMEMBNO:

Dohodkovni/premoženjski pogoj:

Starostni pogoj:

Preživninska obveznost polnoletnih otrok vlagateljev pravice do varstvenega dodatka:
Preživninska obveznost izhaja iz vzajemne dolžnosti polnoletnih otrok, da preživljajo svoje starše, če so ti zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni nezmožni za pridobitno delo in imajo prenizke dohodke, ki jim ne omogočajo dostojnega življenja. Višina preživninske obveznosti je odvisna od plačilne sposobnosti polnoletnih otrok osebe, ki vlaga vlogo za dodelitev varstvenega dodatka. Pri tem se v plačilno sposobnost štejejo mesečni dohodek otroka, njegovi življenjski stroški, obveznosti glede preživljanja lastnih otrok in drugih življenjskih situacij.

Primer dokazovanja obveznosti preživljanja s strani otroka:
Obveznost preživljanja se lahko dokazuje s pogodbami o preužitku, notarskimi dogovori o preživljanju ali lastnoročnimi izjavami polnoletnih otrok o višini mesečnega prispevka k preživljanju staršev, izjavo na zapisnik pred uradno osebo CSD.

Priloge k vlogi: