Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Ljubljana

  • Dalmatinova ulica 2
    1000 Ljubljana
  • E: gp-csd.ljubl@gov.si

Vloge za otroški dodatek, vrtec, štipendije

Objavljeno: 03. 08. 2020

Vloge za podaljševanje pravic otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije ni potrebno vlagati. O podaljšanju pravice bo določeno po uradni dolžnosti.

Če stranka uveljavlja pravico do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca prvič, je potrebno vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Prav tako je potrebno vložiti vlogo, če je bila pravica na podlagi zadnje vloge zavrnjena. V primeru pravice do štipendije je, pri prehodu iz I. stopnje na II. stopnjo (študijski program) ali za prehod v poklicno tehniško izobraževanje (3+2), potrebno vložiti novo vlogo.

Upravičenec do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije mora centru za socialno delo sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja pravice. Sprememba se sporoči pisno ali na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

Državna štipendija se dodeli, kadar je za štipendista izkazan ustrezen status dijaka oziroma študenta, je vpisan v višji letnik in so izpolnjeni tudi ostali pogoji. Za dijake bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o uspehu in odločil o izpolnjevanju cenzusa za dodelitev dodatka za uspeh. Za študente podatek o uspehu ne bo na razpolago, zato morajo priložiti dokazilo o uspehu. Za dodatek za bivanje bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o začasnem bivališču, zato je pomembno, da imajo dijaki in študenti urejeno prijavo začasnega prebivališča, v primeru da med šolanjem ne bivajo doma. Center za socialno delo bo ugodilni odločbi priložil poziv štipendistom k predložitvi morebitnih dokazil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev dodatka za uspeh in dodatka za bivanje ter na podlagi tega izdal dopolnilno odločbo.

Vodstvo Centra za socialno delo Ljubljana